Р Е Ш Е Н И Е

 

           гр.Малко Търново, 25.03.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, граждански състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и пети март , две хиляди и тринадесета  година, в състав:

 

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мария Москова

 

при секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело   № 10  по описа за 2013г., за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е  по реда на чл. 531 ал.1  от ГПК и образувано по молба с правно основание чл.19 от ЗГР, предявена от С.С.М.  с ЕГН ********** *** и съдебен адрес: град Бургас, ул.”*** І” № *** – адв.Т.Ц.. Молителят сочи в обстоятелствената част на молбата, че при раждането му в акта за раждане бил записан с фамилното име ***, което фамилно име не е било фамилно име нито на родителите му, нито на дядо му. Твърди, че независимо от това винаги и навсякъде се е представял с фамилното име М., с което фамилно име е записан в военната му книжка, в личната си карта и в международния паспорт, както и че с тази фамилия е известен в обществото. Твърди, че фамилното име ***, с което е записан в акта за раждане, му създава много проблеми, един от които е невъзможността му да се снабди с нова лична карта поради несъответствие с базата данни и акта му за раждане. С оглед на изложеното, моли съдът да постанови решение, с което да допусне промяна на фамилното му име от *** на М..

         В с.з. молителят, редовно призован, не се явява, за него се явява адв.Ц., надлежно упълномощена, поддържа молбата.

Община ***, редовно призована, не изпращат представител, депозирала е писмен отговор, с който е взела положително становище.

Районна прокуратура – гр.Малко Търново, редовно призовани, се представлява в с.з. от прокурор С., който взема положително  становище по молбата.

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от представените и приети по делото писмени доказателства : заверени копия от задграничен паспорт и от военна книжка, по безспорен начин се установява,че молителят в редица официални документи фигурира с фамилно име М.. Видно от представения по делото  дубликат  на удостоверение за раждане, издаден  въз основа на Акт за раждане №***. на община ***, молителят е записан с фамилно име ***.

От служебно събраните по делото писмени доказателства – писмо с изх.№ ***. на ОД на МВР-Бургас и изх.№***. на РП-Малко Търново, се установява, че към настоящия момент няма данни за налагани забрани на молителят С.С.М.  с ЕГН ********** да напуска страната, както и че няма данни за неприключени и приключени ДП. От представената справка за съдимост с рег.№***., издадена от РС-Бургас, се установява, че молителят е бил осъждан  с имената С.С.М.  с ЕГН ********** , като към настоящия момент е реабилитиран.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

         Молбата е процесуално ДОПУСТИМА, а разгледана по същество ОСНОВАТЕЛНА и ДОКАЗАНА.

         За да се иска промяна на собствено, бащино или фамилно име на дадено лице, чл.19 от ЗГР изисква някое от тях или всичките да са опозоряващи или обществено неприемливи, както и в случаите, когато важни причини налагат това. В конкретния случай в молбата са наведени доводи, които говорят за втория случай, тъй като молителя във всички официални документи е записан с имена,различни от имената  посочени в цитираното по-горе удостоверение за раждане.

Видно от приложените към исковата молба доказателства и обстоятелства, на които се основава искът, промяната на фамилното име на молителя се налага от важни обстоятелства по смисъла на чл.19 от ЗГР.

Правото на име е субективно, лично и неотчуждимо право, свързано с определен гражданско правен субект.Промяната на името е регламентирана като потестативно право, което възниква при точно определени от закона основания  и се упражнява по предвиден в ГПК ред.

В чл.19 от ЗГР изрично е посочено при какви предпоставки може да се иска промяна на имена,като в конкретния случай , съдът счита, че са налице важни причини за това. Наведеният довод от страна на молителя, а именно това,че е известен  в обществото с фамилно име М., като със същото е записан и във всички официални документи, съдът счита именно за такова важно обстоятелство, тъй като за в бъдеще това би му създало неудобства в ежедневното общуване, с произхода на децата, традиции и обичаи в рода.В закона не са посочени примерно какви обстоятелства трябва да се преценяват като важни, за да са основание за промяна на името. Изхождайки обаче от основните принципи на гражданското право и обществения морал, важни обстоятелства по смисъла на чл.19 ЗГР ще са такива обстоятелства, които са направили лично, обществено неудобно  и неподходящо за молителя носенето на името в частта, в която се иска промяна.    

Предвид гореизложеното, съдът намира,че са налице предпоставките на чл.19 от ЗГР- важни причини, предпоставящи желаната от молителят промяна на фамилното му име, като пречки последната да бъде допусната не са установени. Ето защо и в съответствие с правомощията си , съдът счита за правилно да допусне исканата промяна .

По изложените съображения ,  съдът 

 

Р  Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на С.С.М.  с ЕГН **********,***, от „***”  на М..

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Община-гр. ***, като задължава длъжностното лице по гражданско състояние да отрази промяната на фамилното име на С.С.М.  с ЕГН ********** в акт за раждане №108 в регистър за раждания за 1974 година.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.537,ал.1 от ГПК.

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: