РАЙОНЕН СЪД - ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2011г. до 25.01.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 57/2010 Административни дела Д.В.Ф. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
М.Д.А.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 17.01.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011782 от 28.10.2010 год., издадено от Директора на АДФИ – гр. София, с което на Д.В.Ф. с ЕГН **********,*** ***, к/с „***” 23 вх.Б ет.2 ап.6, е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500,00 лева за нарушение на чл. 69, ал. 1 т.3 от ЗОП (обн. ДВ, бр. 28 от 2004 год., изм. и доп. бр.24 от 2009г.), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и НЕОБОСНОВАНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Адмивистративен съд – Бургас в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 
2 НАХД No 58/2010 По Закона за митниците Е.А. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ БУРГАС,
Е.С.С.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 10.01.2011г.
НП-потвърдено ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 367 от 21.10.2010г на началника на Митница-Бургас, с което на Е.А., род.на ***г., гражданин на Р***, с паспорт , изд. на 19.12.05г. от посолството на Р*** в *** и адрес: Г***, гр.Г*** 35390, ул.”Ф***” № 12 и съдебен адрес: град ***, адв. С.Н.-БАК, за извършено нарушение по чл.14 ал.1 от ВЗ във вр. с чл.5 ал.3 от Наредба № 10, на основание чл.18 ал.1 във вр. с чл.14 ал.1 от ВЗ е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер 2 000 / две хиляди / лева и на основание чл.20 от ВЗ е постановено отнемане в полза на държавата на недекларираната стока – предмет на нарушението: пръстени сребро 8 бр. – 50,90грама; пръстени сребро със златна баня 58 бр. -389,40грама; пръстени злато с камък 10бр. – 21,80грама; гривни от злато 5бр. -14,60грама; синджири от злато 13бр. -48,40грама; обеци големи от злато 12чифта-24,10грама; обеци малки с камък от злато 36чифта -49,70грама и обеци малки от злато 14 чифта – 15,60грама, с общо тегло на сребърните изделия - 440,3грама и стойност в размер на 396.27лева и общо тегло на златните изделия – 174,2грама и стойност в размер на 6 532.50лева, определени по цени 0.90лева за грам сребро и 37.50 лева за грам злато, съгласно Протокол с вх.№4402-869/10.06.2010г. на Митница-Бургас.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас чрез РС-*** *** в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


Районен съдия


 
3 НАХД No 61/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО И.А.А. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 25.01.2011г.
ПРИЗНАВА И.А.А., ЕГН **********,***, български гражданин, неженен, неосъждан, ***, работи, с постоянен адрес:***, понастоящем живее в село Звездец, община Малко Търново
ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 27.01.2010г., в местността „Димова нива” отдел 110 пототдел „Д” в землището на село Звездец, община Малко Търново събирал 7 бр. дървета – дъб с обем 1 куб.м. на стойност 108 лева без редовно писмено позволително, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 235, ал.6 вр. с ал.1 НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК (ред. ДВ, бр. 75/2006г.), вр. чл. 2, ал. 2 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 500 / петстотин/ лева.
ОСЪЖДА И.А.А., ЕГН **********, със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на Районен съд гр.Малко Търново, на основание чл. 189, ал. 3 НПК, сума в размер на 55.00 /петдесет и пет/ лева, представляваща направени по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано пред Окръжен съд гр.Бургас в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните.


И.А.А.
Мотиви от 25.01.2011г.
 
4 НАХД No 62/2010 По ЗД по пътищата Д.К.Д. РУ ПОЛИЦИЯ МАЛКО ТЪРНОВО,
Н.В.С.
Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Решение от 24.01.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 49/24.08.2010г. на Началника на РУП – Малко Търново, с което на Д.К.Д. с ЕГН **********,*** за нарушение на чл.249 т.1 от КЗ на основание чл.315 ал.1 от КЗ му е наложено административно наказание - глоба в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
Решението може да се обжалва чрез РС-Малко Търново пред Административен съд Бургас, в 14- дневен срок, считано от получаване на съобщенията от страните за постановяването му.

НП-отменено
 
5 НОХД No 65/2010 Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО Д.Е. Председател и докладчик: МАРИЯ А. МОСКОВА  Присъда от 18.01.2011г.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Е. роден на ***г***, Р.*** живущ ***, лична карта издадена от Р.*** серия М 09 №***, *** гражданин, ***, личен №***, за ВИНОВЕН в това, че: На 12.05.2010год., в района на река *** общ.***, влязъл през границата на Р.България, без разрешение на надлежните органи на властта – престъпление по чл.279 ал.І, от НК, поради което и на осн. чл.279 ал.І, вр.чл. 54 от НК, го ОСЪЖДА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на СТО ЛЕВА.
На основание чл.66 ал.І от НК, изпълнението на така определеното наказание ЛОС, се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.189 ал.ІІІ от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Е., със снета по-горе самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на Районен съд *** сумата от 13.00лв. представляваща разноски по делото.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок пред Окръжен съд - Бургас.


Д.Е.