РАЙОНЕН СЪД - ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.02.2011г. до 17.02.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 64/2010 Искове по КТ Б.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 14.02.2011г.


ОСЪЖДА Главна дирекция «Гранична полиция» към МВР със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.»Княгиня Мария Луиза» 46 да заплати на Б.Г.Х. ЕГН ********** ***»***, със съдебен адрес гр.*** чрез адв.И.К. - БАК, сумата от ***лв. /***, представляваща допълнително възнаграждение за положения извънреден труд за периода *** до ***., ведно със законната лихва върху сумата, считано от ***. до окончателното издължаване, сумата от *** лв. ***/ - обезщетение за забавено плащане на допълнителното възнаграждение за положения извънреден труд за периода *** до ***., както и сумата от *** лв. / *** лева /, представляваща заплатено възнаграждение на вещо лице и адвокатски хонорар.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Б.Г.Х. ЕГН ********** ***»*** срещу Главна дирекция «Гранична полиция» към МВР със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.»Княгиня Мария Луиза» 46 искове за заплащане на обезщетение в размер на една работна заплата и направените пътни разходи в размер на *** лева, свързани с преместването му, като неоснователни и недоказани.
ОСЪЖДА Б.Г.Х. ЕГН ********** ***»*** да заплати на РС-*** сумата в размер на *** лева, представляваща държавна такса, както и сумата в размер на *** лв. ***/ за служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението може да бъде обжалвано чрез РС-*** пред БОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 
2 Гражданско дело No 71/2010 Искове по КТ за отмяна на уволнение С.П.Д. ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО " ГРАМАТИКОВО" Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 11.02.2011г.

ОТХВЪРЛЯ предявените от С.П.Д. с ЕГН ********** ***, против Държавно ловно стопанство «***», ЕИК 102004333, със седалище и адрес на управление: с.***, община ***, представлявано от инж.*** К***-директор, искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1, т.2 и т.3 вр. с чл.225 ал.1 от КТ за признаване уволнението, извършено със заповед № РД 18-025/05.10.2010г. на директора на ДЛС»***» за незаконно и неговата отмяна; за възстановяване на заеманата до уволнението му длъжност «горски надзирател» и осъждане на ответника да му заплати обезщетение за шест месеца, през които е останал без работа поради уволнението, като неоснователни и недоказани.
ОСЪЖДА С.П.Д. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавно ловно стопанство «***», ЕИК 102004333, със седалище и адрес на управление: с.***, община ***, представлявано от инж.*** К***-директор, сумата в размер на 240.00 /двеста и четиридесет /лева, представляваща разноски за защита по делото, на основание чл.78 ал.3 и ал. 8 от ГПК вр. чл.7 ал.1 т.1 пр. второ от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения,
Решението подлежи на въззивно обжалване пред БОС в двуседмичен срок от обявяването му – 11.02.2011г.

 
3 НАХД No 55/2010 По ЗД по пътищата Д.М.М. РУ ПОЛИЦИЯ МАЛКО ТЪРНОВО,
Т.П.Н.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 11.02.2011г.

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 65/05.10.2010г. на Началника на РУП – Малко Търново, с което на Д.М.М. с ЕГН **********,***, на основание чл.315 ал.1 от КЗ му е наложено административно наказание - глоба в размер на 400.00 /четиристотин/ лева за нарушение на чл.21 ал.1 ЗДвП.
Решението може да се обжалва чрез РС-Малко Търново пред Административен съд Бургас, в 14- дневен срок, считано от получаване на съобщенията от страните за постановяването му.

 
4 НАХД No 59/2010 По Закона за митниците М.С.Н. МИТНИЦА БУРГАС,
Р.С.К.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 08.02.2011г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 583/29.11.2010г. на Началник на Митница-Бургас, с което на М.С.Н. с ЕГН ********** ***, на основание чл.18 ал.1, вр.чл.11 ал.2 ВЗ, е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер 1000 /хиляда/ лв. за нарушение на чл.11,ал.2 и 6 ВЗ, вр.чл.2,ал.2 и чл.8 Наредба № 10/16.12.2003г на МФ и на основание чл.20 ВЗ са отнети в полза на Държавата, като предмет на нарушението, недекларираните парични средства – 10 265 евро / десет хиляди двеста шестдесет и пет евро/ и 64 /шестдесет и четири/ лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-*** *** пред Административен съд -Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

НП-отменено
 
5 НАХД No 60/2010 По Закона за митниците Т.Щ.А. МИТНИЦА - БУРГАС,
Р.С.К.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 08.02.2011г.
Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 582/29.11.2010г. на Началник на Митница-Бургас, с което на Т.Щ.А. с ЕГН ********** ***, на основание чл.18 ал.1, вр.чл.11 ал.2 ВЗ, е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер 1000 /хиляда/ лв. за нарушение на чл.11,ал.2 и 6 ВЗ, вр.чл.2,ал.2 и чл.8 Наредба № 10/16.12.2003г на МФ и на основание чл.20 ВЗ са отнети в полза на Държавата, като предмет на нарушението, недекларираните парични средства – 10 000 евро / десет хиляди евро/, 120 /сто и двадесет / щатски долара и 480 лв./ четиристотин и осемдесет лева/, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване чрез РС-*** ***пред Административен съд -Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
НП-отменено
 
6 НАХД No 1/2011 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР МАЛКО ТЪРНОВО П.И.К. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 04.02.2011г.
Мотивиран от изложените съображения и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК, вр. с чл. 78а, ал. 1 от НК , Малкотърновският районен съд

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА П.И.К. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, ЕГН:**********, ***, ***образование, работи във фирма „***, *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 09.09.2010г., на главен път с.Граматиково – гр.Царево, около 12.15часа, без редовно писмено позволително с товарен автомобил марка “Камаз” с рег.№***, е извозил от горския фонд 20 куб.метра пространствени дървета за огрев, на стойност 680лв., като деянието представлява маловажен случай– престъпление по чл. 235, ал.6, вр.ал.І от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.
ОСЪЖДА П.И.К. ЕГН:********** и снета и по-горе самоличност, на основание на основание чл.189 ал.3 от НПК, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-***сумата в размер на 60.00 лева, представляваща направени по делото разноски.
ОТНЕМА в полза на държавата, на основание чл.235 ал.7 от НК и чл.379 от НПК вр.чл.21 от ЗАНН предмета на престъплението – 20 куб.м. дървета, оставени на отговорно пазене в ДГС”Граматиково” с разписка серия Ж № 500162/09.09.2010г.
Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжен съд гр.Бургас в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните.
.

П.И.К.
Мотиви от 04.02.2011г.
 
7 НАХД No 2/2011 Чл.78а НК РАЙОНА ПРОКУРАТУРА-МАЛКО ТЪРНОВО В.Ж.М. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 04.02.2011г.
Мотивиран от изложените съображения и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК, вр. с чл. 78а, ал. 1 от НК , Малкотърновският районен съд

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА В.Ж.М. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с ЕГН **********, ***образование, пенсионер, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 09.09.2010г., на главен път с.Граматиково – гр.Царево, около 12.15 часа, без редовно писмено позволително с товарен автомобил марка “Камаз” с рег.№ ***, е извозил от горския фонд 20 куб.метра пространствени дървета за огрев, на стойност 680лв., като деянието представлява маловажен случай– престъпление по чл. 235, ал.6, вр.ал.І от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА В.Ж.М. с ЕГН ********** и снета и по-горе самоличност, на основание на основание чл.189 ал.3 от НПК, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС-***сумата в размер на 60.00 лева, представляваща направени по делото разноски.
ОТНЕМА в полза на държавата, на основание чл.235 ал.7 от НК и чл.379 от НПК вр.чл.21 от ЗАНН предмета на престъплението – 20 куб.м. дървета, оставени на отговорно пазене в ДГС”Граматиково” с разписка серия Ж № 500022/09.09.2010г.
Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжен съд гр.Бургас в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните.

В.Ж.М.
Мотиви от 04.02.2011г.
 
8 НОХД No 8/2011 Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО А.Т. Председател и докладчик: МИНЧО ТАНЕВ  Споразумение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №152/2010г. по описа на РУП гр.М.Т***, постигнато м/у РП-гр.М.Т*** представлявана от прокурор Луков и обвиняемия А. Т*** представляван от адв.Р., съгласно което обвиняемия А. Т*** се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че на 4.10.2010г. около 18.00часа в района на V-та гранична пирамида на ГОДГ – 03 – ГПУ М.Т*** е влязъл през границата на страната без разрешение на органите на властта и не през определените за това места.
За посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, ОСЪЖДА обв.А. Т*** със снета по делото самоличност на осн.чл.279 ал.І от НК и чл.54 от НК, на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА.
На осн.чл.66 ал.І от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На преводача М.П.Л. ЕГН:**********, съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ в размер на 30лв.
ОСЪЖДА обв.А. Т*** да заплати по с/ка на РС М.Т*** и в полза на Държавата сумата в р-р на 120лв. представляващи разноски по делото.
От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №8/2011г.
СЪДЪТ, след като се запозна с МНО на обвиняемия А. Т*** която е „подписка”, и предвид прекратяване на производството по делото,
ОПРЕДЕЛИ:
Отменя МНО на обв.А. Т***, която е „подписка”.
Определението по отношение на МНО, подлежи на обжалване или протест в 7дневен срок считано от днес, пред БОС.


А.Т.
 
9 НОХД No 9/2011 Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МАЛКО ТЪРНОВО Т.Б. Председател и докладчик: МИНЧО ТАНЕВ  Споразумение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №152/2010г. по описа на РУП гр.М.Т***, постигнато м/у РП-гр.М.Т*** представлявана от прокурор Луков и обвиняемия Т.Б. представляван от адв.Р., съгласно което обвиняемия Т.Б. се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че на 4.10.2010г. около 18.00часа в района на V-та гранична пирамида на ГОДГ – 03 – ГПУ М.Т*** е влязъл през границата на страната без разрешение на органите на властта и не през определените за това места.
За посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, ОСЪЖДА обв.Т.Б., със снета по делото самоличност на осн.чл.279 ал.І от НК и чл.54 от НК, на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА.
На осн.чл.66 ал.І от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На преводача М.П.Л. ЕГН:**********, съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ в размер на 30лв.
ОСЪЖДА обв.Т.Б. *** и в полза на Държавата сумата в р-р на 120лв. представляващи разноски по делото.
От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №9/2011г.
СЪДЪТ, след като се запозна с МНО на обвиняемия Т.Б., която е „подписка”, и предвид прекратяване на производството по делото,
ОПРЕДЕЛИ:
Отменя МНО на обв.Т.Б., която е „подписка”.
Определението по отношение на МНО, подлежи на обжалване или протест в 7дневен срок считано от днес, пред БОС.


Т.Б.
 
10 НОХД No 10/2011 Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - МАЛКО ТЪРНОВО Г.М. Председател и докладчик: МИНЧО ТАНЕВ  Споразумение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,
ОПРЕДЕЛИ:
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №151/2010г. по описа на РУП гр.М.Т***, постигнато м/у РП-гр.М.Т*** представлявана от прокурор Луков и обвиняемия Г.М. представляван от адв.Р., съгласно което обвиняемия Г.М. се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.І от НК, а именно в това, че на 4.10.2010г. около 18.00часа в района на V-та гранична пирамида на ГОДГ – 03 – ГПУ М.Т*** е влязъл през границата на страната без разрешение на органите на властта и не през определените за това места.
За посоченото престъпление по чл.279 ал.І от НК, ОСЪЖДА обв.Г.М., със снета по делото самоличност на осн.чл.279 ал.І от НК и чл.54 от НК, на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА ДВЕСТА ЛЕВА.
На осн.чл.66 ал.І от НК, ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На преводача М.П.Л. ЕГН:**********, съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ в размер на 30лв.
ОСЪЖДА обв.Г.М. *** и в полза на Държавата сумата в р-р на 120лв. представляващи разноски по делото.
От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
На осн.чл.24 ал.ІІІ НПК, съдът,
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №10/2011г.
СЪДЪТ, след като се запозна с МНО на обвиняемия Г.М., която е „подписка”, и предвид прекратяване на производството по делото,
ОПРЕДЕЛИ:
Отменя МНО на обв.Г.М., която е „подписка”.
Определението по отношение на МНО, подлежи на обжалване или протест в 7дневен срок считано от днес, пред БОС.


Г.М.