П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  14.01.2014 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на четиринадесети януари две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Татяна Станчева - Иванова             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко С.

сложи за разглеждане НОХ дело  № 5  по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Иванова

На именното повикване в 13.00  часа се явиха:

            За МТРП се явява прокурора С..

            Обвиняемия А.Р., редовно призован се явява лично.

Не се явява назначения в хода на Досъдебното производство служебен защитник адв.И.С. на обв.А.Р., предвид служебна ангажираност на същата дата.

Предвид задължителната адвокатска защита, съдът е допуснал правна помощ на обв. А.Р..*** са посочили за служебен защитник на обвиняемия  адв.Т.С., който e редовно призован и се явява.

 Явявя се Н.Ю.– заклет преводач от фарси на български език.

СЪДЪТ,  като отчете факта, че обвиняемият А.Р.,  е чужд гражданин и не владее български език, намери че на същия следва да се назначи по настоящето дело преводач, който да извърши  устен превод от фарси на български език и от български на фарси език, предвид което, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА Н.Ю. в качеството на преводач по НОХД № 5/2013г. по описа на РС-Малко Търново, който следва да извърши устен превод от български на фарси език и от фарси на български език, като му  определя възнаграждение в размер на 36лв.

Снема самоличността на преводача:

Н.Ю. ЕГН:**********,***, без гражданство, със статут на постоянно пребиваващ, роден на ***г. в Иран, с висше образование магистър по персийски език и инженер по електроника,  владее фарси- персийски език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.

Преводачът дава обещание да направи точен и верен превод.

Съдът запитва обв.А.Р. желае ли да го представлява адв.Т.С..

Обв. А.Р. /чрез преводача/: Съгласен съм да ме защитава адв.Т.С..

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Назначава посочения от АК-Бургас адв.Т.С. за служебен защитник на обв.А.Р..

По хода на делото

Прокурора: Да се даде ход на делото.

Адв.С.:  Да се даде ход на делото

Обвиняемият /чрез преводача/:  Да се даде ход на делото.Съгласен съм да ме представлява адв.С..

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемия/чрез преводача/.

А.Р.  идентифициран по AFIS с №BD089273 като  роден на ***г. в Иран,  а по  EURODAC BR016960 като  роден на ***г., ирански гражданин, без документи за самоличност, неженен, с Х-ти клас, бояджия.

            Обвиняемия: чрез преводача Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съд.секретар и прокурора. Съгласен съм да бъда представляван от назначения ми сл.защитник адв.С..

Прокурора: Постигнахме съгласие с обв. А.Р.  и неговия защитник адв.С., за решаване на наказателното производство чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК, предвид това, че не противоречи на Закона и морала. Относно веществените доказателства предлагам споразумението да се допълни, че същите се връщат на обвиняемия Р., тъй като същите не са предмет и средства на престъплението..

Адв.С.: Моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на Закона и морала. Моля веществените доказателства да бъдат върнати на моя подзащитен.

Съдът запитва обвиянемия разбира ли обвинението, доброволно ли е подписал спразумението, съгласен ли е  с посоченото в споразумението наказание.

Обвиняемият: чрез преводача

Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и приведено от български на фарси език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Съжалявам за стореното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм,  че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

СЪДЪТ по доказателствата

                                

 

О         П         Р          Е          Д         Е          Л         И:

 

 

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по Досъдебно производство №12/2013год. по описа на ГПУ Бургас.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото, като на основание чл.382 ал.5 от НПК, ПРИЕМА  направеното предложение  от прокурора да се допълни споразумението и веществените доказателства да се върнат на обвиняемия Р...

 

                                    С П О Р А З У М Е Н И Е:

 

            СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:

            ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ: РАЙКО С. – Районен прокурор при РП- гр.Малко Търново.

            СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК: адв.Т.С.- БАК.

            Преводач: Н.Ю. ***.

ОБВИНЯЕМ:

А.Р.  идентифициран по AFIS с №BD089273 като  роден на ***г. в Иран,  а по  EURODAC BR016960 като  роден на ***г., без документи за самоличност

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

Страните спазвайки изискванията  на чл.381 от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси.

Обвиняемият А.Р.  се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване  на престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1 от  НК, а именно в това, че: На 23.11.2013г.около 22.30 часа превел през турско българската „зелена” граница в района източно от ГКПП Малко Търново чуждият гражданин Мерхдад Бабакхан ирански гражданин роден на ***г., без разрешение на надлежните органи на властта  и не през определените за това места – престъпление по чл. 280 ал.2 т.3, вр.ал.1  от  НК

Деянието е извършено от обв.Р. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ  ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание в НК глоба и конфискация.

Така наложеното наказание обв. Р. на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС ще изтърпи в затворническо общежитие от открит тип в Затвора гр.Бургас, при „ОБЩ” режим.

На основание чл.381 ал.5 т6 от НПК, веществени доказателства Мобилен телефон марка Нокия, модел 1616, стар, счупен; .Мобилен телефон марка Ел-Джи, модел К3500, червено и кафяво-стар; СИМ карта на моб.оператор Vivacom.2, СИМ карта на моб.оператор TURKCELL, се връщат на обвиняемия А.Р..

Разноските по делото в размер на 105лв. за експертиза, 25лв. за писмен превод, 140лв. за устен превод, 105лв. за устен превод, 50.40лв. за писмен превод или общо:425.40лв. да бъдат възложени на обвиняемия.

Обвиняем:                                                                  Прокурор:

/ А.Р.  /                                                            /Райко С./

 

Защитник:

/Адв.Т.С./

 

Преводач:

/ Н.Ю. /

Обвиняемият Р.:/чрез преводача/ Заявявам че съм съгласен с така постигнатото споразумение и декларирам че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

Обвиняем:                                                                 

/ А.Р./

 

Преводач:

/ Н.Ю. /

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №106/2013г. по описа на РП - Малко Търново, ДП №12/2013г. по описа на ГПУ гр.Бургас, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор С. и обвиняемия А.Р., представляван от адв.С., съгласно което обвиняемия А.Р.  се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1  от НК, а именно в това, че: На 23.11.2013г.около 22.30 часа превел през турско българската „зелена” граница в района източно от ГКПП Малко Търново чуждият гражданин Мерхдад Бабакхан ирански гражданин роден на ***г., без разрешение на надлежните органи на властта  и не през определените за това места – престъпление по чл. 280 ал.2 т.3, вр.ал.1 от  НК.

Деянието е извършено от обв.Р. виновно при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1 от НК, на основание чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1, вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК на .обвиняемия се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ  ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.55 ал.3 от НК не се налагат предвидените за престъплението кумулативни наказания  глоба и конфискация.

Така наложеното наказание обв. Р. на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС ще изтърпи в затворническо общежитие от открит тип в Затвора гр.Бургас, при „ОБЩ” режим.

ВРЪЩА на А.Р. веществените доказателства Мобилен телефон марка Нокия, модел 1616, стар, счупен; .Мобилен телефон марка Ел-Джи, модел К3500, червено и кафяво-стар; СИМ карта на моб.оператор Vivacom.2, СИМ карта на моб.оператор TURKCELL.

ОСЪЖДА  обв. А.Р.  да заплати по с/ка на РС М.Търново и в полза на Държавата сумата в р-р на 425.40лв. – разноски по ДП и 36лв. за съдебната фаза на производството – общо: 461.40лв.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Прокурора: Госпожо съдия, на осн.чл.59 ал.1 от НК, да се приспадне времето през което бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 25.11.2013г. до настоящия момент.

Адв.С.: Моля да бъде приспаднато времето през което е бил задържан под стража.

Обв.Р. /чрез преводача/ : Разбрах това което предложи прокурора.Съгласен съм с това.

Видно от материалите по делото  обв.Р. е бил задържан с прокурорско Постановление по реда на чл.64 ал.2 от НПК, считано от  25.11.2013г. след което му е била взета МНО „Задържане под стража” от МТРС, която действа и понастоящем, предвид което, съдът .

ОПРЕДЕЛИ:

На осн.чл.59 ал.1 от НК, времето през което обв.Р. е бил с МНО „Задържане под стража” следва да бъде приспадното  от наказанието ЛОС.

На осн.чл.59 ал.1 от НК, съдът приспада и времето през което обв. Р. е бил задържан за 72 часа с Постановление на прокурора, считано от 25.11.2013г. по реда на чл.64 ал.2 от НПК. до влизане на настоящето определение в сила.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД  № 5/2014г.

 

Приключи с.з. в 13.35ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                                           

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        Секретар: