Р Е Ш Е Н И Е

                                  19.02.2015 г.                        град Малко Търново

 

                         В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                      наказателен състав

На  седемнадесети февруари                                          2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар:М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 6 по описа на 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

                Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Д.Х.А., ЕГН/ЛНЧ ********** *** против наказателно постановление № **. на Началник РУП М.Търново  към ОД на МВР –Бургас, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.103 от ЗДвП на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП  е наложено наказание - Глоба в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца, за нарушение на  чл.103 от ЗДвП на основание чл.175 ал.2 вр.чл.175ал.1 4.4 от ЗДвП - Глоба в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца,за нарушение на  чл.139 ал. 5 от ЗДвП на основание чл.179 ал.З т.4 от ЗДвП - Глоба в размер на 300лв. и за нарушение на чл.100 ал. 1 т.1 от ЗДвП е наложено наказание на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП - Глоба в размер на 10лв.

         Жалбоподателят, редовно призован,  се явява лично.Моли съда за отмяна на НП.

         Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.      

        Административнонаказващият орган редовно призован не изпраща представител.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

          Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

          Срещу жалбоподателя Д.Х.А., е съставен акт за установяване на административно нарушение ** година от К** Ч. на длъжност полицейски инспектор  към ОД МВР –РУП Малко Търново за нарушение на чл.103 от ЗДвП,нарушение  на  чл.139 ал. 5 от ЗДвП  и за нарушение на чл.100 ал. 1 т.1 от ЗДвП.

          Актът е съставен за това,  че  на 02.12.2014 г. около 09:30 часа в община Малко Търново на път Първи клас № 1-9 жалбоподателят управлява  лек автомобил - **, по ПП 1-9 от гр. Малко Търново в посока гр. Бургас, , собственост на **, ЕГН: ********** от **, като извършва следните нарушения: 1)На км. 294 (ПП 1-9) не спира на подаден сигнал за спиране от униформен служител на МВР със стоп - палка по образец; 2) Повторно не спира при подаден сигнал от униформен служител на МВР със стоп - палка по образец на организиран КПП - км 279+7(местност "Босна") - допълнително е спрян принудително на км 261; 3) Управлява МПС, предназначено за превоз на пътници (8 или по - малко, в това число и на водача) без заплатена винетна такса по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата; 4)Не представя контролен талон към СУМПС.

Екземпляр от АУАН е връчен на жалбоподателя срещу подпис. Актът е подписан без възражения.

Описаната фактическа обстановка се приема въз основа на акт за установяване на административно ** г., който съгласно разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП има законна доказателствена сила.Предвид обстоятелството,че делото е изяснено от фактическа и правна страна,съдът счете,че разпита на актосъставителя не е наложителен поради което и го заличи от списъка на лицата.

 На основание съставения акт Началник РУП М.Търново  към ОД на МВР –Бургас е издал атакуваното наказателно постановление, с което санкционирал нарушителя за извършените нарушения.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановления не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административно-наказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон .

При определяне на наказанието АНО е съобразил разпоредбата на чл.27,ал.2 ЗАНН,като е определил наказания, съответстващи на степента на обществената опасност на нарушителя-бягство от подаден сигнал за спиране от органите на реда и управление на МПС без СУМПС,както и незаплатена винетна такса.

Поради което съдът намира, че НП следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

 

 

                                          Р      Е     Ш     И   :

 

           ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № **. на Началник РУП М.Търново  към ОД на МВР –Бургас, с което на Д.Х.А., ЕГН/ЛНЧ ********** ***  за нарушение на  чл.103 от ЗДвП на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП  е наложено наказание - Глоба в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца, за нарушение на  чл.103 от ЗДвП на основание чл.175 ал.2 вр.чл.175ал.1 4.4 от ЗДвП - Глоба в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца,за нарушение на  чл.139 ал. 5 от ЗДвП на основание чл.179 ал.З т.4 от ЗДвП - Глоба в размер на 300лв. и за нарушение на чл.100 ал. 1 т.1 от ЗДвП е наложено наказание на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП - Глоба в размер на 10лв.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: