О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

            15.11.2012г.        гр.Малко Търново

 

Малкотърновоският  районен  съд                                     гражданска колегия

на  петнадесети ноември                        две хиляди и дванадесета година

в закрито заседание в състав :

 

                                                                    Председател: Мария Москова                                                                                

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от  съдията М.Москова  гражданско дело  № 6/2011  по описа на РС-Малко Търново за 2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

               Производството е по реда на чл. 232 от ГПК.

 

               Производството по делото е образувано по искова молба на Държавата, представлявана от министъра на ********, срещу  община Ц**, за разглеждането на която   е определен РС-Малко Търново  съгласно определение № 122/12.01.2011г., постановено по ч.гр.д.№ 23 по описа на БОС, гр.д.№ 67/2010г. по описа на РС-Ц**.

В исковата молба и уточняващите молби / л.2-7, л.71-72 от гр.д.№ 67/2010 по описа на РС-Ц**, л.9-10 по гр.д.№6/2011г. по описа на РС-Малко Търново/, държавата твърди, че е собственик на недвижими имоти, находящи се в град Ц**, както следва: 1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** / римско **/ с площ от 434 кв.м. / четиристотин тридесет и четири квадратни метра , / в квартал ** / **/ на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**, одобрена със заповед № ПРД-18-56/24.08.2006г.; 2 Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** / римско ** / с площ от 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/, в квартал ** / ***/ на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**, одобрена със заповед № ПРД-18-56/24.08.2006г.; 3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** /римско ***/ с площ от 458 кв.м. / четиристотин петдесет и осем квадратни метра /, в квартал ** / ** / на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**, одобрена със заповед № ПРД-18-56/24.08.2006г.; 4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** / римско **/ с площ от 786 кв.м. / седемстотин осемдесет и шест квадратни метра /, в квартал 10 /десети/ на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**, одобрена със заповед № ПРД-18-56/24.08.2006г.; и 5. Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** / римско **/  с площ от 565 кв.м. / петстотин шестдесет и пет квадратни метра /, в квартал **  /** / на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**, одобрена със заповед № ПРД-18-56/24.08.2006г.; като всичките пет процесни имота са новообразувани от  бивш УПИ ** в кв.** по предходния ПУП на град Ц**, одобрен със заповед № РД-09-111/25.06.1986г., частично изменен със заповед № РД-01-989/09.12.2004г.на кмета на община Ц**.

Твърди се, че с Акт за държавна собственост № *** съставен с правно основание чл.6 и чл.79 от Закона за собствеността и Заповед № РД-14-111 от 23.03.1986г. за недвижим имот, представляващ парцел ** в кв.** на град Ц**, е признато правото на управление и стопанисване на Н***-***-Ц** върху 1180кв.м. дворно място ведно с изградената в него двуетажна масивна сграда с изба с предназначение ветеринарна служба и лечебница, правото на стопанисване и управление на община Ц** върху 520 кв.м. дворно място ведно с изградената в нея триетажна сграда с мансарда и изба, служеща за административна сграда и правото на управление върху триетажна сграда, служеща за поща.

Излага се, че процесните имоти са новообразувани  от бившия УПИ ** в кв.**, след частичното изменение на ПУП на гр.Ц**, извършено със заповед № РД-01-989/09.12.2004г. на кмета на община Ц** поради което се твърди, че новообразувани пет процесни имота са запазили своя характер на публична държавна собственост. 

Твърди се, че независимо от извършеното разделяне на държавения имот на няколко имота /чрез частична промяна на ПУП /, последвалото деактуване на процесните имоти, извършено със заповед № ***. на областния управител на област Бургас и актуването на същите със Акт за частна общинска собственост № ***/*****г. като частна общинска собственост от община Ц**,  ответната община Ц** не е собственик на процесните имоти, тъй като правото на собственост на държавата не е прехвърлено на други лица и всички новообразувани имоти остават държавна собственост.

 Иска се да бъде установено по отношение на държавата, че ответната община не е собственик на процесните имоти.  С исковата молба е направено искане НМВС да бъде конституирана като трето лице-помагач на страната на ищеца на основание чл.219 ал.1 връзка с чл.218 от ГПК.

Правното основание на така предявените отрицателни установителни искове за собственост е чл.124 ал.1 от ГПК.

В законоустановения срок  ответната община Ц** чрез надлежно упълномощения си процесуален представител е депозирала писмен отговор, с който е взела становище по предявените с исковата молба искове, като е взела становище и по уточняващите молби. Ответната страна община Ц** оспорва така предявените от държавата отрицателни установителни искове  по отношение на четири от описаните в исковата молба общо пет недвижими имоти, а именно: 1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** / римско **/ с площ от 434 кв.м. / четиристотин тридесет и четири квадратни метра , / в квартал ** / **/ на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**; 2 Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** / римско ** / с площ от 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/, в квартал ** / **/ на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**, 3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ** / римско **/ с площ от 786 кв.м. / седемстотин осемдесет и шест квадратни метра /, в квартал ** /десети/ на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**, и 4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** / римско **/  с площ от 565 кв.м. / петстотин шестдесет и пет квадратни метра /, в квартал **  /** / на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**; като недопустими поради липсата на правен интерес , като излага, че  държавата не е във владение на процесните имоти, а при условията на евентуалност – оспорва същите като неоснователни, за което  излага подробни доводи.

Оспорват се твърденията на ищцовата страна досежно характера на собствеността върху бившия УПИ ** в кв. ** по плана на град Ц**, че е публична държавна собственост, като се твърди, че към 09.11.1999г. бившия УПИ ** е представлявал частна държавна собственост, отреден за жилищно строителство и за обществени и благоустройствени мероприятия на общината. Оспорва се твърдението на ищеца, че сградата”ветеринарна лечебница” и терена, обслужващ тази сграда са били предоставени по надлежния ред на Н*** или друго държавно ведомство, чиито функции са поети от Н***, като се твърди, че са били предадени само в оперативно управление, поради което оспорват и вписванията в графа 21 и 31 на съставения АДС № *** Твърди се, че към настоящия момент УПИ **, УПИ ** и УПИ ** в кв.** по ПУП на град Ц**, одобрен със Заповед № ***/****г. са публична общинска собственост по силата на закона.

 Излага, че с договор от 20.02.2006г. за учредяване право на строеж в недвижим имот УПИ ** в кв.** на град Ц** - частна общинска собственост е учредено право на строеж на *** за построяване на пететажна сграда за съд и прокуратура, поради което е направи ла доказателствено искане Министерството ********  да бъде конституирано като трето лице-помагач на страната на ответника  на основание чл.219 ал.1 от ГПК връзка с чл.387 от ЗСВ.

Съдът, като е разгледал доказателствените искания  на страните по делото за конституиране  на трети страни –помагачи, е намерил същите за допустими и основателни и с определение № 16/08.03.2012г. е конституирал Б*** /правоприемник на Н*** с адрес град София, бул.”***” *** като трето лице-помагач на страната на ответника ищеца - Министерството на ********* и Министерството на *********** с адрес град София, бул.”***” № * като трето лице-помагач на страната на ответника -община Ц**

В законоустановени срок по ГПК Б*** /правоприемник на Н***/, е депозирала писмен отговор с вх.№501/08.05.2012г., с който изразява становище, че предявения отрицателен установителен иск от държавата срещу община Ц**  е допустим и основателен, като излага мотиви. Не възразява срещу приложените към исковата молба писмени доказателства. Заявява, че се присъединява и поддържа изложените в исковата молба доказателствени искания.

В законоустановения срок по ГПК Министерството на ********** в качеството си на трето лице – помагач на страната на ответника, е депозирало писмен отговор с вх.№486/03.05.2012г., с който изцяло оспорва предявените от държавата отрицателни установителни искове срещу община Ц**, в които се твърди, че община Ц** не е собственик на поземлени имоти с идентификатор ***, ***, *** и *** по действащата кадастрална карта на гр.Ц**. Оспорва твърденията на ищеца, че ПУП за имотите с отреждането им за обществени и благоустройствени мероприятия е одобрен чак със заповед *** но не и към 1999г., като излага, че посочената заповед е издадена по предходния план, одобрен със заповед от 1986г. и действащ към 1999г., който план също отрежда процесните имоти за обществени и благоустройствени мероприятия на общината. Оспорва твърдението на ищеца, че не е налице хипотезата на възникване право на собственост по силата на закона, като излага подробни мотиви , че са налице всички предпоставки, визирани в §42 от ПЗР към ЗИДЗОС. Оспорва твърдението, че имотът е публична държавна собственост както и твърдението на ищеца, че към датата на издаването на заповед № ***. на областния управител имотът / бивш УПИ ** от кв.**/ е имал характеристиките на публична държавна собственост, съгласно действащата към онзи момент разпоредба на чл.2 ал.2 т.2 от ЗДС, като излага, че моментът на издаване на заповедта за отписване от актовите книги няма отношение към момента на преминаване на собствеността от държавна в общинска. Посочва, че това става с влизане в сила на ЗИДЗОС /09.11.1999г./, чиято разпоредба има вещноправен ефект и прехвърля правото на собственост от този момент. Посочва, че освен изложеното имотът не е предназначен за изпълнение функциите на Н***, тъй като нито сградата, нито обслужващия сградата терен са предоставени по надлежния ред на Н***   или друго държавно ведомство, поело функциите на Н*** . Излага, че към настоящия момент имоти с идентификатор     *** /УПИ ** – „за община” в кв.**/ и ***   /УПИ ** – „за съд и прокуратура” в кв.**/ са публична общинска собственост по силата на закона, за което излага подробни съображения. Оспорва и обстоятелствата, на които се основават исковете със съображенията, че нито актът за държавна собственост, нито заповедта за одобряване на подробния градоустройствен план са актове за предаване на държавни имоти за оперативно управление на ведомство относно  твърдението на ищеца, че с АДС № ***/***. и заповед № РД-14-111/23.03.1986г. е признато правото на управление и стопанисване на Н***. Оспорва твърдението, че имотът има характер на публична държавна собственост на основание разпоредбата на ЗДС, като излага следните съображения: първо, видно от  предоставения от общината с писмения отговор акт за завземане на недвижим имот за държавен № *** ветеринарната лечебница е заварен използвач на имота и че в нито един момент от завземането на имота за държавен до преминаването му в собственост на общината на основание § 42 от ПЗР към ЗИДЗОС, имотът не е бил предоставен на Н*** или неин праводател  и второ, имотът държавна собственост, завзет като такъв през 1951г. ,преминава в собственост на общината не въз основа на разпоредителна сделка, а по силата на закона. Ангажира писмени доказателства, които моли да бъдат приети.

С определение № 37/05.06.2012г. съдът, след като е намерил  ангажираните от страните писмени доказателства за допустими, относими и необходими, е  приел същите, като по искане на ищцовата страна и на основание чл.197 от ГПК е допуснал и назначил СТЕ, извършването на която е възложил на в.л. И.Б..

Заключението на вещото лице И.Б. е депозирано в деловодството на съда с вх.№651/06.07.2012г.

С определение № 60/16.07.2012г. съдът е изготвил проект на доклад, насрочил за разглеждане делото н открито съдебно заседание и разпоредил препис от заключението на вещото лице да се връчи на страните.

В с.з., ищцовата страна и нейния помагач, редовно призовани не се явяват.

В с.з., ответната страна, редовно призовани, се представлява от надлежно упълномощен адв.Г***,  а помагача на ответната страна, редовно уведомен, не се явява.

В с.з. вещото лице Б., редовно призован, се явявава.

По изрично писмено искане на страните, представено на съда в с.з. от адв Г***, ход на делото не е бил даден и производството по същото е било спряно на основание чл.229 ал.1 т.1 от ГПК с протоколно определение на съда от 04.09.2012г.

В деловодството на съда с вх. № 1237/13.11.2012г. е депозирана писмена молба от процесуалния представител на ищцовата страна, с която заявява, че страните са постигнали извънсъдебно споразумение, поради което се иска от съда да възобнови производството по делото, и след разглеждането на приложената молба за отказ от иска, производството по делото да бъде прекратено. След разглеждането на молбата за възобновяване на производството, съдът е намерил същата за основателна  и на основание чл.230 ал.1 от ГПК с определение от 13.11.2012г. съдът е възобновил производството по делото.

В деловодството на съда с вх. № 1238/13.11.2012г. е депозирана писмена молба от  Държавата, представлявана от Министъра на *************, с която заявява, че изцяло се отказва от предявения иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК против община Ц**, представлявана от кмета на общината.

          В деловодството на съда с вх. № 1274/14.11.2012г. е депозирана писмена молба от Кмета на община Ц**, с която заявява, че  страните са постигнали извънсъдебно споразумение, с което са уредили отношенията помежду си, както и че  държавните такси и разноски по настоящето дело да  бъдат за сметка на община Ц**, и моли производството да бъде прекратено.

 Съдът, като взе предвид така постъпилата молба с вх. № 1238/13.11.2012г., подадена и подписана от  Министъра на *************, по делото в качеството му на представител на Държавата,  намира, че същата следва да бъде уважена, а производството по делото следва да бъде прекратено на основание чл.233. Видно от молбата ищецът по делото  прави изрично писмено изявление за отказ изцяло от предявения иск против община Ц**. Така направеното искане е допустимо и своевременно, с молбата се желае отказ изцяло от иска и за уважаване на молбата не е нужно съгласието на ответника. Съдът счита, че са налице предпоставките за прекратяване на производството по делото, поради отказ изцяло от предявения иск.

С оглед на заявлението на община Ц**, че страните са постигнали извънсъдебно споразумение, и  са постигнали съгласие държавните такси и разноски по делото да са за сметка на община Ц**, съдът намира, че държавната такса за образуване на делото в размер на 596.01 лв., определена пропорционално върху една четвърт от цената на иска, която е в размер общо на 596 001.40 лева за петте процесни имота,  и разноски по делото, които са в размер на 300.00 лв. – възнаграждение на вещо лице,  следва да се възложат в тежест на  община Ц**. На основание чл.75 от ГПК на вещото лице, изготвило и депозирало в срок заключението по назначената  от съда по искане на ответната страна СТЕ,  следва да се изплати възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения от ответната страна депозит.

            Мотивиран от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

               ПРЕКРАТЯВА  производството по гражданско дело № 6/2011г. по описа на РС-Малко Търново, поради отказ изцяло от  иска с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК, предявен от Държавата, представлявана от Министъра на ***********  против община Ц**, представлявана от кмета на общината за  следните  недвижими имоти : 1. Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** / римско **/ с площ от 434 кв.м. / четиристотин тридесет и четири квадратни метра , / в квартал ** / **/ на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**, одобрена със заповед № ПРД-18-56/24.08.2006г.; 2 Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** / римско ** / с площ от 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/, в квартал ** / **/ на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**, одобрена със заповед № ПРД-18-56/24.08.2006г.; 3. Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** /римско **/ с площ от 458 кв.м. / четиристотин петдесет и осем квадратни метра /, в квартал ** / ** / на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**, одобрена със заповед № ПРД-18-56/24.08.2006г.; 4. Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** / римско **/ с площ от 786 кв.м. / седемстотин осемдесет и шест квадратни метра /, в квартал ** /**/ на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**, одобрена със заповед № ПРД-18-56/24.08.2006г.; и 5. Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ** / римско **/  с площ от 565 кв.м. / петстотин шестдесет и пет квадратни метра /, в квартал **  /** / на град Ц**, с идентификатор *** по кадастралната карта на град Ц**, одобрена със заповед № ПРД-18-56/24.08.2006г.; като всичките пет процесни имота са новообразувани от  бивш УПИ ** в кв.** по предходния ПУП на град Ц**, одобрен със заповед № РД-09-111/25.06.1986г., частично изменен със заповед № РД-01-989/09.12.2004г.на кмета на община Ц**.

             ОСЪЖДА  община Ц**, представлявана от кмета на общината да заплати  по сметка на РС-Малко Търново   сумата в размер на 596.01лв. /петстотин деветдесет и шест лева и една стотинка/, представляваща държавна такса за образуване на делото на основание чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, сумата  в размер на 300лв. /триста лева/, представляващи възнаграждение на вещото лице, която сумате внесена по депозитната сметка на съда, както и сумата в размер на 5.00 /пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ  на вещото лице И.Б. възнаграждение от внесения от ответната страна депозит, в размер на 300.00лв. /триста лева/, от които 52.00 лева пътни разноски.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред ОС-Бургас.

 

                                                            Районен съдия: