Р Е Ш Е Н И Е

 

                   /                  08.03.2017г.                       град М.Търново

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                                наказателен състав

На  първи март                                                                       2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар :Д.Б.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 4 по описа на 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

              Производството по делото е образувано по жалба на  В.Д.Х. ,ЕГН ********** адрес)***8, против наказателно постановление №4121/05.07.2016 г . на А.Г. М. - главен инспектор „Мониторинг”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”. Агенция „Пътна инфраструктура” - гр. София, бул. „Македония” № 3, упълномощен с Пълномощно с Изх. № П-176/23.04.2015 г. с което на жалбоподателя за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от Закон за пътищата във връзка с чл. 37, ал. 1, т.1 на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС и на основание   чл. 53, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за пътищата е наложено наказание-глоба в размер на 2500лв.

          Жалбоподателят редовно призован не се явява.

          Във въззивната жалба се излагат основание за отмяна на НП.

              Административнонаказващият орган редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде потвърдено.

          Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

         Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на акт за установяване на административно нарушение   № 4982 от 13.06.2016 г. съставен от  Г.В.С. на длъжност Инспектор контрол по РИМ при АПИ за това, че на  13.06.2016 г., в 15:38 часа, на път 1-9, км 278+500 до КПП Босна, в посока Малко Търново – Свищов,жалбоподателят Х., управлявал и осъществявал движение на съчленено ППС с пет оси - МПС с две оси (1-ва,2-ра) марка „ВОЛВО“ , модел „ФХ 12 460 с регистрационен № С***** и полуремарке с три оси (3-та,4-та,5-та) с регистрационен № С*****

        В процеса на проверката е направено измерване, при което е констатирано, че са надвишени нормите на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС , както следва:

       1. Измереното натоварване на задвижващата втора единична ос на ППС е 15,245 т., при максимално допустимо натоварване на оста 11,5 т., съгласно чл.7, ал.1, т.4, буква „А“ от Наредбата.

       2.При измерено разстояние между осите 1,32 м., измерената сума от натоварване на ос на тройната ос на полуремаркето (3-та,4-та,5-та) на ППС е 27,775 т., при максимално допустимо натоварване на тройната ос 24 т., съгласно чл.7, ал.1, т.З, буква „Б“ от Наредбата.

       Съгласно чл. 3, точка 2 на Наредбата, при надвишаването на нормите по чл. 7, ППС е тежко.

       Измерването е извършено с техническо средство ролетка Р 05 и електронна везна модел DFW-KR13 № 118829 видно от представените по делото св. за калибриране №839А-Д-15 и Паспорт на везна №118829.

      ППС превозвало трупи. Сумата от натоварване по оси на ППС е 51.450 тона.

       Измерените параметри на гореспоменатото ППС показват, че ППС е извънгабаритно по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, респективно тежко по чл. 3 на Наредбата. Съгласно чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗП движението на извънгабаритни и тежки ППС е забранено и се осъществява само с разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за дейност от специалното ползване на пътищата на администрацията управляваща пътя (АПИ).

        За така измерените параметри на ППС при проверката, жалбоподателят не е представил на актосъставителя С. валидно разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за движение на извънгабаритно пътно превозно средство по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, респективно тежко по чл. 3 на Наредбата.

          За което е съставен  Акт №4982 от 13.06.2016 г .

На основание акта е издадено и атакуваното НП.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

          Съдът намира,че при съставянето на акта и НП не е допуснато съществено процесуално нарушение.Измерените параметри на гореспоменатото ППС показват, че ППС е извънгабаритно (по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата). Съгласно чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗП движението на извънгабаритни и тежки ППС е забранено и се осъществява само с разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за дейност от специалното ползване на пътищата на администрацията управляваща пътя (АПИ).

         За така измерените параметри на ППС при проверката, водачът не е представил на длъжностното лице на АПИ валидно разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за движение на извънгабаритно пътно превозно средство (по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата).

        Водачът е следвало да провери и да се убеди, че параметрите на ППС е товар или без товар не надвишават максимално допустимите норми по Наредбата или разрешените параметри с разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси) за дейност от специално ползване на пътищата, издадени по реда на раздел IV от Наредбата, но не го е сторил и е извършил виновно административно нарушение по чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗП.

 

          Което се доказва и от показанията на св. С..

          По отношение  на наложеното наказание-Глоба съдът намира,че АНО не е съобразил обстоятелството,че нарушението извършено от жалбоподателя  Х. е за първи път,което обстоятелство е посочено и в НП,поради което съдът намира,че НП следва да бъде изменено като бъде намален размера на наложената глоба от 2500лв. към минимума а именно-1000лв.

Мотивиран от гореизложеното, съдът 

Р      Е     Ш     И   :

 

            ИЗМЕНЯВА наказателно постановление №4121/05.07.2016 г  . на А.Г. М. - главен инспектор „Мониторинг”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”. Агенция „Пътна инфраструктура” - гр. София, бул. „Македония” № 3, упълномощен с Пълномощно с Изх. № П-176/23.04.2015, с което на   В.Д.Х. ,ЕГН ********** адрес)***8,  за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква „а” от Закон за пътищата във връзка с чл. 37, ал. 1, т.1 на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС и на основание  чл. чл. 53, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за пътищата е наложено наказание-Глоба в размер на 2500лв. като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание Глоба от 2500/две хиляди и петстотин /лв. на 1000/хиляда/лв.

Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: