Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

                                       15.05.2018г.             гр.Малко Търново

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Малкотърновкият районен съд                                      граждански състав

На  девети май                                       две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                    Председател:ЧАНКО ПЕТКОВ

 

секретар Мара Димова,

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.д. № 7 по описа на РС-Малко Търново за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

          Производството е по чл.318 и сл. от ГПК,образувано първоначално по молба за развод с правно основание чл.49 от СК, като с оглед на постигнатото между страните споразумение за прекратяване на брака се преминава от исково производство към производство за развод по взаимно съгласие, с правно основание чл.50 от СК.

 

        Съдът първоначално е сезиран с искова молба за развод с правно основание чл.49 ал.1 от СК, предявена от Д.Е. Х** ЕГН: ********** с адрес ***,   срещу   И.П.Х. ЕГН:**********  с постоянен адрес *** и адрес за призоваване гр.**. Ищцата моли бракът й с ответника да бъде прекратен с развод, поради настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство без съдът да се произнася по въпроса за вината.

             В съдебно заседание на **. страните, лично и чрез процесуалния си представител твърдят, че са постигнали сериозно и непоколебимо намерение да прекратят брачните си отношения, поради което молят съда на основание чл.50 от СК да постанови решение за развод по взаимно съгласие и да утвърди писмено споразумение.

           Съдът след като събра необходимите по делото доказателства, намери за установено следното:

         От представените писмени доказателства е видно, че ищцата и ответника са сключили граждански брак на **.  като от брака нямат непълнолетни деца.

          В съдебно заседание на **. с оглед постигнатото между страните споразумение и на основание чл.321 ал.5 от ГПК съдът преминава от исково производство към производство за развод по взаимно съгласие.

         Двете страни са потвърдили сериозното си и непоколебимо намерение да се прекрати бракът им с развод по взаимно съгласие, поради което съдът намира, че са изпълнени всички изисквания на чл.50 от СК. Следва бракът да бъде прекратен с развод по взаимно съгласие.

        Писменото споразумение не противоречи на закона и морала, поради което следва същото да бъде утвърдено изцяло.

         Видно от Удостоверение за сключен граждански брак страните са сключили граждански брак на **.         Съдът, след като взе предвид, че двамата молители поддържат молбата си за развод, като решението им за това е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят съдът да издирва мотивите за прекратяване на брака, и прецени, че постигнатото между тях споразумение съответства на изискванията на разпоредбата на чл. 51 от СК: изчерпателно е, не противоречи на закона и на морала намира, че същото следва да бъде утвърдено от съда, а разводът между двамата съпрузи да бъде допуснат на основание чл. 50 от СК.

         На основание от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК,  съдът определя окончателна държавна такса в размер на 40,00лв., която следва да се внесе от молителите. Молителката Д.Е. Х** е внесла д.т. в размер на 25 лв.,  като останалата част в размер на 15 лв., следва да се внесе от молителя И.П.Х.  Мотивиран от така изложените съображения, Малкотърновски районен съд

 

                                               Р Е Ш И:

 

 ПРЕКРАТЯВА сключения между Д.Е. Х** ЕГН: ********** с адрес ***,   срещу   И.П.Х. ЕГН:**********  с постоянен адрес *** и адрес за призоваване гр.**,  с акт № **.  граждански брак по взаимно съгласие на страните  на основание чл.49 ал.5 от СК.

ПРЕДОСТАВЯ семейното жилище, а именно: жилищна сграда, находяща се на адрес гр.**,  която е лична собственост на съпругата придобита преди сключване на брака, за ползване от Д.Е. Х**.

ПРЕДОСТАВЯ придобития по време на брака лек автомобил марка **,  със свидетелство за регистрация на МПС с №** в дял и става изключителна собственост на Д.Е. Х**.

Страните по отношение на останалите движими вещи нямат претенции помежду си.

Съпрузите са уредили всички свои парични задължения и сметни отношения с трети физически лица.

Страните след прекратяване на брака не си дължат издръжка един на друг.

След прекратяване на брака жената запазва фамилното си име М..

ОСЪЖДА Д.Е. Х** ЕГН: ********** с адрес ***,   да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Малко Търново, сумата от 40,00 /четиридесет/лева съгласно чл.7 т.1 от Тарифата за държавни такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА И.П.Х. ЕГН:**********  с постоянен адрес *** и адрес за призоваване гр.**, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Малко Търново, сумата от 15,00 / петнадесет/ лв, представляваща държавна такса по чл. 6, т. 3 от Тарифата за държавни такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

 

 

            Решението, с което се допуска развод по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване, съгласно чл.330, ал.5 от ГПК.

 

 

 

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: