ПРОТОКОЛ

 

 

гр.МАЛКО ТЪРНОВО 28.01.2015 год.

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание на двадесет и осми януари две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

Съдебни заседатели:

 

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов

сложи за разглеждане НОХ дело № 11 по описа за 2015 год.

докладвано от съдията Петков

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Стоянов.

Подсъдимият Н.Д., редовно призован, се явява лично, доведен от органите на Съдебната охрана.

Явява се преводача  Д.С.Ю. , редовно призован.

Явяват се адв.Т.С., назначен служебен защитник от Досъдебното производство.

СЪДЪТ, като отчете факта, че подсъдимият Н.Д. е чужд гражданин – гражданин на Р.Турция и не владее български език, намери, че на същия следва да се назначи по настоящето дело преводач, който да извърши устен превод от турски на български език и от български на турски език, предвид което, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА  Д.С.Ю.  за преводач по настоящето дело, който да извърши  устен превод от турски на български език и от българки на турски език, като му определя възнаграждение в размер на 60.00 лева, платими от бюджета на съдебната власт.

Съдът снема самоличността на преводача:

Д.С.Ю. 32г.  ЕГН:**********, български гражданин, преводач от турски на български и от български на турски език

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК. Преводачът дава обещание да направи точен и верен превод.

Подсъдимият Д. /чрез преводача/: Съгласен съм да ме представлява адв.Т.С. от БАК.

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.С.: Да се даде ход на делото.

Подсъдимият Д. /чрез преводача/: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на подсъдимият /чрез преводача/

Н.Д. мъж, ** г. в гр. **, с граждански  № **, живеещ в област **, разведен, свободен търговец – продава на пазара, начално образование, неосъждан.

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 11/2015г. с подсъдимият Н.Д. и неговия защитник адв.Т.С. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн. чл.381 и сл. от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият    Н.Д., мъж, ** г. в гр. **, с граждански  № **, живеещ в област **, разведен, свободен търговец – продава на пазара, начално образование, неосъждан се ПРИЗНАВА за  ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3, вр. ал. 1 от НК,  а именно в това, че: На 26.01.2015 год. около 17.00 часа в района на 33-та  гранична пирамида намираща се в зоната на отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ- Малко Търново  превел през границата на страната от Р. Турция  в Р. България,  група от хора – 15  лица, които не са български граждани, от които четири  лица не са навършили шестнадесет годишна възраст, както следва:

1.     ** – мъж, роден на *** год. в гр. ** без документи за самоличност ;

2.     ** – жена , родена на *** год. в гр. ** без документи за самоличност

3.     ** – жена , родена на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

4.     ** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

5.     ** –мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност ;

6.     ** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

7.     ** – жена , родена на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

8.     ** – жена , родена на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

9.     ** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

10. ** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

11. ** – мъж , роден на *** год. в ** , без документи за самоличност

12. ** –мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

13. ** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

14. ** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

15. ** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност   -

всички иракски и сирийски граждани, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3, вр. ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимият виновно по смисъла на чл. 11 ал. 2 от НК

За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3, вр. ал. 1 от НК на подсъдимият се налага наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1   от НК   Лишаване от свобода за срок от  11  месеца, които обвиняемият ще изтърпи в Затвора при първоначален СТРОГ режим,  съгласно чл. 60 ал. 1  от ЗИНЗС.  

На основание чл. 55 ал. 3 от НК на подсъдимият НЕ СЕ НАЛАГА наказание глоба и конфискация .

           Разноските по делото в размер на   120 лв. се възлагат в тежест на подсъдимият. 

         Удовлетворени от споразумението страните го подписват като прокурорът ще го внесе незабавно за одобрение в МТРС .

         

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

         /Райко  Стоянов  /                                        /  адв.Т.  С. /                                                                                            

 

                                                      Подсъдимият:

                                                                       /  Н.Д.   /

 

                                                                   Преводач:

                                                                  /Д.С.Ю.  /                                                      

 

Подсъдимият /чрез преводача/: Заявявам, че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

                                                                   

Подсъдим:                                                                             / Н.Д.  /

 

Преводач:

/Д.С.Ю./

 

Адв.С.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала, подписано е от моят подзащитен доброволно, същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.

Подсъдимият / чрез преводача/ : Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

                                                         Подсъдим:                                                                                                 /Н.Д./

 

                                                          Преводач:

                                                         /Д.С.  Ю./

 

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала,  на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП  № 5/2015 по описа на ГПУ- Малко Търново,  БДП № 6/2015г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия Н.Д. - мъж, ** г. в гр. **, с граждански  № **, живеещ в област **, разведен, свободен търговец – продава на пазара, начално образование, неосъждан и неговия защитник адв.Т.С., съгласно условията на което се ПРИЗНАВА за  ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3, вр. ал. 1 от НК,  а именно в това, че: На 26.01.2015 год. около 17.00 часа в района на 33-та  гранична пирамида намираща се в зоната на отговорност на ГОДГ 03 към ГПУ- Малко Търново  превел през границата на страната от Р. Турция  в Р. България,  група от хора – 15  лица, които не са български граждани, от които четири  лица не са навършили шестнадесет годишна възраст, както следва:

** – мъж, роден на *** год. в гр. ** без документи за самоличност ;

** – жена , родена на *** год. в гр. ** без документи за самоличност

** – жена , родена на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

** –мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност ;

** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

** – жена , родена на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

** – жена , родена на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

** – мъж , роден на *** год. в ** , без документи за самоличност

** –мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност

** – мъж , роден на *** год. в гр. ** , без документи за самоличност   -

всички иракски и сирийски граждани, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3, вр. ал. 1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия виновно по смисъла на чл. 11 ал. 2 от НК

За посоченото престъпление по чл. 280, ал. 2, т. 1 и 3, вр. ал. 1 от НК на подсъдимия  Н.Д.  НАЛАГА наказание при условията на чл. 55 ал. 1 т. 1  от НК   ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, които подсъдимият ще изтърпи в Затвора при първоначален “СТРОГ” режим,  съгласно чл. 60 ал. 1  от ЗИНЗС.  

На основание чл. 55 ал. 3 от НК на подсъдимия Н.Д.  НЕ СЕ НАЛАГА наказание глоба и конфискация .

           Разноските по делото в размер общо  на   180 лв. се възлагат в тежест на подсъдимия.

            На осн.чл.24 ал.З от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 11/2015г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

Препис от споразумението да се предостави незабавно на ГПУ- Малко Търново, Следствен арест- Бургас и ОД”Охрана” – Бургас.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Секретар:

 

СЪДЪТ след одобряване на настоящето споразумение констатира, че подсъдимият Н.Д. е осъден по споразумение №84/02.12.2014г. на РС- Малко Търново по НОХД №251/2014г. влязло в сила на 02.12.2014г. с което е осъден на 11 месеца ЛОС , което наказание е отложено за изпитателен срок от 3 години. Настоящата деятелност на подсъдимия Д. е извършена на 26.01.2015г. или в три годишния изпитателния срок  по НОХД № 251/2014г. по описа на МТРС.

Прокурора: Моля да бъде приведена в изпълнение споразумение №84/02.12.2014г.  по НОХД №251/2014г. в размер на единадесет месеца ЛОС на основание чл.68 ал.1 от НК.

Предвид горното Съдът

На основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.68 ал.1 от НК  ПРЕВЕЖДА  в изпълнение споразумение №84/02.12.2014г. по НОХД №251/2014г. с което подсъдимият Н.Д. е осъден на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да се изтърпи отделно от настоящата присъда в Затвор при първоначален „СТРОГ” режим съгласно чл.60 ал.1 от ЗИНЗС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7 дневен срок считано от днес.

 Протокола изготвен в с.з, което приключи с.з. в 14.30ч.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Секретар: