Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново       , 03.06.2014г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на двадесет и осми май  през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

                                                                  Председател: М. Москова

като разгледа докладваното от съдия Москова  гр.дело № 6 по описа за 2014год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на чл.422 вр. чл.415 от  ГПК и е образувано  по предявен иск от »Водоснабдяване и Канализация»ЕАД, ЕИК:812115210 с адрес гр.Бургас,кв.Победа,ул.»Ген.Вл.Вазов» № 3, тел:056/871445, факс:056/842979,  законен представител Ганчо Йовчев Тенев с адрес гр.Бургас ж.к.»М.р.»бл.*** вх.* тел:056/871440, факс:056/847929, пълномощник Десислава Бонева Златева  тел:056/871445, факс:056/842979, против община Малко Търново, с  Булстат: 000057086  с адрес гр.Малко Търново ул.”Малкотърновска комуна”№3, законен представител Илиян Костов Янчев, за приемане на установено, че по отношение на ответната страна  съществува  вземане за ищеца за сумата в размер общо на 1 300.99лв./ хиляда и триста лева и 99 стотинки/, представляваща вземане  по неизплатени фактури за ползвани ВиК услуги - доставена, отведена и пречистена вода за абонатен № 706246 и с водоснабден обект находящ се в с.,  по издадени фактури за периода от 18.06.2010г. до 25.02.2013г. с отчетен период по фактури от 02.06.2009г. до 04.02.2013г.;  абонатен № 800837 и с водоснабден обект находящ се в с.** по издадени фактури за периода от 19.08.2011г. до 25.09.2013г. с отчетен период по фактури от 09.07.2011г. до 30.08.2013г.; абонатен № 874742 и с водоснабден обект находящ се в гр.** по издадени фактури за периода от 19.07.2011г. до 25.09.2013г. с отчетен период по фактури от 08.06.2011г. до 13.09.2013г.; абонатен № 967627 и с водоснабден обект находящ се в гр.**, по издадени фактури за периода от 20.05.2011г. до 25.09.2013г. с отчетен период по фактури от 07.04.2011г. до 11.03.2013г.;  абонатен № 800572 и с водоснабден обект находящ се в с.**  по издадени фактури за периода от 19.07.2011г. до 23.05.2012г. с отчетен период по фактури от 10.06.2011г. до 09.05.2012г.,  както и лихва от датата на подаване на молбата - 21.11.2013г. до изплащане на вземането и  направените разноски за държавна такса в размер на 26.02 лв. и юрисконсултско възнаграждение  в размер на 100.00 лв., и за които суми съдът е издал Заповед № 73/22.11.2013 год. за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 137/2013г. по описа на съда.

В деловодството на съда в законоустановения срок е  постъпил писмен отговор с вх.№ 382/ 20.02.2014г. от ответната община Малко Търново, с който оспорва изцяло предявения иск като недопустим и неоснователен. Излага подробни и аргументирани съображения, че независимо от обстоятелството, че е собственик на процесните имоти, тези процесните имоти са отдадени под наем на трети неучастващи по делото лица, че ищцовото дружество е открило индивидуални партиди на имената на тези трети неучастващи по делото лица и че именно тези трети лица са ползвали през процесния период предоставените от ищцовото дружество В и К услуги, поради което моли предявения иск да бъде отхвърлен изцяло.  Счита, че ако някой дължи претендираната сума,  то това са наемателите на процесните имоти, с оглед на обстоятелствата, че по отношение на процесните имоти съществуват сключени договори за наем между община Малко Търново и третите неучастващи в делото лица и че наемателите са се задължили да заплащат всички консумативи , включително и за В и К услуги, че ищцовото дружество е открило индивидуални партиди на имената на наемателите, с което е признало тези физически лица за потребители по смисъла на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК –Бургас, поради което община Малко Търново не е потребител на ВиК услуги за процесните имоти. Посочва, че представените с исковата молба фактури са издадени на физическите лица – наематели на тези имоти и че Общината не се е задължавала с писмена декларация-съгласие да носи солидарна отговорност с наемателите на имотите, на чиито имена се водят партидите за вода във ВиК -Бургас.Ангажирани  са писмени доказателства.

В с. з. исковете се поддържат от процесуалния представител на ищцовото дружество, който се позовава на разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, считайки, че когато наемателят не заплаща дължимите суми за вода, отговорен за тях остава собственикът на имота.

Процесуалният представител на ответната страна поддържа в с. з. възраженията в депозирания отговор.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

По делото не се спори между страните, а и безспорно се установява от събраните доказателства, че община Малко Търново е собственик на процесните имоти , че процесните имоти с валидно сключени писмени договори за наем са отдадени под наем от община Малко Търново на трети неучастващи по делото физически лица. По делото не е спорно също, че за четири от петте процесни имоти  ищцовото дружество е открило партиди на имената на наемателите и че издадените фактури за ползваните от наемателите на тези четири имота услуги са издадени на имената на съответните наематели, както следва:

1/Апартамент, находящ се в с., за който имот е съставен Акт № **/23.05.2007г. за частна общинска собственост, е собственост на община Малко Търново и е отдаден под наем от община Малко Търново на  лицето ** с писмен Договор за наем от 01.07.2007г., съгласно чл.4 от който наемателят Д** е поел задължението да заплаща разходите за вода в жилището/л.142-144/.  За процесния апартамент ищцовото дружество е открило партида с абонатен № 706246 на името на наемателя **, като за ползваните от  наемателя Д**  ВиК  услуги,  фактурите са издадени на името на наемателя Д**, видно от счетоводната документация на ищцовото дружество -извлечението от „карнет” /л.10/ и от издадените фактури за периода от 18.06.2010г. до 25.02.2013г. с отчетен период по фактури от 02.06.2009г. до 04.02.2013г. /л.17-25/.

2/Апартамент, находящ се в с.** за който имот е съставен Акт № ***/11.07.2007г. за частна общинска собственост, е собственост на община Малко Търново и е отдаден под наем от община Малко Търново на  лицето ** с писмен Договор за наем от 16.02.2007г., съгласно чл.4 от който наемателят М** е поел задължението да заплаща разходите за вода в жилището /л.142-144/.                 За процесния апартамент ищцовото дружество е открило партида с абонатен   № 800837  на името на наемателя **, като за ползваните от  наемателя М**  ВиК  услуги,  фактурите са издадени на името на наемателя М**, видно от счетоводната документация на ищцовото дружество -извлечението от „карнет” /л.11/ и от издадени фактури за периода от 19.08.2011г. до 25.09.2013г. с отчетен период по фактури от 09.07.2011г. до 30.08.2013г. /л.26-46/.

3/ Апартамент, находящ се в гр.** за който имот е съставен Акт № ***/07.02.2008г. за частна общинска собственост/ предишен АОС № 72/10.07.1998г./, е собственост на община Малко Търново и е отдаден под наем от община Малко Търново на  лицето ** с писмен Договор за наем от 26.11.1998г., съгласно чл.7 от който наемателят К** е поел задължението да заплаща разходите за вода в жилището/л.148-150/.  За процесния апартамент ищцовото дружество е открило партида с абонатен № 874742  на името на наемателя лицето **, като за ползваните от  наемателя К** ВиК  услуги,  фактурите са издадени на името на наемателя К**, видно от счетоводната документация на ищцовото дружество -извлечението от „карнет” /л.12-13/ и от издадени фактури за периода от 19.07.2011г. до 25.09.2013г. с отчетен период по фактури от 08.06.2011г. до 13.09.2013г. /л.47-85/.

 4/ Апартамент, находящ се в с.**  за който имот е съставен Акт № ***/31.07.2007г. за частна общинска собственост, е собственост на община Малко Търново и е отдаден под наем от община Малко Търново на  лицето ** с писмен Договор за наем от 01.01.2008г., съгласно чл.4 от който наемателят О** е поел задължението да заплаща разходите за вода в жилището/л.142-144/.  За процесния апартамент ищцовото дружество е открило партида с абонатен   № 800572  на името на наемателя **, като за ползваните от  наемателя О** ВиК  услуги,  фактурите са издадени на името на наемателя О**, видно от счетоводната документация на ищцовото дружество -извлечението от „карнет” /л.16/ и от издадени фактури за периода от 19.07.2011г. до 23.05.2012г. с отчетен период по фактури от 10.06.2011г. до 09.05.2012г./л.119-128/.

