Р Е Ш Е Н И Е

 

№                             2010г.                            гр.*****

 

В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                    ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на трети юни   две хиляди и десета година

в публично заседание в състав:                 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова

 

Секретар М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова

гр.дело № 5 по описа на МТРС за 2009г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Образувано е по повод исковата молба на «БАНКА ***» АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град *****, бул.”*****” № 3 чрез пълномощник Б. И*** Б.,*** 51,  против С.Н.Н. ЕГН **********, И.А.Н. ЕГН ********** ***»*******» № 5 и Н.С.Н. ЕГН ********** ***, с правно основание чл.135 от ЗЗД, с която искат да се обяви за недействителен по отношение на ищеца договор за дарение, извършен с нотариален акт № 129, том ІІ рег.№ 429, дело № 326 от 04.11.2008г. на М***К*** – съдия по вписванията при МТРС, с който първите двама ответници са дарили на третия ответник недвижим имот, находящ се в град *****, представляващ СИО, а именно:  дворно място с идентификатор 46 663.501.493 с площ от 295 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 297 кв.м., заедно с изградените в този имот двуетажна еднофамилна масивна жилищна сграда с идентификатор 46 663.501.493.1със застроена площ от 73 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 70 кв.м., заедно със селскостопанска сграда със застроена площ от 9 кв.м. с идентификатор 46 663.501.493.2. със запазено пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху целия имот на М*** К***** Н. ЕГН **********, праводател на дарителите. Претендират се и направените разноски. Ангажират писмени доказателства.

Ищецът «БАНКА ***» АД твърди, че е предоставила на първия ответник С.Н. при солидарен длъжник втория ответник И.Н. кредит в размер на 64 000 евро съгласно Договор за кредит, обезпечен с ипотека № 1214/R/2007г. от 08.05.2007 и многоцелеви кредит в размер на 61 000 евро съгласно Договор за предоставяне на многоцелеви кредит с ипотека № 1215/R/2007г. от 08.05.2007г. За обезпечаване на всички вземания на банката по гореописаните договори, първите двама ответници са учредили в полза на ищеца договорна ипотека с нотариален акт № 78, том V, рег.№1570, дело №852/09.05.2007г. на нотариус № 289 на НК, вписан в службата по вписвания П***** под акт №104, том І,дело № 1116/07г., вх.рег.№ 1295/09.05.2007г., върху следния собствен в режим на СИО недвижим имот, находящ се в град П*****, ул.”*****” № 5, а именно: 1/2 ид.ч от дворно място, цялото на площ от 335 кв.м., съставляващо УПИ VІІІ-1707 в кв.***, заедно с цялата масивна жилищна сграда-източен близнак със самостоятелен вход, построена в мястото, състояща се от два жилищни, гаражен и тавански етажи, със застроена площ от 58.50кв.м. От друга страна банката-ищец е предоставила на първия ответник С.Н. с Договор № 199/2007г. от 11.06.2007г. потребителски кредит в размер на 5 000 лв. Поради неизпълнение на поетите с гореописаните договорни задължения, банката-ищец е предприела необходимите правни действия срещу първите двама ответници, въз основа на които се е снабдила с три броя изпълнителни листа, а именно: 1/ Изпълнителен лист от 04.04.2008г., издаден по ч.гр.д. № 20/2008г. по описа на РС-П*****, по силата на който първите двама ответника са били осъдени солидарно да заплатят на банката-ищец сумата от 64 027.73 евро, 2/ Изпълнителен лист от 11.04.2008г., издаден по ч.гр.д. № 22/2008г. по описа на РС-П*****, по силата на който първите двама ответника са били осъдени солидарно да заплатят на банката-ищец сумата от 67 457.55 евро и 3/ Изпълнителен лист от 11.04.2008г., издаден от РС-П*****, по силата на който първият ответник е бил осъден  да заплати на банката-ищец сумата от 5 777.71 лева. Въз основа на изпълнителните листи и на основание чл.426 от ГПК банката ищец е образувала изпълнително дело срещу първите двама ответника под № 20087030400156 по описа на частен съдебен изпълнител Георги М***** - № 703 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд – Бургас. С оглед на това на същите е била връчена призовка за доброволно изпълнение с изх.№ 00441/02.06.2008г. на ЧСИ М*****, която била получена от тях на 05.06.2008г., видно от обратната разписка, приложена по делото. След изтичане на срока за доброволно изпълнение ЧСИ М***** е пристъпил към принудително изпълнение чрез опис, възбрана и излагане на публична продан на ипотекирания в полза на банката недвижим имот, находящ се в град П***** и подробно описан по-горе.

С нотариален акт за дарение № 129, том ІІ рег.№ 429, дело № 326 от 04.11.2008 по описа на МТРС първите двама ответника С. и И. ***  дарили на  третия ответник  Н.С.  - баща на първия ответник недвижим имот, находящ се в град *****, представляващ СИО, със запазено пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху целия имот на М*** К***** Н. ЕГН **********, праводател на дарителите, а именно:  дворно място с идентификатор 46 663.501.493 с площ от 295 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 297 кв.м., заедно с изградените в този имот двуетажна еднофамилна масивна жилищна сграда с идентификатор 46 663.501.493.1със застроена площ от 73 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 70 кв.м., заедно със селскостопанска сграда със застроена площ от 9 кв.м. с идентификатор 46 663.501.493.2.

Към датата на извършване на гореописаната сделка, а именно 04.11.2008г.  дългът на първите двама ответника към банката-ищец е бил 314 168 лева, видно от удостоверение изх.№ 00317/04.02.2009г. на ЧСИ М*****, а пазарната оценка, извършена на 03.07.2008г. с валидност до 31.12.2008г. от Лицензиран оценител, на ипотекирания недвижим имот, изнесен на публична продан е била 350 400 лева. На 10.12.2008г. е била извършена нова актуална пазарна оценка с валидност до 10.03.2009г., като оценителят е определил пазарна стойност на имота – предмет на принудителното изпълнение в размер на 298 800 лева.

С оглед на гореизложеното, банката ищец счита, че с извършеното на 04.11.2008г. от С. и И. *** дарение на Н.С. на недвижим имот, находящ се в град *****, ул.”*****” № 8, с нотариален акт№ 129, том ІІ рег.№ 429, дело № 326 от 04.11.2008 по описа на МТРС, първите двама ответника са увредили интересите на банката-ищец в качеството й на кредитор, което увреждане се състои в намаляване на имуществото на горепосочените длъжници с извършеното безвъзмездно правно действие и са поставили в опасност удовлетворяването на вземанията на «БАНКА ***» АД. Предвид че извършеното разпореждане с част от имуществото следва уведомлението на първите двама ответници по делото за принудително изпълнение и че договорът е безвъзмезден, считат че е  налице знанието за увреждане. А поради факта, че дареният С. е възходящ на дарителя си -първият от ответниците С.Н. – ред 16 и 17 на акта за дарение, считат че е налице и презумпцията за знание за увреждане на кредитора по чл.135 , ал.2 от ЗЗД .

В законоустановеният срок по чл.131 от ГПК, от ответниците, е постъпил писмен отговор, с който оспорват предявения иск изцяло като недопустим и неоснователен, а с оглед на представените доказателства – и като недоказан. Считат иска  за недопустим поради следните съображения: пазарната стойност на имота- предмет на принудителното изпълнение е приблизително равна на дълга на ответниците в качеството им на длъжници и кредитори би могъл да бъде удовлетворен след осъществяването на публичната продажба, наличие на ползвувател на процесния имот и наличие на договорни отношения между страните, изключващи приложението на общата разпоредба на чл.133 от ЗЗД. Твърдят, че иска е неоснователен, защото дарението не уврежда интересите на кредитора, тъй като дългът е равен по стойност на пазарната оценка на имота –предмет на принудителното изпълнение и същото макар че води до обедняване на длъжниците, не затруднява удовлетворяването на кредитора. Оспорват наличие на знание като намерение за увреждане, следователно не е налице виновно намерение, изтъквайки факта, като възразяват, че единственото им намерение за извършване на дарението било намерението да избегнат натоварване с разноски за ДТ при делба на СИО в предстоящ  бракоразводен процес. Ангажират писмени доказателства.

В с.з. ищецът, чрез процесуалният си представител поддържа иска като основателен и доказан..

В с.з. ответниците, чрез процесуалните си представители оспорват изцяло предявеният иск като неоснователен. Сочат нови факти, които са настъпили след предявяването на иска, които са от значение за спорното право.

С протоколно определение в с.з. на 29.09.2009г. производството по делото е било спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК до влизане в сила на решение по гр.д.***. по описа на съда, решението по което има значение за правилното решаване на спора, като производството е било служебно възобновено на основание чл.230 ал.1 ГПК с определение №6/12.04.2010г., постановено в закрито заседание.

 

Съдът като взе предвид изложеното в исковата молба и събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Установи се, че ищецът «БАНКА ***» АД е предоставила на първия ответник С.Н. при солидарен длъжник втория ответник И.Н. кредит в размер на 64 000 евро съгласно Договор за кредит, обезпечен с ипотека № 1214/R/2007г. от 08.05.2007 и многоцелеви кредит в размер на 61 000 евро съгласно Договор за предоставяне на многоцелеви кредит с ипотека № 1215/R/2007г. от 08.05.2007г. За обезпечаване на всички вземания на банката по гореописаните договори, първите двама ответници са учредили в полза на ищеца договорна ипотека с нотариален акт № 78, том V, рег.№1570, дело №852/09.05.2007г. на нотариус № 289 на НК, вписан в службата по вписвания П***** под акт №104, том І,дело № 1116/07г., вх.рег.№ 1295/09.05.2007г., върху следния собствен в режим на СИО недвижим имот, находящ се в град П*****, ул.”*****” № 5, а именно: 1/2 ид.ч от дворно място, цялото на площ от 335 кв.м., съставляващо УПИ VІІІ-1707 в кв.***, заедно с цялата масивна жилищна сграда-източен близнак със самостоятелен вход, построена в мястото, състояща се от два жилищни, гаражен и тавански етажи, със застроена площ от 58.50кв.м. От друга страна банката-ищец е предоставила на първия ответник С.Н. с Договор № 199/2007г. от 11.06.2007г. потребителски кредит в размер на 5 000 лв. Поради неизпълнение на поетите с гореописаните договорни задължения, банката-ищец е предприела необходимите правни действия срещу първите двама ответници, въз основа на които се е снабдила с три броя изпълнителни листа, а именно: 1/ Изпълнителен лист от 04.04.2008г., издаден по ч.гр.д. № 20/2008г. по описа на РС-П*****, по силата на който първите двама ответника са били осъдени солидарно да заплатят на банката-ищец сумата от 64 027.73 евро, 2/ Изпълнителен лист от 11.04.2008г., издаден по ч.гр.д. № 22/2008г. по описа на РС-П*****, по силата на който първите двама ответника са били осъдени солидарно да заплатят на банката-ищец сумата от 67 457.55 евро и 3/ Изпълнителен лист от 11.04.2008г., издаден от РС-П*****, по силата на който първият ответник е бил осъден  да заплати на банката-ищец сумата от 5 777.71 лева. Въз основа на изпълнителните листи и на основание чл.426 от ГПК банката ищец е образувала изпълнително дело срещу първите двама ответника под № 20087030400156 по описа на частен съдебен изпълнител Георги М***** - № 703 на КЧСИ и район на действие Окръжен съд – Бургас. С оглед на това на същите е била връчена призовка за доброволно изпълнение с изх.№ 00441/02.06.2008г. на ЧСИ М*****, която била получена от тях на 05.06.2008г., видно от обратната разписка, приложена по делото. След изтичане на срока за доброволно изпълнение ЧСИ М***** е пристъпил към принудително изпълнение чрез опис, възбрана и излагане на публична продан на ипотекирания в полза на банката недвижим имот, находящ се в град П***** и подробно описан по-горе.

С нотариален акт № 129, том ІІ рег.№ 429, дело № 326 от 04.11.2008г. на М***К*** – съдия по вписванията при МТРС  първите двама ответници - С.  и И. *** са дарили на третия ответник Н.Н. недвижим имот, находящ се в град *****, представляващ СИО, а именно:  дворно място с идентификатор 46 663.501.493 с площ от 295 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 297 кв.м., заедно с изградените в този имот двуетажна еднофамилна масивна жилищна сграда с идентификатор 46 663.501.493.1със застроена площ от 73 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 70 кв.м., заедно със селскостопанска сграда със застроена площ от 9 кв.м. с идентификатор 46 663.501.493.2. със запазено пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху целия имот на М*** К***** Н. ЕГН **********, праводател на дарителите.

От приетите и приобщени по делото на основание чл.147 от ГПК  писмени доказателства по гр.д.№34/2010г. по описа на РС-*****, се установява, че първият ответник - С.  Н. с нотариален акт № 119 том ІІ рег.№ 439 дело 325 от *** на СВ при МТРС, на 21.10.*** в качеството си на купувач / по време на брака му с ответницата И.Н./ е сключил договор за покупко-продажба на процесния недвижим имот, находящ се град ***** с  М*** ******* Н. *** ********** С.Н. *** и Н.С.Н. ***, като М*** Н. си е запазила правото на пожизнено и безвъзмездно ползване върху целия продаван недвижим имот. Така също се установява, че с Решение № 6 от 04.03.2010г. по гр.д.№34/2010г. по описа на РС-*****, постановено при участието на встъпилото трето лице като помагач „Банка ***” АД, влязло в законна сила на 06.04.2010г., е прието за установено, че договорът за покупко-продажба на процесния недвижим имот, находящ се в град *****, сключен между М*** ******* Н. *** ********** С.Н. *** и Н.С.Н. *** като продавачи и С.Н. ***, к/с „***** бл.*** вх.2 ет.3 като купувач  с нотариален акт № 119 том ІІ рег.№ 439 дело 325 от *** на СВ при МТРС, е нищожен на основание чл.26 ал.1,вр. с чл.152 и чл.209 от ЗЗД и  е прогласена  неговата нищожност.

При тези данни от фактическа страна се налагат следните правни изводи:

Правното основание на предявения иск е чл.135 от ЗЗД.

Предявеният  по чл.135 от ЗЗД е облигационен и няма вещноправно действие. При прогласяване относителната недействителност на дадена сделка кредиторът получава единствено правото да удовлетвори вземането си при принудително изпълнение върху дадената вещ, но не получава вещни права върху нея. За да бъде уважен отменителния иск по чл.135 ЗЗД е необходимо да са налице две условия: увреждане на кредитора и знание на длъжника, че уврежда кредитора. Счита се, че кредиторът е увреден тогава, когато с правни действия длъжникът намалява платежоспособността си и след намалението имуществото му ще е недостатъчно, за да задоволи кредитора. В процеса кредиторът трябва да докаже, че има вземане срещу длъжника, че то предхожда сделката, че тази сделка го уврежда и че е сключена между роднини. Освен това, за да бъде уважен иска, ищеца следва да докаже, че длъжникът не притежава друго достатъчно имущество, от което да бъде удовлетворен, тъй като съгласно чл.133 ЗЗД, цялото имущество на длъжника служи за общо обезпечение на неговия кредитор, като длъжникът отговаря с всичките си имуществени права, на които е титуляр по време на принудителното изпълнение.

Предявеният иск с правно основание чл.135 от ЗЗД се явява неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Безспорно се установи от доказателствата по делото, че банката-ищец има вземания срещу длъжниците С. и И. *** , които вземания предхождат договора за дарение, сключен с нотариален акт № 129 том ІІ рег.№ 429 дело № 326 от 2008г. на СВ при МТРС, както и че длъжниците С. и И. *** по време на принудителното изпълнение не са титуляри на имущественото право върху недвижим имот, находящ се в град *****, представляващ СИО, а именно:  дворно място с идентификатор 46 663.501.493 с площ от 295 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 297 кв.м., заедно с изградените в този имот двуетажна еднофамилна масивна жилищна сграда с идентификатор 46 663.501.493.1със застроена площ от 73 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 70 кв.м., заедно със селскостопанска сграда със застроена площ от 9 кв.м. с идентификатор 46 663.501.493.2. със запазено пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху целия имот на М*** К***** Н. ЕГН **********.

От данните по делото безспорно се установява, че първите двама ответници по делото – С.Н. и И.Н. не могат да черпят права на собственици в режим на СИО от нотариален акт за покупка на недвижим имот № 119 том ІІ рег.№ 439 дело 325 от *** на СВ при МТРС. С влязло в сила съдебно решение № 6 от 04.03.2010г. по гр.д.№34/2010г. по описа на РС-*****,  поставено при участието на трето лице помагач  „Банка ***” АД – ищец по настоящето дело, е било установено, че на основание чл.26 ал.1,вр. с чл.152 и чл.209 от ЗЗД  договорът за покупко-продажба, сключен между М*** ******* Н. *** ********** С.Н. *** и Н.С.Н. *** като продавачи и С.Н. *** като купувач, с нотариален акт  № 119 том ІІ рег.№ 439 дело 325 от *** на СВ при МТРС е нищожен и  е била прогласена  неговата нищожност. Нищожните сделки още със сключването си не пораждат желаното от страните правно действие. Събраните по делото доказателства сочат, че ответниците С. и И. *** не са придобили на 21.10.*** с нотариален акт  № 119 том ІІ рег.№ 439 дело 325 от *** на СВ при МТРС правото на собственост  върху процесния недвижим имот, находящ се в град *****, респ. не са и притежавали правото на собственост върху процесния имот и на 04.11.2008г.  и в този смисъл дарението  по нотариален акт № 129 том ІІ рег.№ 429 дело № 326 от 2008г. на СВ при МТРС в полза на Н.Н. има за предмет имот, който не принадлежи на прехвърлителите, което не обуславя недействителността на сделката, но прави невъзможно пораждането на транслативния ведно-правен ефект в полза на Н.Н.. Вещното право върху процесния недвижим имот не е било в патримониума на С. и И. *** и към 05.06.2008г., когато е започнало принудителното изпълнение срещу същите по изпълнитело дело № 20087030400156 по описа на ЧСИ Г.М*****, рег.№ 703 на КЧСИ и район на действие –Окръжен съд Бургас, както и към настоящия момент, поради което предявения иск с правно основание чл.135 от ЗЗД се явява неоснователен и като такъв следва да се отхвърли.

Поради отвърлянето на предявения иск с правно основание чл.135 от ЗЗД, съдът следва да вдигне наложената на основание чл.389 и сл. ГПК с определение № 19/06.02.2009г. по гр.д.№5/2009г. възбрана на процесния недвижим имот.

Настоящият съдебен състав намира, че не следва да се присъждат на ответниците направените от тях разноски, тъй като по делото няма данни за направени такива, доколкото в представените от адв.М. пълномощно /л.114/ и от от адв.Г. договор за правна помощ /л.211/ не е удостоверено по надлежния ред да е заплатен адвокатски хонорар.

До приключване на последното заседание в настоящата инстация страните не са представили списък на претендираните от тях разноски, поради което и на основание чл.80 от ГПК същите нямат право да обжалват решението в частта му за разноските.

 

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХЪРЛЯ  предявения от«БАНКА ***» АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление град *****, бул.”*****” № 3 чрез пълномощник Б. И*** Б.,*** 51,  против С.Н.Н. ЕГН **********, И.А.Н. ЕГН ********** ***»*******» № 5 и Н.С.Н. ЕГН ********** ***,  иск с правно основание чл.135 от ЗЗД, за обявяване за недействителен по отношение на ищеца договор за дарение, извършен с нотариален акт № 129, том ІІ рег.№ 429, дело № 326 от 04.11.2008г. на М***К*** – съдия по вписванията при МТРС, с който първите двама ответници са дарили на третия ответник недвижим имот, находящ се в град *****, представляващ СИО, а именно:  дворно място с идентификатор 46 663.501.493 с площ от 295 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 297 кв.м., заедно с изградените в този имот двуетажна еднофамилна масивна жилищна сграда с идентификатор 46 663.501.493.1със застроена площ от 73 кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 70 кв.м., заедно със селскостопанска сграда със застроена площ от 9 кв.м. с идентификатор 46 663.501.493.2. със запазено пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху целия имот на М*** К***** Н. ЕГН **********, праводател на дарителите.

ВДИГА наложената на основание чл.389 и сл. ГПК с определение № 19/06.02.2009г. по гр.д.№5/2009г. възбрана на процесния недвижим имот.

 

Решението подлежи на обжалване пред БОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                Районен съдия :