Р Е Ш Е Н И Е

 

№                                  2010г.                            гр.М*** Т***

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А 

 

***РАЙОНЕН СЪД                    НАКАЗАТЕЛЕН  СЪСТАВ

на пети март   две хиляди и десета година

в публично заседание в състав:                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова 

Секретар : М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова НАХД № 6 по описа на МТРС за 2010г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано по жалба на ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.М*** Т***, кв***, ап.7, представлявано от управителя ***, ЕГН **********,*** – адв.*** ***– БАК срещу наказателно постановление № ***. на заместник териториален директор на ТД на НАП –***, с което за нарушение на Наредба № Н -18/06г.  чл.42 ал.1 и 2 на МФ, на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС , на ***, ЕИК *** е наложена имуществена санкция в размер на 200.00 / двеста /лева.

В жалбата се сочи, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно, неправилно и постановено при съществени процесуални нарушения и се иска от съда то да бъде отменено. Жалбоподателят  оспорва нарушението, за което е санкционирано дружеството. Освен това счита, че непосочването в АУАН на датата на административното нарушение и посочването на служебния, а не точния адрес на свидетеля по акт съставляват съществени процесуални нарушения, нарушили правото му на защита.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез своя процесуален представител адв.***, поддържа всички аргументи и твърдения, изложени в жалбата. Ангажира устни доказателства. Пледира, че в обжалваното постановление е дадена погрешна правна квалификация, като е посочено нарушение по чл.42 ал.1 и 2 от Наредба № Н -18/06г. на МФ. Иска от съда да отмени обжалваното постановление.

Ответникът ТД на НАП-***, представляван в съдебно заседание от  юрисконсулт ***, поддържа наказателното постановление като правилно и законосъобразно и иска неговото потвърждаване.

 По делото бяха събрани писмени доказателства. Разпитани са актосъставителят Ж.С. и свидетеля по акта С. В***.По искане на жалбоподателя е разпитан свидетеля А*** А***.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата и след като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа следното:

На  20.11.2009 г.  в търговски обект -  ресторант в комплекс ***”, находящ се между село *** и село ***, община М*** Т*** и  стопанисван от *** – М*** Т***  била извършена оперативна проверка от служители при ТД на НАП-*** - Ж.С.С. - ст. инспектор по приходите и С.В. В*** - инспектор по приходите. В хода на проверката актосъставителят С. и свид.В*** извършили контролна покупка на стойност 5.00 лв., заплащайки сумата в брой, като за направената покупка барманът в ресторанта им издал нефискален бон. След като се легитимирали по надлежния ред, проверяващите изискали  от бармана *** да им предостави документи за ЕКАПФ, касова книга и контролните ленти от касовия апарат. Последният не могъл да предостави на проверяващите такива, като обяснил, че няма такива. Проверяващите предоставили възможност на служителя ***  да се свърже с управителя на дружеството и да го уведоми за проверката. Барманът *** провел телефонен разговор, в резултат на който след час и половина в обекта се явило лице,  което заявило, че работи към фирмата, но не знае нищо за исканите за проверка документи. За проверката бил съставен Протокол № ***г., в който били отразени направените констатации, който бил подписан от проверяващите и служителят ******  - барман в ресторанта, като не са посочени възражения относно извършената проверка. След установяване на нарушението, на базата на съставения протокол на 27.11.2009 г., бил съставен акт за установяване на административно нарушение Серия АА № *** за това, че в търговския обект не се съхранявали в обекта и не се представили  за проверка документите за ЕКАПФ, касовата книга и контролните ленти на ЕКАПФ , в нарушение на разпоредбата на чл.42 ал.1 и 2 от Наредба № Н -18/06г. на МФ .

Актът бил връчен на ***, в качеството му на пълномощник на *** , който го подписал без възражения. В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН не било депозирано писмено възражение. Въз основа  на така съставения АУАН и Протокол № ***, заместник териториалния директор на ТД на НАП-***, упълномощен със  заповед № ***. на Изпълнителния директор на НАП, издал  процесното наказателно постановление, с което на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС на ***  била наложена имуществена санкция в размер на 200.00 лева за извършено административно нарушение на „Наредба № Н -18/06г. чл.42 ал.1 и 2 на МФ”.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

Жалба е подадена от надлежно лице – управител на дружеството, посочено като нарушител, чрез наказващия орган. Предвид липсата на доказателства за надлежно връчване на наказателното постановление,  настоящата инстанция приема, че жалбата срещу постановлението  е подадена в рамките на законоустановения срок. Предвид изложеното жалбата е процесуално допустима,  разгледана по същество е неоснователна.

Наредба №Н-18/13.12.2006г. на Министерство на финансите  регламентира условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане /извеждане във/ от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки. Съгласно нормата на чл.42 ал.1 и 2 от Наредбата търговец със стационарен търговски обект е длъжен да съхранява в търговския обект паспорта на ФУ, свидетелството за регистрация и контролните ленти, като съгласно разпоредбата на чл.185 ал.1 от ЗДДС / ДВ бр.95 от 1 декември 2009/ лице, което не издаде фискална касова бележка (фискален бон) или наруши реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане /извеждане в/ от експлоатация, или отчитане, или сервизно обслужване на фискалните устройства, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 100 до 500 лв., или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 200 до 10 000 лв. Предметът на нарушението в цитираната санкционна разпоредба е свързан с реда за отчитане на ЕКАФП и с мястото за съхраняване на паспорта на ЕКАФП, свидетелството за регистрация и контролните ленти. Данните, съдържащи се в тях са съществен елемент както на реда и начина на регистриране и въвеждане в експлоатация, така и на отчитане на продажбите и сервизно обслужване на касовите апарати. Изискването за съхранение на паспорта на ФУ, свидетелството за регистрация и контролните ленти  в обекта е несъмнено свързано с реда и начина на въвеждане /извеждане в/ от експлоатация, или сервизно обслужване на фискалните устройства и отчитане на продажбите, поради което неизпълнението на задължението по чл.42 ал.1 и 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерство на финансите, следва да се санкционира на основание  чл.185 ал.1 от ЗЗДС/ ДВ бр.95 от 1 декември 2009/. Настоящия съдебен състав приема, че обстоятелствата, изложени в АУАН и в НП сочат на извършено нарушение на чл.42, ал.1 и 2 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Не засяга и не променя състава на констатираното нарушение изписването в НП на нарушената разпоредба  като „Наредба № Н -18/06г.  чл.42 ал.1 и 2 на МФ” - посочването най- напред на Наредбата,  а след това  на нарушената разпоредба не води до промяна на обстоятелствата, които са описани в акта и съответно в НП, нито в различие на нарушената правна норма.

 Съгласно чл.3 ал.1 от ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативния акт, който е бил в сила по време на извършването му. Съгласно чл.3 ал.2 от ЗАНН, ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Съгласно чл.185 ал.2 ЗДДС/ ДВ бр.95 от 2009г., в сила от 01.01.2010г./ лице, което наруши реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане /извеждане в/ от експлоатация, или отчитане, или сервизно обслужване на фискалните устройства, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, в размер от 300 до 1 000 лв., или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3 000 до 10 000 лв. Следователно  последвалата нормативна разпоредба е по-неблагоприятна за нарушителя, предвид което следва да се приложи тази, която е била в сила по време на извършването на нарушението, а именно чл.185 ал.1 от ЗДДС / ДВ бр.95 от 1 декември 2009/.

В случая, при съставянето на акта и при издаването на НП е спазена предвидената процедура, същите съдържат задължителните реквизити съгласно изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН и са съставени в срок, от компетентен орган, в предвидените форма и съдържание.

Неоснователно е възражението досежно непосочване на датата на извършване на нарушението. И в АУАН и НП е посочено, че нарушението е извършено при проверка, за която е съставен Протокол № ***г., поради което настоящия състав приема, че датата на извършеното нарушение е посочена.Неоснователно е възражението на жалбоподателят, че посочването на ТД на НАП-*** като адрес на свидетеля би затруднило евентуалното съдебно следствие и представлява съществено процесуално нарушение, тъй като в съдебното производство пред настоящата инстанция свидетелят е бил надлежно призован чрез работодателя си  и същият се е явил в съдебно заседание. Невписването на постоянния адрес на свидетеля, а посочването в акта на местоработата му като адрес, при положение, че същият е служител на наказващия орган, не съставлява съществено процесуално нарушение.

В хода на развилото се срещу дружеството административно-наказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, водещи до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление. По безспорен начин е доказано извършеното нарушение и неговия извършител. Материалноправната норма е приложена правилно и законосъобразно.

Тъй като отговорността на юридическите лица  е обективна, "безвиновна" (чл.83 от ЗАНН) не е необходимо да бъде обсъждана съставомерност на деянието от субективна страна. АНО се е съобразил и с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН и правилно и в съотвествие с нормата на чл.185, ал.1 от ЗДДС е определил и имуществената санкция.

По изложените съображения и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 ПОТВЪРЖДАВА НП №***г. на заместник директора на ТД на НАП-***, с което на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС на  ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.М*** Т***, кв***, ап.7,представлявано от управителя ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200 / двеста/ лева, за нарушение на Наредба №Н-18 чл.42 ал.1 и 2 на МФ от 2006г.,  като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – гр.***.

                                                                        Районен съдия :