По делото не се спори между страните, а и безспорно се установява от събраните доказателства, че община Малко Търново е собственик и на петият от процесните имоти, който също с валидно сключен писмен договор за наем е отдаден  под наем от община Малко Търново на трето неучастващо по делото физическо лице,  а именно :

5/Апартамент, находящ се в гр.**, за който имот е съставен Акт № ***/21.01.2008г. за частна общинска собственост, е собственост на община Малко Търново и е отдаден под наем от община Малко Търново на  лицето ** И. с писмен Договор за наем от 29.10.2002г., съгласно чл.7 от който наемателят И. е поел задължението да заплаща разходите за вода в жилището/л.151-153/.  За разлика обаче от другите четири процесни имота, за този имот ищцовото дружество е открило партида с абонатен № 967627 на името на община Малко Търново, като за ползваните от  наемателя И. ВиК  услуги,  фактурите са издадени на името на собственика на имота – община Малко Търново, видно от счетоводната документация на ищцовото дружество -извлечението от „карнет” /л.14-15/ и от издадени фактури за периода от 20.05.2011г. до 25.09.2013г. с отчетен период по фактури от 07.04.2011г. до 11.03.2013г. /л.86-118/.

 За сумите, предмет на претенциите досежно петте процесни имота , са представени и приети като доказателства по делото издадени от ищцовото дружество фактури по абонаментен номер, дата и стойност,  както следва:

1.За  абонатен № 706246 по партида на **:

                   фактура           дата                стойност      Салдо

0028107455    25.02.2013        31.57          31.57

0025426834    20.06.2011        30.90          30.90

0025299036    19.05.2011        24.72          24.72

0025043871    21.03.2011        24.72          24.72

0024790898    20.01.2011        24.72          24.72

0024671842    30.12.2010        18.54          18.54

0024399067    20.10.2010        12.36          12.36

0023994350    19.07.2010        12.36          12.36

0023860586    18.06.2010        42.04          42.04

                                      Обща Стойност:221.93лв.

2.За абонатен № 800837  по партида на **:

                   фактура           дата                стойност      Салдо

0029054517    25.09.2013        15.84          15.84

0028916533    26.08.2013        11.88          11.88

0028777405    25.07.2013          7.92            7.92

0028636110    25.06.2013        33.00          33.00

0028503118     27.05.2013        26.40         26.40

0028374309     25.04.2013          6.60           6.60

0028245812     25.03.2013          6.60           6.60

0028120759     25.02.2013         13.20         13.20

0027993836     28.01.2013          6.60           6.60

0027866311     27.12.2012          6.60           6.60

0027736669     26.11.2012          6.60           6.60

0027599131     25.10.2012          9.24           9.24

0027459180     25.09.2012         28.03         28.03

0027052220     25.06.2012           7.42           7.42

0026916233     23.05.2012           8.65           8.65

0026776048     21.04.2012           7.42           7.42

0026646283     21.03.2012           8.65           8.65

0026381677     20.01.2012           6.18           6.18

0026120917     21.11.2011           7.42           7.42

0025843765     20.09.2011           9.89           9.89

0025706785     19.08.2011          17.30         17.30

Обща Стойност:251.44лв.

3.За абонатен № 874742   по партида на ** :

фактура           дата                стойност      Салдо

                   0102663651     25.09.2013           3.35            3.35

                   0029096549     25.09.2013         13.20          13.20

                   0102631515     26.08.2013           3.88            3.88

                   0028958768     26.08.2013         13.20          13.20

                   0102598727     25.07.2013           3.44            3.44

                   0028819839     25.07.2013           9.24            9.24

                   0102566446     26.06.2013           3.39            3.39

                   0028678772     25.06.2013г.       19.80          19.80

                   0102530798     27.05.2013           3.53            3.53

                   0028543232     27.05.2013          18.48          18.48

                   0102495193     25.04.2013           3.23            3.23

                   0028414417     25.04.2013          13.20          13.20

                   0102460432     25.03.2013            2.70            2.70

                   0028284828     25.03.2013          14.52          14.52

                   0102425661     25.02.2013            2.62            2.62

                   0028160876     25.02.2013          26.40          26.40

                   0102386340     28.01.2013           2.93             2.93

                   0028033982     28.01.2013          13.20           13.20

                   0102350030     27.12.2012             2.70             2.70

                   0027907468     27.12.2012          11.88            11.88

                   0102313601     26.11.2012            2.83              2.83

                   0027777961     26.11.2012          13.20            13.20

                   0027643362     25.10.2012        14.52            14.52

                   0102279465     23.10.2012          2.54              2.54

                   0027502263     25.09.2012        13.20            13.20

                   0102246349     21.09.2012          2.08              2.08

                   0102214636     24.08.2012          2.06              2.06

                   0027365965     24.08.2012        18.88            18.88

                   0027227949     25.07.2012        24.72            24.72

                   0027094855     25.06.2012        22.25            22.25

                   0026954382     23.05.2012        22.25            22.25

                   0026809939     21.04.2012        17.30            17.30

                   0026678955     21.03.2012        25.96            25.96

                   0026414230     20.01.2012        12.36            12.36 

                   0026294464     21.12.2011        13.60            13.60

                   0026021827     21.10.2011        19.78            19.78

                   0025880648     20.09.2011        18.54           18.54

                   0025744201     19.08.2011        19.78           19.78

                   0025608295     19.07.2011        17.30           17.30

Обща Стойност:468.04лв.

4.За абонатен № 800572   по партида на **:

 фактура           дата                стойност      Салдо

0026916108    23.05.2012г.     34.61        34.61

0026775927    21.04.2012          4.94          4.94

0026646156    21.03.2012          6.18          6.18

0026381544    20.01.2012          8.65          8.65

0026258088     21.12.2011         9.89           9.89

0026120780     21.11.2011         12.36         12.36

0025984817     21.10.2011         12.36         12.36

0025843622     20.09.2011         23.48         23.48

0025706643     19.08.2011         37.08         37.08

0025572430     19.07.2011         25.96         21.59

                                               Обща Стойност:171.14лв

5.За абонатен № 967627     по партида на община Малко Търново:

фактура           дата                стойност      Салдо

                   0102673911     25.09.2013          1.37            1.37

                   0102643881     26.08.2013          1.46            1.46

                   0102609911     25.07.2013          1.32            1.32

                   0102578215     26.06.2013          1.37            1.37

0102544638     27.05.2013          1.46            1.46

0102507295     25.04.2013          1.23            1.23

0102472715     25.03.2013          1.12            1.12

0028339880     25.03.2013         22.44          22.44

0102437344    25.02.2013           1.12             1.12

0102400831     28.01.2013          1.26             1.26

0102361237    27.12.2012           1.01             1.01

0102327273    26.11.2012           1.12             1.12

0027833282    26.11.2012          25.08           25.08

0102290504    23.10.2012           1.03             1.03

0102257438    21.09.2012           0.87             0.87

0102210064    24.08.2012           0.72              0.72

0027419622    24.08.2012          6.26               6.26

0102194615    25.07.2012          0.72               0.72

0027285987    25.07.2012         25.96             25.96

**********    25.06.2012          2.04                2.04

0102105145    21.03.2012          0.46                0.46

0026716357    21.03.2012         28.43             28.43

0102069483     21.02.2012          0.50              0.50

0102003944     20.01.2012          0.48              0.48

0101965561     20.12.2011          0.22              0.22

0101932457     21.11.2011          0.24              0.24

0026200068     21.11.2011         29.08            29.08

0101905610     21.10.2011          0.24               0.24  

0101869185     20.09.2011          0.12               0.12

0101834581     22.08.2011          0.01                0.01

0025788791     19.08.2011         12.36              12.36

0025653432     19.07.2011         14.83              14.83

0101729452   20.05.2011           2.51                 2.51

                   Обща Стойност:188.44лв

 Съответно за остойностените количества потребена в имота вода са представени карнетни листове по отчетни периоди и по партидите, водени за четирите процесни имота на имената на третите за делото физически лица, а за петият процесен имот – водени на името на ответната община.

Според заключенията на изслушаните по искане на ищеца съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертизи, в процесните имоти са монтирани съответно по  1 бр. измервателно устройство – водомер, според чиито отчетени показания за потребено количество вода са били издадени горецитираните фактури, осчетоводени в ищцовото дружество. При проверка в счетоводството на ищеца вещото лице по втората експертиза не е установило плащания на сумите по фактурите – така, както са заявени от “ВиК” ЕАД в размер общо на  1300,99 лева, представляваща сбор от задълженията за доставена, отведена и пречистена вода за петте процесни имота.

За сумата общо в размер на 1300,99 лева, представляваща сбор от задълженията за доставена, отведена и пречистена вода за петте процесни имота, по заявление на ищцовото дружество е било образувано ч. гр .дело № 137/2013 г. по описа на Районен съд – Малко Търново, по което е била издадена Заповед по реда на чл. 410 от ГПК за изпълнение на парично задължение. В законовия срок ответната община Малко Търново е възразила срещу издадената Заповед, което обосновава правния интерес на ищеца от водене на установителните искове по настоящото производство.

При така установената фактическа обстановка съдът  прави следните правни изводи:

Предявените в обективно съединение искове са с правно основание чл. 422 от ГПК. Същите са депозирани с оглед установяване на твърдяните вземания на ищцовото дружество към ответната община за неизплатена стойност на услуга за доставяне, отвеждане и пречистване на вода за пет апартамента, на които тя е собственик.

От доказателствата по делото се установи, а и между страните не се спори, че за процесните обекти, собственост на община Малко Търново , са възникнали задължения за неплатена консумирана питейна вода, отвеждането и пречистването й – в  претендираните размери и периоди.

Спорът между страните се свежда до твърдяното от ищеца “ВиК” ЕАД основание, на което счита ответника община Малко Търново за свой длъжник – валидно съществуващо правоотношение за доставка на ВиК услуги до водоснабдения имот, на които услуги община Малко Търново  е потребител в качеството на собственик на обекта.

Потребител на ВиК услуги по смисъла на §1, ал. 1, т. 2, б. „а” от Допълнителните разпоредби на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги е всяко физическо/юридическо лице, собственик или ползвател на имот в етажна собственост, за който се предоставят ВиК услуги/; по смисъла на чл. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи е собственикът или лицето, в чиято полза е учредено вещно право на строеж или право на ползване върху такъв имот и по смисъла на чл. 2, ал. 1 , т.1 от публично известни Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор – гр. Бургас е собственикът или ползвателят на имот, за който се предоставят ВиК услуги.

Съгласно нормата на чл. 8, ал. 1 от Наредба №4/14.09.2004 г., с Общите условия за получаване на услугата ВиК, се определят: 1. правата и задълженията на оператора и на потребителите; 2. редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на изразходваната вода и отведените отпадъчни води; 3. отговорността при неизпълнение на задълженията; 4. условията и редът за включване, прекъсване и прекратяване на водоподаването и/или отвеждането на отпадъчните води; 5. редът за осигуряване на достъп до водомерите, включително в жилищата на потребителите, както и за прекратяване на водоподаването на отделните водоснабдявани имоти.

В „ОУ за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор ВиК Бургас” е уредено същото положение, както е прието в закона. Единствените допълнителни разпоредби се отнасят до случаите когато правата на потребите се притежават от няколко лица и тогава те се упражняват от всички заедно или чрез пълномощник и изрично е посочено, че потребител по смисъла на ОУ може да бъде и наемател на имот, за който се предоставят ВиК услуги. В такъв случай е посочено, че юридическите и физически лица, които са собственици на имота се задължават солидарно с наемателя за дължимите суми за ползваните ВиК услуги за времето на наемното правоотношение с писмена декларация съгласие. Очевидно е, че в случая е уредена хипотезата при наличието на писмена декларация - съгласие и собственикът и наемателят да дължат заплащане за съответната ВиК услуга.

         За действителността на правоотношението между ВиК оператора и потребителите на услуги за питейно-битови нужди не се изисква писмена форма – според чл. 4 от цитираните Общи условия, ВиК операторът не е задължен да предлага договор на потребителите по чл. 3, ал. 1 , т. 1 от ОУ.

По делото е безспорно, че за четири от  процесните имоти след отдаването им под наем на трети неучастващи по делото физически лица и с представяне на валидно сключените писмени договори за наем  за всеки един от подробно изброените по-горе четири общински имота, е била извършена промяна в името на титуляра на партидата по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Общите условия, като абонатните номера са дадени на имената на съответните ползватели на четирите имота, а именно : абонатен № 706246 е  на **, абонатен № 800837  е на **, абонатен № 874742   е на ** и абонатен № 800572   е на **. По този начин ищцовото дружество е признало **, **,  **  и ** за свои потребители по смисъла на цитираните по-горе разпоредби, попълнил е карнетните листи с техните имена и е издало процесните фактури на техните имена за ползваните от тях услуги в съответните четири имота.

Съгласно чл. 60, ал. 1 от Раздел втори “Промяна на партида” от ОУ, потребител може да бъде и физическо лице, което ползва ВиК услуги в жилище, на което е наемател, ако собственикът на имота е подал декларация пред ВиК оператора, че ВиК услугите ще се ползват за битови нужди, с изразено съгласие да носи солидарна отговорност с наемателя за заплащане на дължимите суми. По делото не беше представена такава декларация, обективираща волеизявление за солидарна отговорност на собственика – община Малко Търново. В този случай приложим се явява чл. 61 от ОУ, който визира, че след като липсва декларация с изразено съгласие за солидарна отговорност на собственика с наемателя на имота, ВиК операторът открива и води партидата на собственика или ползвателя на имота, който е длъжен да заплаща ВиК услугите. Съюзът «или» от цитираната разпоредба дава възможност на оператора при липса на декларация-съгласие  да избере на чие име да води партидата, т. е. кой е потребителят /наемателят или собственикът/ и в тази връзка кой ще бъде отговорен да заплаща ВиК услугите. След като в процесния случай операторът не е завел партидата на името на собственика, а на името на ползвателите **, **,  **  и **, то именно последните са отговорни да заплащат ВиК услугите.

Както от твърденията в исковата молба, така и от ангажираните по делото доказателства – представени фактури за потребена вода, копия от карнети и заключения на вещите лица, е видно, че абонати на предоставяните от ищцовото дружество услуги за изброените по-горе четири процесни имота са физическите лица **, **,  **  и **, на чиито имена  се водят съответните партида във ВиК дружеството, а не е ответната община Малко Търново. Настоящия съдебен състав преценя за неоснователен доводът на ищцовото дружество, че собственикът отговаря, когато наемателят не заплаща задълженията си, тъй като чл. 8, ал. 9 от Наредба № 4/14.09.2004 г., на който се позовава, касае предоставена на наемателя възможност да заплаща ВиК услугите от името на наемодателя, но не и когато дружеството е признало за свои потребители наемателите, откривайки партиди на техните имена и съответно издавайки фактури за ползваните услуги на техните имена. По гореизложените съображения съдът приема, че през процесните периоди страните по делото не са били в облигационно правоотношение по повод предоставяните от ВиК-Бургас услуги за четирите недвижима имота, а именно: 1/Апартамент, находящ се в с.; 2/Апартамент, находящ се в с.Звездец, бл.11 вх.1 ет.3 ап.ляв; 3/ Апартамент, находящ се в гр.Малко Търново, бл.10 вх.1 ет.2 ап.ляв и  4/ Апартамент, находящ се в с.Звездец, бл.13 вх.2 ет.1 ап.десен.

 По отношение обаче на петия процесен имот, който също е бил отдаден под наем на трето неучастващо по делото физически лице, а именно: на  **, и за който имот не е била извършена промяна  в името на титуляра на партидата по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Общите условия, като  абонатния  № 967627   е продължил да се води  по партида на община Малко Търново и съответно ищцовото дружество е издало фактурите за ползваните услуги на името на община Малко Търново, приложим се явява отново чл. 61 от ОУ, който визира, че след като липсва декларация с изразено съгласие за солидарна отговорност на собственика с наемателя на имота, ВиК операторът открива и води партидата на собственика или ползвателя на имота, който е длъжен да заплаща ВиК услугите. Съюзът «или» от цитираната разпоредба, както вече по-горе изложи съдът, дава възможност на оператора при липса на декларация-съгласие  да избере на чие име да води партидата, т. е. кой е потребителят /наемателят или собственикът/ и в тази връзка кой ще бъде отговорен да заплаща ВиК услугите. След като в процесния случай  операторът не е завел партидата на името на ползвателя на имота Христо И., а е продължил да води партидата на името на собственника- община Малко Търново,  то именно последната е отговорна да заплаща предоставените за този имот ВиК услуги.

С оглед на изложените по-горе съображения, настоящият съдебен състав намира, че предявения срещу ответната община установителен  иск за сумата в размер на общо 1300.99 лв., следва да бъде частично уважен за сумата от 188.44лв., представляваща  сбор от задълженията за доставена, отведена и пречистена вода за Апартамент, находящ се в гр.**  с абонатен № 967627, а в частта му над 188.44лв. до 1300.99лв., представляваща сбор от задълженията за доставена, отведена и пречистена вода за: 1/Апартамент, находящ се в с.; 2/Апартамент, находящ се в с.Звездец, бл.11 вх.1 ет.3 ап.ляв; 3/ Апартамент, находящ се в гр.Малко Търново, бл.10 вх.1 ет.2 ап.ляв и  4/ Апартамент, находящ се в с.** по издадените за тях фактури, следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

По отношение на акцесорната претенция за присъждане на законна лихва върху главницата за периода от подаване на заявлението до окончателното изплащане на задължението, съдът намира, че предвид установеното неизпълнение от страна на ответната община на задълженията й към „ВиК” ЕАД в размер на 188,44 лв. и на осн. чл. 86 от ЗЗД същата дължи на ищеца и обезщетение за забавено плащане върху тази част от главницата, считано от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК- 21.11.2013 г. до окончателното й изплащане.

При този изход на делото, ищецът следва да бъде осъден на основание чл. 78, ал. 3  и ал.8 от ГПК вр.чл.7 ал.2 т.2 от Наредба № 1 /2004г. за минималните адвокатски възнаграждения /изм. и допъл. ДВ бр.28 от 28.03.2014г./ да заплати на ответната община направените от нея разноски по делото, в размер на 307.07лв лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение, изчислено съобразно частта на отхвърления иск.

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че »Водоснабдяване и Канализация»ЕАД, ЕИК:812115210 с адрес гр.Бургас, кв.Победа, ул.»Ген.Вл.Вазов» № 3,   законен представител Ганчо Йовчев Тенев,   по отношение на община Малко Търново, Булстат: 000057086, гр.Малко Търново ул.”Малкотърновска комуна”№3, законен представител Илиян Костов Янчев,  съществува  вземане за сумата в размер общо на 188.44 лева /сто осемдесет и осем лева и 44 стотинки представляваща вземане  по неизплатени фактури за ползвани ВиК услуги - доставена, отведена и пречистена вода за водоснабден обект - Апартамент, находящ се в гр.**  с абонатен № 967627 по издадени фактури за периода от 20.05.2011г. до 25.09.2013г. с отчетен период по фактури от 07.04.2011г. до 11.03.2013г, както и лихва от датата на подаване на молбата - 21.11.2013г. до изплащане на вземането и  направените разноски за държавна такса в размер на 26.02 лв. и юрисконсултско възнаграждение  в размер на 100.00 лв., и за които суми съдът е издал Заповед № 73/22.11.2013 год. за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 137/2013г. по описа на съда, като ОТХВЪРЛЯ предявения установителен иск като неоснователен в останалата му част, а именно : за сумата над 188.44лв. до 1300.99лв., представляваща сбор от задълженията за доставена, отведена и пречистена вода за: 1/ водоснабден обект с абонатен № 706246, находящ се в с. по издадени фактури за периода от 18.06.2010г. до 25.02.2013г. с отчетен период по фактури от 02.06.2009г. до 04.02.2013г.; 2/ водоснабден обект с  абонатен № 800837 и  находящ се в с.** по издадени фактури за периода от 19.08.2011г. до 25.09.2013г. с отчетен период по фактури от 09.07.2011г. до 30.08.2013г.; 3/ водоснабден обект с  абонатен № 874742 и с водоснабден обект находящ се в гр.** по издадени фактури за периода от 19.07.2011г. до 25.09.2013г. с отчетен период по фактури от 08.06.2011г. до 13.09.2013г.; и 4/ 2/ водоснабден обект с  абонатен № 800572 и с водоснабден обект находящ се в с.**  по издадени фактури за периода от 19.07.2011г. до 23.05.2012г. с отчетен период по фактури от 10.06.2011г. до 09.05.2012г.

ОСЪЖДА »Водоснабдяване и Канализация»ЕАД, ЕИК:812115210 с адрес гр.Бургас, кв.Победа, ул.»Ген.Вл.Вазов» № 3,   законен представител Ганчо Йовчев Тенев да заплати  на община Малко Търново, Булстат: 000057086, гр.Малко Търново ул.”Малкотърновска комуна”№3, законен представител Илиян Костов Янчев, сумата в размер на 307.07лв лева, представляваща част от направените по делото разноски, съответна на отхвърлената  част от иска.

ОСЪЖДА община Малко Търново, Булстат: 000057086, гр.Малко Търново ул.”Малкотърновска комуна”№3, законен представител Илиян Костов Янчев да заплати  на»Водоснабдяване и Канализация»ЕАД, ЕИК:812115210 с адрес гр.Бургас, кв.Победа, ул.»Ген.Вл.Вазов» № 3,   законен представител Ганчо Йовчев Тенев, сумата в размер на 122.69лв лева, представляваща част от направените по делото разноски, съответна на уважената  част от иска.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: