П Р О Т О К О Л

               Гр.МАЛКО Т***  11.02.2011година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         11.02.2011г.   в  състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:Минчо Танев

                                       Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков       сложи за разглеждане НОХ.дело  №10  по описа за 2011год.,докладвано от съдията Танев

На именното повикване в 14.30  часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Луков.

     Обвиняемия Г.М. редовно призован се явява лично, със назначения сл.защитник адв.Д.Р. от БАК назначена от Досъдебното производство.

Прокурора – Предвид обстоятелството че обвиняемия е грузински гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на руски и от руски на български език.

Обвиняемия – Моля да ми бъде назначен преводач, който да превежда от руски на български и от български на руски език по настоящето производство. Не желая преводач от грузински език, тъй като свободно владея руски език.

Съдът, предвид изявлението на страните, и с оглед обстоятелството, че обвиняемият не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЧНАЧАВА в качеството на преводач М*** П*** Л*** , която да превежда от български на руски език и от руски на бългаски език.

Прокурора-Не се противопоставям М*** Л*** да бъде назначена за преводач.

Адв.Р. не се противопоставям М*** Л*** да бъде назначена за преводач.

Обвиняемия – Съгласен съм М*** Л*** да ми превежда от български на руски език и от руски на български език.

Съдът предупреди преводача М*** Л*** за отговорността която носи за даване на неверен превод и за отговорността за разгласяване на данните по делото.

Преводача Л***-Запозната съм с отговорността, която нося по НК.Ще дам верен превод.

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемия както следва:

     Г.М. роден ***г. Т*** Г*** п.а. Т*** к/с „***, ***, гражданин на Г***, *** образование, ***, безработен, женен, неосъждан,със съд.адрес ***28, чрез адв.Д.Р..

     Обвиняемия - Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съд.секретар и прокурора.съгласен съм да бъда представляван от назначения ми сл.защитник адв.Д.Р..

     Прокурора-Постигнахме съгласие с обв.Г.М. и неговия защитник адв.Д.Р. за прекратяване на наказателното производство чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият М., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК , а именно в това, че  на 4.10.2010г. около 18.00часа в района на V-та гранична пирамида на ДГОД – 03-ГПУ М.Т*** е влязъл през границата на страната без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места.

Деянието е извършено виновно съгласно чл.11 ал.ІІ от НК при форма на вината пряк умисъл.

За така посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, като изтърпяването на наказанието бъде отложено при условията на чл.66 и сл. от НК за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА.

Разноските в размер на 90лв. се възлагат в тежест на обвиняемия.

По делото няма веществени доказателства, няма нанесени материални щети подлежащи на възстановяване.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона

и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.-моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът пристъпва към разпит на обвиняемия:

Обвиняемия-Разбирам обвинението.Същото ми беше прочетено и приведено от български на руски език.Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение.Съжалявам за стореното.Разбирам последиците от споразумението.Наясно съм с наложеното наказание , което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно.същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено.Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.Наясно съм че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

 

Обвиняем:                         Прокурор:

/Г. Масуурашвили/                 /Борис Луков/

 

Защитник:

/Адв.Д.Р./

 

Преводач:

/М*** Л***/

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №151/2010г. по описа на РУП гр.М.Т***, постигнато м/у РП-гр.М.Т*** представлявана от прокурор Луков и обвиняемия Г.М. представляван от адв.Р., съгласно което обвиняемия Г.М. се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че на 4.10.2010г. около 18.00часа в района на V-та гранична пирамида на ГОДГ – 03 – ГПУ М.Т*** е влязъл през границата на страната без разрешение на органите на властта и не през определените за това места.

За посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, ОСЪЖДА  обв.Г.М., със снета по делото самоличност на осн.чл.279 ал.І от НК и чл.54 от НК, на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА.

На осн.чл.66 ал.І от НК, ОТЛАГА  изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На преводача М*** П*** Л*** ЕГН:**********, съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  в размер на 30лв.

ОСЪЖДА  обв.Г.М. *** и в полза на Държавата сумата в р-р на 120лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №10/2011г.

СЪДЪТ, след като се запозна с МНО на обвиняемия Г.М., която е „подписка”, и предвид прекратяване на производството по делото,

ОПРЕДЕЛИ:

Отменя  МНО на обв.Г.М., която е „подписка”.
Определението по отношение на МНО, подлежи на обжалване или протест в 7дневен срок считано от днес, пред БОС.

 

 

Приключи с.з. в 14.45ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  Секретар: