Р Е Ш Е Н И Е

          13.02.2015г.    гр.Малко Търново

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Малкотърновският  районен съд                                 гражданска колегия

на  девети февруари                                     две хиляди и петнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                             Председател: Чанко Петков

секретар: М.Д.

прокурор: Борис Луков

като разгледа докладваното от съдията Петков гражданско дело № 10 по описа на РС-Малко Търново за 2015г., и за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.30 от Закон за закрила на детето (ЗЗД) и е образувано по молба с правно основание чл.29, т.9 вр. чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗД, подадена от Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Царево, действащи чрез Директора Мария Николова, за прекратяване настаняването на детето в семейството на близки и роднини, поради отпадане  на основанията за настаняване.

 В молбата се сочи, че малолетното дете ** с ЕГН:********** с майка ** с ЕГН:********** е било настанено по реда на чл.26 от ЗЗД в семейството на леля си по майчина линия **  със заповед №**. на директора на ДСП-Царево и влязло в сила Решение № **., постановено по гр.д.№ 81/2014г. на РС- Малко Търново. Сочи се, че г-жа ** е изоставила детето и не пребивава на територията на страната, и че  със заповед №**. на директора на ДСП-Царево е прекратено настаняването на детето П** в семейството на леля й по майчина линия - **. Сочи се, че на 08.01.2014г. във връзка с работата по случая е извършено посещение в с.**, където детето е открито в дома на чичо си **. По данни на г-н Д**в, сестра му ** малко преди коледните празници заминала за И**, като оставила детето на грижите му и не уточвила кога възнамерява да се прибере. В началото на годината се обадила по телефона на брат си ** и му съобщила, че си е намерила работа и няма да се прибере скоро в страната. Поради това молят да се постанови решение, с което да се прекрати настаняването на детето, тъй като това било в негов интерес.

              В съдебно заседание се явява молителят Д„СП”-гр.Царево, който поддържа молбата за прекратяване на настаняването на детето.

               Заинтересованата страна РП-Малко Търново, редовно призовани, се представлява от прокурор Луков, който взема положително становище по молбата.

             След преценка, поотделно и в съвкупност на събрания доказателствен материал, доводите и становищата на страните, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

         Съгласно Удостоверение за раждане от ***г***, детето ** с ЕГН:********** е родено от майка ** с ЕГН:**********,  за което е съставен Акт за раждане **. от община Бургас.

          С Решение № **., постановено по гр.д.№ 81/2014г. на РС- Малко Търново  детето е било настанено в семейството на роднини и близки – при лелята по майчина линия на детето, а именно: ** до настъпването на законни основания за изменение или прекратяване на мярката.

Със Заповед №**. на директора на ДСП-Царево е прекратено настаняването на детето П** в семейството на леля й по майчина линия - **, до произнасяне на съда

         При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

          Съдът намира подадената молба с правно основание чл.29, т.9 вр. чл.25, ал.1, т.3 от Закон за закрила на детето за основателна и доказана.

          Законът за закрила на детето отдава приоритет на това едно дете да бъде отгледано в неговата семейна среда, като в изключителни случаи то може да бъде настанено извън семейството, ако важни причини налагат това. Законът за закрила на детето съответно е установил и реда за прекратяване на настаняването на детето извън семейството му - чл. 30, като изрично са посочени и основанията за прекратяване - чл. 29, ал. 1 от закона

             От доказателствата по делото се установява, че действително е налице промяна в обстоятелствата, свързани с отглеждането на детето и изразяващи се в отпадане на причината, която е обусловила налагането от РС-Малко Търново на мярка за закрила настаняване в семейството на неговата леля по майчина линия. Към настоящия момент лелята по майчина линия - ** е изоставила детето и се намира извън България и чичото ** е поел грижата за детето в своето семейство, тъй като разполага с подходящи битови условия за отглеждането и възпитанието на малолетната П**. Налице е и желание от негова страна.

            В тази връзка настоящият състав намира, че е налице хипотезата на чл. 29, т. 9 вр. чл.25, ал.1, т.3 от Закона за закрила на детето, поради което и спрямо детето П** Г** Д**ва  с ЕГН **********,  следва да бъде постановено прекратяване на мярката за закрила, а именно прекратяване на настаняването в семейството на лелята по майчина линия.

                   Водим от горното и на основание чл.30 от ЗЗД, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

                  ПРЕКРАТЯВА на основание чл.29, т.9 вр. чл.25, ал.1, т..3 от Закон за закрила на детето мярката за закрила „настаняване в семейството на роднини и близки  - при лелята по майчина линия на детето, а именно: **  с ЕГН: **********, наложена  с Решение № **., постановено по гр.д.№ 81/2014г. на РС- Малко Търново  спрямо малолетното дете П** Г** Д**ва, родена на ***г. в гр. Бургас, ЕГН **********,   от  майка **, ЕГН **********, поради отпадане на основанието за налагането й по чл.25, ал.1, т.3 от ЗЗД.

 

               Решението подлежи на въззивно обжалване в 7-дневен срок от съобщаването  му на страните пред ОС-Бургас.

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН  СЪДИЯ: