П Р О Т О К О Л

 

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  27.04.2011 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         27.04.2011г.   в  състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                           Съдебни заседатели:

 

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора …………………………………          сложи за разглеждане гражданско дело №5 по описа за 2011год.,докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 14.30  часа се явиха:

 

За ищеца “Пътни строежи 2001”АД, редовно призовани, се явява адв.К** Т**, редовно упълномощена.

     За ответника Община М.Търново, редовно призована, се явява адв.Е** Т**, редовно упълномощена.

Адв.Т** - Да се даде ход на делото.

     Адв.Т** - Да се даде ход на делото.

     Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва делото.

     Адв.Т**-Нямаме възражение по проекто доклада.Получили сме, запознати сме.постигнали сме извънсъдебно споразумение с ответната страна, подписано от страните и предоставяме екземпляр на съда.

     Адв.Т** – Нямаме възражение по проекто доклада. Постигнали сме извънсъдебно споразумение, което е подписано от страните, във връзка с което предоставям на съда и заповед №**. на Кмета на община М.Търново за заместване, досежно представителната власт на зам.кмета К** К**. С нея се уреждат изцяло отношенията с ищцовото дружество и ответната община, поради което молим да се прекрати производството по гр.дело №5/2011г., поради постигане на извънсъдебно споразумение.

     Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и прилага към делото представените в днешно с.з. екземпляр от постигнато извънсъдебно споразумение, заповед за заместване №**. на Кмета на община М.Търново и адвокатски пълномощни.

     Адв.Т**- На осн.чл.232 от ГПК, оттегляме исковата си молба и молим делото да бъде прекратено.

     Адв.Т**-Даваме съгласието си за оттеглянето на исковата молба и също молим делото да бъде прекратено.

    

     Съдът, като съобрази, че страните  са постигнали извънсъдебно споразумение, и че ищцовата страна в днешно съдебно заседание оттегля исковата си молба, със съгласието на ответника, макар последното да не е необходимо, тъй като оттеглянето е направено преди приключване на първото заседание по делото, намери, че е налице хипотезата на чл.232 от ГПК, поради което,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКР**ВА производството по гр.дело №5/2011г. на основание чл.232 от ГПК - поради оттегляне на исковата молба от ищеца във връзка с постигнато извънсъдебно споразумение между страните за решаване на спора.

Определението за прекр**ване подлежи на обжалване с ч.жалба пред Окръжен съд Бургас в едноседмичен срок, считано от днес.

 

 

     Приключи с.з. в 14.5

Протокола изготвен в с.з.

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  Секретар: