Р Е Ш Е Н И Е   №7

 

гр.М.Търново 22.04.2009г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на двадесет и втори април през две хиляди и девета  година в състав:

                                                                                  Председател: М.М.

като разгледа докладваното от съдията М. *** по описа за 2009г. на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Искът е за делба с правно основание чл.341 ал.1 от ГПК, връзка с чл.34 ЗС, като производството се намира във фазата по допускане на делбата.

Производството по делото е образувано по повод исковата молба от М.С.К. ЕГН ********** *** против И.С.И. ЕГН ********** *** и Г.С.Ч. ЕГН ********** ***, за съдебна делба на недвижим имот, а именно : дворно място с площ от * кв.м., съставляващо ПИ с пл.№ *, в кв.*, за който по действащия и неприложен за този имот план на село С*, община М* Т*, област Б* е  отреден УПИ * при граници на мястото: улици от двете страни, УПИ *,  УПИ * и ПИ *, ведно с построената в мястото паянтова жилищна сграда със застроена площ от * кв.м. при равни квоти от по * идеални части за всеки от съделителите.

Ищцата се явява лично в с.з., ведно с редовно упълномощен процесуален представител адв.П* – БАК и поддържа ИМ.

Ответникът И. ***., желае да се извърши съдебната делба на процесния имот.

Ответницата Ч. ***., за нея – редовно упълномощен процесуален представител адв.К* – БАК, желае извършването на съдебната делба.

Отв.И. и Ч. намират за неоснователно искането на ищцата имота – предмет на делбата да бъде поставен в неин дял при условията на чл.349 ал.2 от ГПК, а дяловете на останалите съделители бъдат уравнени по реда на чл.349 ал.2 изр.1, предложение – второ, като съображенията им са следните : 1/ищцата не е живяла в наследствения имот към момента на откриване на наследството  и 2/ същата притежава друго жилище – апартамент в град С*. С оглед на това възразяват срещу предявения от ищцата иск процесния имот да бъде поставен в дял на ищцата.

След преценка на събраните по делото доказателства, ценени по отделно и в тяхната съвкупност,  настоящият състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Ищцата и ответниците са съсобственици по наследство и давностно владение на недвижим имот, а именно : дворно място с площ от * кв.м., съставляващо ПИ с пл.№ * в кв.* за който по действащия и неприложен за този имот план на село С*, община М*Т*, област Б* е  отреден УПИ *, при граници на мястото: улици от двете страни, УПИ *,  УПИ * и ПИ * ведно с построената в мястото паянтова жилищна сграда със застроена площ от * кв.м. при равни квоти от по * идеални части за всеки от съделителите. Този факт се установява от представените по делото  нотариален акт № * том *, рег.№ *, дело № *. на МТРС, удостоверение за данъчна оценка № *. на МДТ-М.Т. и скица № *., презаверена на *. на ТСУ – М* Т*, Ищцата и ответниците са наследници на С* И. ***, поч.*. Същото се установява от удостоверение за наследници № *. кметство С*, община М* Т*, приложено по нотариално дело *., служебно изисканото от служба вписвания при МТРС. Общият им наследодател е оставил през * в наследство недвижимия имот, предмет на съдебната делба, като за същия ищцата и ответниците са се снабдили с нотариален акт за собственост през *.на основание наследство и давностно владение  .

Между страните не се спори досежно правопораждащия факт, досежно наследствения характер на имота и досежно квотите на собственост.

Въз основа на изложеното, съдът намира, че исковата претенция следва да се уважи изцяло като се допусне делба на процесния имот при квоти на собственост, както следва : */ ид.ч. за  М.С.К., */ ид.ч. за И.С.И.И.С.И.  и */ ид.ч. за Г.С.Ч..

 

Мотивиран от горното и на основание чл.341 ал.1 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш  И :

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба на недвижим имот, находящ се в село С*, община М*Т* област Б* и представляващ  дворно място с площ от * кв.м., съставляващо ПИ с пл.№ * в кв.*, за който по действащия и неприложен за този имот план на село С*, община М* Т*, област Б* е  отреден УПИ *І, при граници на мястото: улици от двете страни, УПИ *,  УПИ * и ПИ * ведно с построената в мястото паянтова жилищна сграда със застроена площ от * кв.м.  между М.С.К. ЕГН ********** *** , И.С.И. ЕГН ********** *** и Г.С.Ч. ЕГН ********** ***,  при следните  делбени квоти: */ ид.ч. за  М.С.К., */ ид.ч. за И.С.И. и */ ид.ч. за Г.С.Ч..

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от уведомяването на страните.

 

                                               Районен съдия :