Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                           гр. Малко Търново, ............2010 г.

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД – гр. Малко Търново, наказателен състав, в публично съдебно заседание, проведено на единадесети февруари през две хиляди и десета година в състав:

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: Мария Москова

при участието на секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията Москова НАХД № 5 по описа на съда за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

Образувано е по жалба, подадена от Д.Д.Г. , ЕГН **********,*** срещу наказателно постановление № 145/2009г., издадено на 22.12.2009г.от началника на *** ***, с което на основание чл. 233 ал.4 ЗМ в полза на държавата като предмет на нарушение са отнети цигари  Karelia slims” - 12 (дванадесет) стека по 200  (двеста) къса, цигари  ParlamentAqua blue” - 5 (пет)  стека по 200  (двеста) къса и цигари  Davidoff Magnum” - 1 (един)  стек по  200  (двеста) къса на обща митническа стойност 468.00(четиристотин шестдесет и осем)лв., определена съгласно становище на отдел “Тарифна политика” при *** –***, на основание чл.30 от МК, а на жалбоподателката на основание чл. 233, ал.3 във връзка с чл.233 ал. 1 ЗМ  е наложена глоба в размер на 702.00(седемстотин и два) лева, съставляваща 150% от митническата стойност на стоката, определена съгласно становище на отдел “Тарифна политика” при *** –***, на основание чл.30 от МК, за извършено нарушение по чл.233 ал.3 във вр.с чл.233 ал.1 от Закона за митниците. С жалбата се иска наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно и необосновано. Излага доводи.

В с.з. жалбоподателката Г., редовно призована, не се явява.

Ответникът по жалбата – *** ***, чрез процесуалния си представител по делото – ю.к.Кр.***, в с.з. излага доводи, че от събраните по делото доказателства е установено по един безспорен и категоричен начин, че жалбоподателката е извършила нарушението по чл.233 ал.3 вр. ал.1 от Закона за митниците. Моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

На 26.07.2009 г., около 21,10 часа, на МП-Малко Търново при *** *** на трасе „Вход” пристигнал пътуващ от РТурция за РБългария лек автомобил марка „Фиат”, с рег.№ У 9606 АА, управляван от жалбоподателката  Д.Д.Г., като в автомобила пътувало и друго лице. Преди започване на митническата проверка, жалбоподателката Г. и пътуващия в автомобила пътник били попитани от св. М.В. /митнически инспектор/ дали имат нещо за деклариране – стоки с търговски характер, валута и валутни ценности. След получаването на отрицателен отговор, последвала митническа проверка на лекия автомобил, при която св.М.В. открил под задната седалка на автомобила  недекларирана стока : цигари  Karelia slims” - 12 (дванадесет) стека по 200  (двеста) къса, цигари  ParlamentAqua blue” - 5 (пет)  стека по 200  (двеста) къса и цигари  Davidoff Magnum” - 1 (един)  стек по  200  (двеста) къса. В писмено обяснение, дадено на основание чл.16, ал.1, т.5 от ЗМ, жалбоподателката Г. посочила, че е закупила  заедно с бившия си съпруг цигарите от  безмитен магазин в РТурция и не знаела, че няма право да внесе такова количество цигари.. На основание чл.230 от ЗМ, в присъствието на жалбоподателката Г. бил съставен и връчен лично акт за установяване на митническо нарушение /АУМН/  № 10/26.07.2009г. Откритата недекларирана стока -  посочените марки и  брой къса цигари била иззета с разписка за задържане № 00052/26.07.2009г. и манифестирана с митнически манифест BG00103/10/26072009г.  Срещу АУМН в законоустановения 3-дневен срок е постъпило възражение от жалбоподателката с вх.№ 2605-0416/27.07.2009г., с което оспорва частично описаната в акта фактическа обстановка.

Митническата стойност към 26.07.2009г.  на  стоките – предмет на нарушение по АНП № 145/2009г. била  определена на 468.00 лв. съгласно становище на отдел “Тарифна политика” при *** ***

Въз основа на АУМН № 10/26.07.2009г., било издадено и атакуваното наказателно постановление № 145/2009г., редовно връчено на жалбоподателката на 05.01.2010г. В наказателното постановление било прието за установено, че на 26.07.2009г. жалбоподателката Г.  е превозила през държавната граница описаните по-горе стоки без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществила състава на чл.233 ал.3 вр. с чл.233 ал.1 от ЗМ. За това нарушение  на основание чл. 233 ал.4 ЗМ в полза на държавата като предмет на нарушение са отнети цигари  Karelia slims” - 12 (дванадесет) стека по 200  (двеста) къса, цигари  ParlamentAqua blue” - 5 (пет)  стека по 200  (двеста) къса и цигари  Davidoff Magnum” - 1 (един)  стек по  200  (двеста) къса на обща митническа стойност 468.00лв., определена съгласно становище на отдел “Тарифна политика” при *** –***, на основание чл.30 от МК, а на жалбоподателката на основание чл. 233, ал.3 във връзка с чл.233 ал. 1 ЗМ  е наложена глоба в размер на 702.00 лева, съставляваща 150% от митническата стойност на стоката, определена съгласно становище на отдел “Тарифна политика” при *** –***, на основание чл.30 от МК.

 Изложената фактическа обстановка, съдът прие за безспорно установена въз основа на показанията на св. М.В.,***К.,  както и от приетите по делото писмени доказателства, а именно: акт за установяване  на митническо нарушение № 10/26.07.2009г., наказателно постановление № 145/2009г., протокол за ЩМП № 1602/26.07.2009г., разписка № 00052/26.07.2009г., протокол от 03.08.2006 г., митнически манифест BG001003/10/26072009.

С оглед на така приетата за установена фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като в производството по установяване на административно нарушение са допуснати съществени нарушения на ЗАНН. Административнонаказателното производство срещу жалбоподателката е започнало с допускане на съществени процесуални нарушения, което е достатъчно основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление без да е необходимо да се разглеждат въпросите по съществото на делото.

Административнонаказателното производство срещу жалбоподателката Д.Д.Г.  е започнало по акт за установяване на митническо нарушение № 10 / 26.07.2009 година. Този акт е съставен в нарушение на разпоредбата на чл. 42, т. 4 ЗАНН. Обстоятелствената част на акта съдържа описание на действията на контролния орган по установяване на нарушението. Описателната част на установеното нарушение се изчерпва със следната констатация: “В хода на проверката, под задната седалка на автомобила, открихме недекларирана стока, както следва цигари  Karelia slims” - 12 (дванадесет) стека по 200  (двеста) къса, цигари  ParlamentAqua blue” - 5 (пет)  стека по 200  (двеста) къса и цигари  Davidoff Magnum” - 1 (един)  стек по  200  (двеста) къса”.  Актосъставителят е посочил, че с описаното деяние жалбоподателката е нарушила разпоредбите на чл.233 от ЗМ.

 Въз основа на АУМН е издадено НП № 145/2009г. на 22.12.2009г. от началника на *** ***, в което в описателната част на установеното нарушение се посочва, че въпреки поставените на МП-Малко Търново указателни табели, лицето Г. като знаела за наличието на превозваната от нея стока  и след като й е била осигурена възможност чрез запитване от митническия служител дали има нещо за деклариране - стоки с търговски характер, валута и валутни ценности,  същата не е изпълнила своите задължения да декларира пред митническите органи превозваните от нея стоки и не е декларирала процесните тютюневи изделия.  Деянието на Г. е определено като превозване през държавната граница на стока без знанието и разрешението на митническите органи. Според наказващия орган е осъществен състава на административното нарушение по чл.233 ал.3 вр. с чл.233 ал.1 от ЗМ.

Основният състав на административното  нарушение “митническа контрабанда” е уреден в алинея първа на чл. 233 ЗМ, а алинея трета очертава признаците на квалифицирания състав на посоченото митническо нарушение. Изпълнителното деяние на митническата контрабанда може да се изрази в две форми – “пренесе” или “превози”, като наказуем по силата на чл. 233, ал. 1 ЗМ е и опитът за това. Предмет на нарушението са “стоки” в съответствие с легалната дефиниция на §1 т.14 от ДР на ЗМ. От обективна страна е необходимо пренасянето или превозването на стоките да се извършва през държавната граница, да е без знанието и разрешението на митническите органи и да не представлява престъпление. Съставът на чл.233 ал.1 от ЗМ е квалифициран, като квалифициращият признак е предмета на нарушението – стоки, за които се дължи акциз, или забранени за внос или износ стоки.

  В настоящия случай в АУМН не е посочен състава на митническата контрабанда, както и формата на изпълнителното деяние. Органът по установяване на нарушението не е посочил нито един от предвидените в състава на митническата контрабанда признаци от обективна страна – необходимостта изпълнителното деяние да е осъществено през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи. Твърдение за деяние, носещо признаците от състава на нарушението по чл.233 ал.3 от ЗМ не се съдържа в АУМН. Появата на такова твърдение за първи път в НП засяга правото на защита на нарушителя. Не е очертан и квалифициращия признак с оглед предмета на нарушението по чл.233 ал.3 от ЗМ.

Органът по установяване на митническо нарушение не е индивидуализирал и предмета на митническата контрабанда така, както изисква разпоредбата на чл. 233, ал. 3 ЗМ. В нея алтернативно са посочени няколко хипотези на предмет на митническа контрабанда - стоки, за които се дължи акциз; стоки, които са  забранени за внос или стоки, които са забранени за износ.

В АУМН не се съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, включващо всички елементи от състава на съответното митническото нарушение. Непосочването на нарушената разпоредба от ЗМ без точна индивидуализация на конкретното нарушение, не съставлява по своето естество изискуемото се от закона описване на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено. Още повече, че цитираният в АУМН чл. 233 от ЗМ съдържа състави на няколко административни нарушения. В процесния случай  в АУМН не са конкретизирани  състав на административното нарушение, форма на изпълнителното деяние "пренася" или "превозва", както и предмета на митническата контрабанда - стоки, за които се дължи акциз; стоки, които са забранени за внос или стоки, които са забранени за износ.

Липсата на описание на установеното нарушение в акта опорочава последния, доколкото нарушава законово изискване за наличие на съществен реквизит и възпрепятства лицето, срещу което актът е съставен, да упражни правото си на защита.

            Обстоятелството, че актът за установяване на митническо нарушение е съставен в нарушение на разпоредбата на чл. 42, т. 4 ЗАНН е довело до несъответствие и на издаденото наказателно постановление с нормата на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН. Последната разпоредба също изисква в наказателното постановление да бъде направено описание на нарушението и на обстоятелствата, при които то е извършено. Доколкото с наказателното постановление се санкционира установено по надлежния ред нарушение, пропуските при установяване на нарушението и неговата недостатъчна конкретизация не могат да бъдат отстранени чрез пълно описание на нарушението за пръв път в наказателното постановление - недопустимо е за първи път в наказателното постановление да се твърдят нови обстоятелства, извън тези, посочени в акта за установяване на нарушението. Съгласно изискванията на закона нарушението е следвало да бъде описано в акта за неговото установяване и посочването на нови обстоятелства около нарушението за пръв път в наказателното постановление води до осъществяване на неприсъщи на административнонаказващия орган функции - индивидуализиране на нарушението, което той санкционира, чрез установяване на обстоятелствата, при които е извършено.

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 5 и чл. 57, ал. 1, т. 6 ЗАНН както в акта за установяване на административно нарушение, така и в наказателното постановление, следва да бъдат посочени законовите разпоредби, които са нарушени. В тях следва да бъдат изложени всички действия и факти, които съставляват фактическите признаци, елементите на нарушението така, както са очертани в разпоредбата на съответната материалноправна норма. В този смисъл в акта за установяване на административното нарушение и в наказателното постановление, издадено въз основа на този акт, трябва да съществува единство не само между посочените като нарушени законови норми, но и между словесното описание на нарушението. Противното води до ограничаване правото на защита на наказаното лице.

 В настоящия случай едва в атакуваното наказателно постановление са конкретизирани  законовата разпоредба, която е нарушена и изпълнителното деяние – “превозила”. По този начин в административнонаказателното производство се навеждат нови факти и твърдения, по които наказаното лице е било лишено от възможността да се защити. Административнонаказващия орган и в атакуваното постановление не е индивидуализирал предмета на митническата контрабанда така, както изисква разпоредбата на чл. 233, ал. 3 ЗМ: стоки, за които се дължи акциз; стоки, които са  забранени за внос или стоки, които са забранени за износ.

На следващо място, не е достатъчно да има съответствие само между посочените като нарушени законови норми, а е необходимо единство в словесното описание на нарушението в акта и наказателното постановление. Последното следва да възпроизвежда дословно и точно както посочените законни разпоредби, които са нарушени, в АУМН, така и самото нарушение в съответната форма на изпълнителното деяние. Изискването на закона е да има пълно припокриване на данните, отбелязани за нарушението в АУАН и в НП, в противен случай се накърнява правото на защита на лицето, на което са съставени, тъй като се поражда неяснота в това срещу какво и как следва да се защити и аргументира позицията си. Допуснатите от наказващия орган пороци са особено съществени и обуславят отмяната на НП.

Настоящият състав приема, че в случая е неприложима разпоредбата на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, тъй като за да се издаде НП при нередовности в акта е задължително кумулативно да са изпълнени следните условия: извършването на нарушението да е установено по безспорен начин, самоличността на нарушителя и неговата вина. Установяването на извършване на нарушението по безспорен начин е пряко свързано с точното, ясно и категорично описание на конкретното нарушение с посочване на всички елементи от състава му. Това в конкретния случай не е направено – не е описано нарушението, не е посочена формата на изпълнителното деяние, предмета на нарушението също не е индивидуализиран точно. Тази недостатъчна конкретизация на нарушението не може да бъде отстранена по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН с издаването на наказателното постановление.

            Тъй като се касае за особено съществени нарушения, допуснати от административнонаказващия орган, довели до нарушения на императивни разпоредби на ЗАНН, наличието на тези нарушения обуславя отмяна на атакуваното постановление. Допуснатите процесуални нарушения са съществени и не са от категорията нарушения, които биха могли да се преодолеят по реда на чл. 53, ал. 2 ЗАНН, тъй като са довели до ограничаване процесуалните права на жалбоподателката Г. и най – вече правото й на защита. Посочените недостатъци препятстват правото на жалбоподателката на активно участие в административнонаказателния процес, за да защити собствените си права и законни интереси.

Поради това не следва да се обсъждат останалите доводи на страните, тъй като въпросите има ли извършено нарушение, кой е неговият автор и има ли той вина, следва да бъдат разгледани само при законосъобразно протекъл административнонаказателен процес, но не и когато самото производство е опорочено. Предвид характера на описаните нарушения, обуславящи решаващия извод на настоящата инстанция, съдът намира, че не следва да бъдат обсъждани останалите доводи на страните, които са по същество.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

            ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 145/2009г., издадено на 22.12.2009г.от началника на *** ***, с което на Д.Д.Г., ЕГН **********,***, на основание чл. 233 ал.4 ЗМ в полза на държавата като предмет на нарушение са отнети цигари  Karelia slims” - 12 (дванадесет) стека по 200  (двеста) къса, цигари  ParlamentAqua blue” - 5 (пет)  стека по 200  (двеста) къса и цигари  Davidoff Magnum” - 1 (един)  стек по  200  (двеста) къса на обща митническа стойност 468.00(четиристотин шестдесет и осем)  лв., определена съгласно становище на отдел “Тарифна политика” при *** –***, на основание чл.30 от МК,   и на  основание чл. 233, ал.3 във връзка с чл.233 ал. 1 ЗМ й е наложена глоба в размер на 702.00 (седемстотин и два)  лева, съставляваща 150% от митническата стойност на стоката, определена съгласно становище на отдел “Тарифна политика” при *** –***, на основание чл.30 от МК,  за извършено нарушение по чл.233 ал.3 във вр. с чл.233 ал.1 от Закона за митниците.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – *** в 14 -  дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: