Р Е Ш Е Н И Е

 

              /17.02.2014 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На единадесети  февруари                                                             2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 7 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

       Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  Х.А.Ш.  , ЕГН ********** *** с постоянен адрес *** ж-к“**  с адрес ***  , за извършено престъпление по чл. 343В, ал.2,вр.ал.1 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

          Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                        Обвиняемият Ш.    , редовно призован,  не се явява.

    

 Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:  Обвиняемият Х.Ш. е бил правоспособен водач , като е получил свидетелство  за  правоуправление-правоспособност на 14.07.2004  год. . от ОД на МВР Добрич  с № ** и се води на отчет в ОД на МВР гр. Варна . Същото е било валидно до 25.06.2014 год , като след изтичане на срока е било отнето .Съгласно чл. 150 от ЗДпП всяко МПС се управлява от правоспособен водач  и чл.150 а. За да управлява МПС водачът трябва да притежава свидетелство за правоуправление .

На 17.09.2014 год. обвиняемият Ш. около 15.30 часа управлявал в района на община Р**  по път 2085 лек автомобил ** И .Същият бил спрян за проверка от ** мл. автоконтрольор при РУП на МВР Р** , като му бил съставен акт за това , че управлява МПС без да е правоспособен водач .На основание акт е издадено наказателно постановление  № **  ,влязло в сила на 08.10.2014 год. На 08.01.2015 год. свидетелят Д** мл. автоконтрольор при РУП на МВР Малко Търново около 16.30  часа на ПП –І 9 на един километър от гр. Малко Търново спрял за проверка лек автомобил ** , .Автомобилът бил управляван от обвиняемия Ш.  При извършената проверка св. Д** установил ,         че обвиняемият Ш. е неправоспособен водач  и не притежава свидетелство за правоуправление на МПС

          Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

         При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Ш. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343 в, ал.2, вр. ал.1 от НК, а именно- , че на  08.01.2015 год. около 16.30  часа на ПП –І 9 на един километър от гр. Малко Търново идвайки от ГКПП Малко Търново управлявал МПС  автомобил „** , без съответно свидетелство за правоуправление на МПС , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП  ** год. влязло в сила на 08.10.2014 год. за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление – престъпление по чл. 343 В ал. 2 вр. Ал. 1 от НК.

   От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

            Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

             За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Ш.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.                                  

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

Р      Е     Ш     И   :

             ПРИЗНАВА обвиняемия Х.А.Ш.  , ЕГН ********** *** с постоянен адрес *** ж-к“**  с адрес ***  за ВИНОВЕН в това,   че  на 08.01.2015 год. около 16.30  часа на ПП –І 9 на един километър от гр. Малко Търново идвайки от ГКПП Малко Търново управлявал МПС  автомобил „** , без съответно свидетелство за правоуправление на МПС , в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП  ** год. влязло в сила на 08.10.2014 год. за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление – престъпление по чл. 343 В ал. 2 вр. Ал. 1 от НК като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: