Р Е Ш Е Н И Е

 

              /17.02.2017 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На петнадесети февруари                                                     2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №10 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият срещу Р.С.С. с ЕГН ********** ,неосъждан,неженен,безработен, български гражданин, за извършено престъпление по чл.345, ал.2 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                    Обвиняемият С. , редовно призован,  се явява лично. Моли съда за минимално наказание.

           Защитата на обвиняемия С. пледира за налагане на минимално наказание.

            Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият С. бил безработен и затова търсил работа в горското стопанство. На 24 януари 2017 г. отишъл в района на с. **, където знаел, че се намира въпросният **. Имал намерение с него да подвозва дърва от гората до големият ТИР камион, който няма как да навлезе в тесните горски пътища. Не се съобразил с обстоятелството, че ЗИЛ-ът няма регистрационни табели.

Към 11,40 часа бил спрян за проверка от свидетеля **, служител на РПУ **, който същия ден бил наряд заедно с колегата си **. От извършената проверка станало ясно, че регистрацията на ЗИЛ-а е прекратена през 2016 г. Освен това обвиняемият имал СУМПС категория „В", но не и категория „С", каквато е нужна за управлението на камиона. Затова му е бил съставен акт № 7 / 2017 г.

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият С.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.2 НК  а именно- ,  че на 24 януари 2017 г. около 11,40 часа до с. **, община **, на кръстовището за местността „**" е управлявал т.а. **, който не е бил регистриран по надлежния ред

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на винатапряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост.

          За престъплението по чл.345, ал.2 НК   от НК  предвиденото за него наказание е  ЛОС да една година,  или глоба от петстотин до хиляда лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди.  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият С.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

         

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия Р.С.С. с ЕГН ********** ,неосъждан,неженен,безработен, български грлажданин   за ВИНОВЕН в това,   че  на  24 януари 2017 г. около 11,40 часа до с. **, община **, на кръстовището за местността „**" е управлявал т.а. **, който не е бил регистриран по надлежния редпрестъпление по чл.345, ал.2 НК   като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: