Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 27.02.2017 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На двадесет  и втори февруари                                      2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар:М. Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 11 по описа за  2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на М.М.Р.,ЕГН **********,***  против наказателно постановление  16-0299-000278 от 29.12.2016г. на Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.139,ал.5 от ЗДвП на основание чл.179,ал.3,т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 3000 лева .

Жалбоподателят редовно призован не се явява.

 Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващият орган не изпраща представител.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

 Срещу жалбоподателя Р.  е съставен акт за установяване на административно нарушение Г548435/ 20.12.2016 г.  от Я.И.А. на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР Бургас , РУ Малко Търново  за това, че на 20.12.2016 г. около 15.00 часа на път ПЪРВИ КЛАС № 1-9 - КПП Босна като водач на товарен автомобил ** собственост на **е установено ,че МПС е без платена винетна такса за съответната категория №3,към която спада управляваното МПС ,видно от СРМПС част 2.

На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административно-наказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН. Актът за установяване на административно нарушение е съставен и препис от него е връчен на нарушителя, според изискванията на чл.40 и 43 от ЗАНН. Актът съдържа всички необходими елементи, посочени в чл.42 от ЗАНН. Наказателното постановление, издадено на основание акта за установяване на административно нарушение е съобразено с изискванията на чл.53 и 57 от ЗАНН.В акта в графа възражения,жалбоподателя лично е записал,че не е платил винетния стикер.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.139,ал.5 от ЗДвП  като на 20.12.2016 г. около 15.00 часа на път ПЪРВИ КЛАС № 1-9 - КПП Босна като водач на товарен автомобил ** собственост на **е установено ,че МПС е без платена витентна такса за съответната категория №3,към която спада управляваното МПС .

      Тази фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на актосъставителя А., дадени в съдебно заседание.

      По делото са представени  копие от квитанция №01530596 от 20.12.2016г.,но липсва касов бон от обекта продал стикера,поради което не става ясно в колко часа е закупен винетния стикер-преди и след съставяне на АУАН.

      На жалбоподателя е наложена  санкция от 3000 лева глоба, предвидена в закона. Не е необходимо от него да са настъпили вредни последици. Нарушението е често извършвано от гражданите, поради което не може да се приеме, че представлява маловажен случай на нарушение. Наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът   

 

Р     Е     Ш     И   :

 

        ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 16-0299-000278 от 29.12.2016г . на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-М.Търново с което на М.М.Р.,ЕГН **********,*** за нарушение на чл.139,ал.5 от ЗДвП на основание чл.179,ал.3,т.1 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 3000 лева .

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: