Р Е Ш Е Н И Е  

 

гр.М.Търново, ....................2009г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на двадесет и четвърти септемри през две хиляди и девета  година в състав:

                                                                                  Председател: Мария Москова

като разгледа докладваното от съдията Москова гр.дело № 7 по описа за 2009г. на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Искът е за делба на съсобствен недвижим имот, като производството е във фаза по извършване на делбата.

С влязло в законна сила Решение № ***. на РС-******, постановено по настоящето дело е допусната делба между М.С.К. ЕГН ********** *** , И.С.И. ЕГН ********** *** и Г.С.Ч. ЕГН ********** ***,  върху следния недвижим имот, находящ се в село ******, община ******, област ******и представляващ  дворно място с площ от ***съставляващо ПИ с пл***, в ***, за който по действащия и неприложен за този имот план на село ******, община ******, област ******е  отреден ***, при граници на мястото: улици от двете страни, ***,  ***и ПИ ***, ведно с построената в мястото паянтова жилищна сграда със застроена площ от ** кв.м.,  следните  делбени квоти: ***. за  М.С.К., ***. за И.С.И. и ***. за Г.С.Ч..

          В първото по делото заседание след допускане на делбата ищцата М.С.К., чрез пълномощника си адв.***е заявила претенциите си за възлагане на процесния недвижим имот в неин реален дял на основание чл.349, ал.2 от ГПК.

            Ответникът И.С.И.  няма претенции  за поставяне в негов реален дял на имота, предмет на делбата. В писмения си отговор, депозиран в първата фаза на делбата, е възразил срещу претенцията на М.К., като счита, че не са налице предпоставките на чл.349 ал.2 от ГПК за възлагане на имота в неин дял .

            Ответникът Г.С.Ч. няма претенции  за поставяне в неин реален дял на имота, предмет на делбата. В писмения си отговор, депозиран в първата фаза на делбата, е възразила срещу претенцията на М.К., като счита, че не са налице предпоставките на чл.349 ал.2 от ГПК за възлагане на имота в неин дял.

 

                        Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните и заключението на вещото лице, приема за установено следната фактическа и правна обстановка:

 

ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЛБАТА:

 

            Видно от Решение № ***. по гр.д.№ 7/2009г.на РС-******, е допусната съдебна делба по отношение на гореописания имот при квоти ***. за  ищцата М.С.К., ***. за ответника И.С.И. и ***. за ответника Г.С.Ч..

            На основание чл.349 от ГПК по делото е приета за разглеждане претенция за поставяне в дял в случай на неподеляемост на процесния недвижим имот от съделителят М.С.К. против И.С.И. и Г.С.Ч..

            С оглед предмета на спора и за правилното решаване на делото, по реда на чл.195, ал.1 от ГПК, съдът назначи и изслуша съдебно-техническа експертиза за поделяемостта на имота и установяване на действителната пазарна цена на същия, заключението по която съдът прие като обективно и компетентно дадено.

            Видно от заключението на вещото лице инж.***процесният недвижим имот е неподеляем с оглед разпоредбите на ЗУТ и средната пазарна оценка на имота възлиза на 16 780 лева, като стойността на дела на всеки от съделителите възлиза на 5 593.33 лева.

            По делото е приета в с.з. от ***като писмено доказателство декларация от ищцата М.С.К., в която декларира, че към настоящия момент, както и към момента на откриване на наследството не притежава собствено жилище по смисъла на чл.349 ал.2 от ГПК.

            По делото са разпитани свид.***, *** и ***, от чиито показания се установява, че ицщата К. е полагала грижи за родителите си, като е живяла с тях живяла в процесния имот към момента на откриване на наследството и продължава да живее в същия и към настоящия момент. Ответниците И. и Ч. са посещавали родителите си, но не са живели в процесния имот към момента на откриване на наследството. Свидетелските показания са последователни и непротиворечиви.

            При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

            Искане за възлагане по реда на чл.349 ал.2 от ГПК на допуснатия до делба имот е направила само ищцата М.С.К.. Предпоставките за възлагане по реда на този текст са следните: делбеният имот да представлява жилище, същото да е неподеляемо, при откриване на наследството съделителят да е живял в него и да няма друго жилище. По настоящето дело не е спорно, че делбеният имот има изцяло наследствен характер, тъй като страните са придобили собствеността върху него по силата на наследяване от баща си  и майка си / двамата починали през пролетта на ***./. Предмет на делбата е жилище - дворно място с площ от ***ведно с построената в мястото паянтова жилищна сграда със застроена площ от ** кв.м.,  находящо се в село ****** и съгласно заключението на вещото лице  същия е неподеляем при спазване изискванията на ЗУТ. От  доказателства по делото се установи, че към момента на откриване на наследството на общите на страните наследодатели, в процесния имот е живяла ищцата М.К. и същата не притежава друго жилище. Ето защо съдът намира, че по отношение на ищцата М.К. са налице кумулативно предвидените предпоставки по чл.349 ал.2 от ГПК, поради което следва да се уважи претенцията й за поставяне в дял на допуснатия до делба недвижим имот, като за уравнение на дела на ответника И. и на ответника Ч. ищцата следва да им заплати по ***от пазарната цена на имота, а именно по 5 593.33 лева за всеки от двамата ответника. Изплащането на тези суми следва да стане в 6-месечен срок от влизане на решението за възлагане в сила ведно със законните лихви на основание чл.349 ал.5 от ГПК. Върху поставения в дял на съделителя М.К. недвижим имот, съделителите И. и Ч. имат възможност да поискат вписване на законна ипотека съгласно нормата на чл.349 ал.3 от ГПК до размера на вземането си спрямо нея .

          На основание чл.8 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК при този изход на процеса ищцата следва да бъде осъдена да заплати по сметка на РС –****** 4% върху стойността на дела си в размер на  16 780 лева или сумата 671.20 лева. Ответникът И. следва да бъде осъден за заплати 4% върху стойността на сумата в размер на 5 593.33 лева, която получава за уравнение на дяловете  или сумата 223 лева. Ответникът Ч. следва да бъде осъдена за заплати 4% върху стойността на сумата в размер на 5 593.33 лева, която получава за уравнение на дяловете  или сумата 223 лева.

            Деловодните разноски, изразяващи се в заплатено възнаграждение за вещо лице, също следва да бъде разпределено между страните съобразно на дяловете им. Тъй като възнаграждението на вещото лице за изготвяне на експертиза по делбеното производство възлиза на 180 лева, то всяка от страните следва да заплати по 60 лева. Всяка от страните е внесла депозит от по 60 лева.  

            Страните не саа представили списък на разноските в последното заседание по делото, поради което на основание чл.80 от ГПК нямат право да обжалват решението в частта му за разноските.

           

            Водим от горното и на основание чл.349 ал.2 от ГПК,  съдът

 

 

                                                            Р   Е   Ш    И    :

 

 

            ПОСТАВЯ В ДЯЛ  на М.С.К. ЕГН ********** ***,  на основание чл.349, ал.2 от ГПК следния недвижим имот, находящ се в село ******, община ******, област ******и представляващ : дворно място с площ от ***съставляващо ПИ с пл***, в ***, за който по действащия и неприложен за този имот план на село ******, община ******, област ******е  отреден ***, при граници на мястото: улици от двете страни, ***,  ***и ПИ ***, ведно с построената в мястото паянтова жилищна сграда със застроена площ от ** кв.м.,  :

ОСЪЖДА М.С.К. ЕГН ********** ***  да заплати на И.С.И. ЕГН ********** *** сумата в размер на 5 593.33 лв. /пет хиляди петстотин деветдесет и три лева и 33 стотинки/ в 6-месечен срок, на основание чл.349, ал.5 от ГПК, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното изплащане, начиная от влизане в сила на решението за възлагане.

ОСЪЖДА М.С.К. ЕГН ********** ***  да заплати на Г.С.Ч. ЕГН ********** ***,   сумата в размер на 5 593.33 лв. /пет хиляди петстотин деветдесет и три лева и 33 стотинки/ в 6-месечен срок, на основание чл.349, ал.5 от ГПК, заедно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното изплащане, начиная от влизане в сила на решението за възлагане.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на Г.С.Ч. ЕГН ********** ***,  и И.С.И. ЕГН ********** *** да поискат вписването на законна ипотека върху поставения в дял на М.С.К. ЕГН ********** недвижим имот до размера на вземането си спрямо нея, на основание чл.349, ал.3 от ГПК.

ОСЪЖДА      М.С.К. ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на РС – ****** сумата в размер на 671.20 лева / шестстотин седемдесет и един лев и 20ст./, представляваща държавна такса.

ОСЪЖДА      И.С.И. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС – ****** сумата в размер на 223 лева / двеста двадесет и три лева/, представляваща държавна такса.

ОСЪЖДА      Г.С.Ч. ЕГН ********** ***,  да заплати по сметка на РС – ****** сумата в размер на 223 лева / двеста двадесет и три лева/, представляваща държавна такса.

Решението може да се обжалва пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :