Р Е Ш Е Н И Е

 

   5    / 26.03.2018 г. град Б****

 

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На двадесет и първи март                                                         2018година                    

 В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: Д.Браяновска

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №9 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

             Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Г. С. Х., ЕГН **********. притежаваща паспорт № 3*******, издаден на 0*.1*.20**г. от МВР - Б****, с адрес: гр. Б****, кв. „В****“, ул. ..В.“ № 35, против наказателно постановление №1267/17.01.2018г. на  Началник на Митница Б****,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.14”а” ал.1 от ВЗ, вр.чл.9,ал.1 вр.чл.5,ал.1 от Наредба №Н-1/01.02.2012г. е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

            Изделия от злато - 408,80 грама, проба 14 карата, както следва:

            Гривни - 3 броя, 26,90 грама, 14 карата злато,

            Колие - 1 брой, 17,65 грама, 14 карата злато,

            Пръстени от жълт метал - 42 броя, 130,30 грама, 14 карата злато,

            Пръстени от бял метал - 9 броя, 23,75 грама, 14 карата злато,

           Обеци - 27 чифта, 82,10 грама, 14 карата злато,

           Обеци от бял метал - 16 чифта, 46,00 грама, 14 карата злато,

           Синджирчета - 16 броя, 48,50 грама, 14 карата злато,

           Синджирчета от бял метал - 7 броя, 23,20 грама, 14 карата злато,

           Синджирчета от жълт и бял метал - 7 броя, 10,40 грама, 14 карата злато с пазарна стойност 27 798,40 лв. /двадесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки/.

 

        Изделия от сребро проба 925 - 512,40 грама, както следва:

          Пръстени - 12 броя, 32,30 грама сребро проба 925,

          Висулки - 17 броя, 27,00 грама сребро проба 925,

          Обеци - 140 броя, 252,80 грама сребро проба 925,

         Синджирчета с медалиони - 66 броя, 165,00 грама сребро проба 925,

         Комплект /колие, обеци, гривна/ - 1 брой, 21,70 грама сребро проба 925,

        Комплект синджирче и гривна - 1 брой, 4,50 грама сребро проба 925,

        Обеци - 5 чифта, 9,10 грама сребро проба 925.

с пазарна стойност 2049,60 лв. /двадесет хиляди и четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки/.

 

        Общата пазарна стойност на всички горепосочени изделия е в размер на 29848,00 лв.      /двадесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева/

 

         Жалбоподателятq редовно призован   се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

 

        Защитата на жалбоподателя пледира за отмяна на НП.

 

        АНО редовно призовани не изпращат представител.

 

Съдът намира за установено от фактическа страна следното:                  Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   акт № 1107 от 21.07.2017г., съставен от Е.Е.М.-Б. ***, на длъжност старши митнически инспектор при МП „Малко Търново”, за това ,че при  извършена проверка на 21 /07/2017г. около 01.30 часа. на МП ..Малко Търново“, на трасе „Вход“ пристигнал пътуващ от Република Турция за Република България автобус марка “МАН" с български регистрационен № В******. След приключване на паспортния контрол постъпило Искане от № 207/21.07.2017г. от Гранична полиция за личен преглед на лицето Г. С. Х., ЕГН **********. и проверка на личния й багаж. Актосъставителят попитал Г. С. Х. има ли нещо за деклариране пред митническите органи - стоки или валутни ценности, на което получил отрицателен отговор. При последвалия личен преглед, в дамското яке на пътничката и в дамската й чанта, инспектор Б. открила пакети, съдържащи недекларирани изделия от жълт и бял метал, наподобяващи злато и сребро. При претегляне със служебна везна модел B****, В**, сер. № *****, било установено, че количеството на изделията от жълт и бял метал, наподобяващи злато е 408 /четиристотин и осем/ грама, а количеството на изделията от жълт и бял метал, наподобяващи сребро е 511 /петстотин и единадесет/ грама.

         Съставен е Протокол за личен преглед №31/21.07.2017г.

         Недекларираната стока е иззета с разписки за задържане № 92412/21.07.2017г., № 92413/21.07.2017г. и № 92414/21.07.2017г.

         С цел установяване вида, пробата и грамажа на изделията от жълт и бял метал е извършена експертиза вх.№ 32-239752/29.08.2017г. от СД “Омега-Рубин”, гр. Б****.

         Общият грамаж на гореописаните златни изделия е 408.80 грама от проба 14 карата. Цената на златото проба 14 карата към 21.07.2017г. е 68,00 лева за един грам. Общата стойност на гореописаните златни изделия е в размер на 27 798,40 лв. /двадесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки/.

         Общият грамаж на гореописаните изделия от сребро проба 925 е 512.40 грама. Цената на сребърни изделия 925 проба към 21.07.2017г. е 4.00 лева за един грам. Общата стойност на гореописаните срибърни изделия е в размер на 2049,60 лв. /двадесет хиляди и четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки/.

         Общата пазарна стойност на всички горепосочени изделия е в размер на 29848,00 лв. /двадесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева/.

 

        Съгласно действащото законодателство - чл.4, т.2 и З от Наредба № Н-1 - местни и чуждестранни физически лица могат да пренасят епизодично за лично и семейно ползване благородни метали и скъпоценни камъни в необработен, полуобработен и обработен вид, както и изделия със и от благородни метали и скъпоценни камъни свободно, без писмено деклариране - в случая бижута и аксесоари от сплави на среброто общо до 300 грама и злато до 60 грама.Пренасянето над тези размери, съгласно чл.5 от Наредба № Н-1, се декларира за целите на Валутния закон по реда на чл.9 от същата наредба.

         Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.14”а” ал.1 от ВЗ вр.чл.5,ал.1 от Наредба №Н-1/01.02.2012г.    Актът  е подписан от нарушителя.

 

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление.

 

       Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

 

По делото бе разпита и актосъставителката Б. ,която заявява,че след извършване на паспортната   проверка колегите от Гранична полиция  са подали искане  да бъде извършен личен преглед на Г. С. Х., след което при проверката в якето й, и в дамската й  чанта са открити изделия от жълт и бял метал – злато и сребро. Притеглили намерените вещи  на служебната  везна и се установи, че изделията наподобяващи злато са 408,80 гр., а тези наподобяващи  на  сребро   512,40 гр. Акта го съставили в  присъствие на жалбоподателката.

 

          Жалбоподателката в съдебно заседание дава обяснения,като заявява,че е била в РТурция по лични медицински съображения и е закупила от там посочените златни и сребърни изделия.Твърди,че една част от изделията за нейна лична собственост и са били в нея при преминаване на границата при влизане в РТурция.Това нейно твърдение не се подкрепя от доказателства доказващи собствеността на изделията,поради което съдът не кредитира тези нейни обяснения в тази част.

 

           Съдът не споделя възраженията на защитата на жалбоподателя,че жалбоподателката не е била запитана дали има нещо за деклариране поради което е налице съществено процесуално нарушение. На митнически пункт ,.Малко Търново“ има указателни табели, на които на няколко езика е указано, че пътниците са длъжни да декларират пренасяните от тях златни изделия с общо тегло над 60 грама и сребърни изделия с общо тегло над 300 грама.Освен това видно от паспорта на жалбоподателката същата многократно е посещавала РТурция и би трябвало да е наясно с валутния режим.Важно е да се отбележи,че на жалбоподателката е извършен личен преглед от актосъставителката и златните и сребърни изделия са намерени в дамското яке и  в дамската чанта.Поради което същата от слизането от автобуса до извършване на личния и преглед е имала достатъчно време при желание да заяви,че има за деклариране бижута.

 

            Предвид горното съдът намира,че жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението на чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.14”а” ал.1 от ВЗ вр.чл.5,ал.1 от Наредба №Н-1/01.02.2012г.

 

          Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

 

 

 

 

          Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

         Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

          ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№1267/17.01.2018г. на  Началник на Митница Б****, с което на Г. С. Х., ЕГН **********. притежаваща паспорт № 3*******, издаден на 0*.1*.20**г. от МВР - Б****, с адрес: гр. Б****, кв. „В****“, ул. ..В.“ № 35 за нарушение на чл.18,ал.1 от ВЗ във връзка с чл.14”а” ал.1 от ВЗ, вр.чл.9,ал.1 вр.чл.5,ал.1 от Наредба №Н-1/01.02.2012г. е наложена глоба в размер на 1000лв. и на основание чл. 20, ал.1 от ВЗ, са отнети в полза на държавата като предмет на нарушение, както следва:

      Изделия от злато - 408,80 грама, проба 14 карата, както следва:

      Гривни - 3 броя, 26,90 грама, 14 карата злато,

      Колие - 1 брой, 17,65 грама, 14 карата злато,

      Пръстени от жълт метал - 42 броя, 130,30 грама, 14 карата злато,           Пръстени от бял метал - 9           броя, 23,75 грама, 14 карата злато,

      Обеци - 27 чифта, 82,10 грама, 14 карата злато,

Обеци от бял метал - 16 чифта, 46,00 грама, 14 карата злато, Синджирчета - 16 броя, 48,50 грама, 14 карата злато,

      Синджирчета от бял метал - 7 броя, 23,20 грама, 14 карата злато,

      Синджирчета от жълт и бял метал - 7 броя, 10,40 грама, 14 карата злато с пазарна стойност 27 798,40 лв. /двадесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки/.

 

      Изделия от сребро проба 925 - 512,40 грама, както следва:

      Пръстени - 12 броя, 32,30 грама сребро проба 925,

      Висулки - 17 броя, 27,00 грама сребро проба 925,

      Обеци - 140 броя, 252,80 грама сребро проба 925,

      Синджирчета с медалиони - 66 броя, 165,00 грама сребро проба 925,

      Комплект /колие, обеци, гривна/ - 1 брой, 21,70 грама сребро проба 925,

     Комплект синджирче и гривна - 1 брой, 4,50 грама сребро проба 925,

     Обеци - 5 чифта, 9,10 грама сребро проба 925.

с пазарна стойност 2049,60 лв. /двадесет хиляди и четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки/.

 

    НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б**** в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: