Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        15.05.2018г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на девети май  през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия Петков гр.дело № 3 по описа за 2018год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

         Производството по делото е образувано по повод искова молба депозирана от   «БНП П**** П** Ф**» ЕАД с ЕИК: ******** с адрес:  гр. С*,  ж.к. „М**“ № * Бизнес парк С***, сграда ** със законeн представител – Н***Н** и Д* Д* – прокуристи  и пълномощник:  юрисконсулт Ц* Х* С* против З.Д.К., ЕГН ********** с адрес: *** с предмет :  чл.422, ал.1 вр. чл. 415, ал.1, т. 2 от ГПК във вр. чл. 9 и чл. 11, т. 7 и т. 11 от ЗПК във вр. чл. 240 от ЗЗД , чл. 33 ЗПК  във вр. чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД. с която се иска от съда да бъде постановено  решение, с което да се ПРИЕМЕ ЗА УСТАНОВЕНО ,че е на лице вземане от страна на БНП П* П* Ф* ЕАД от З.Д.К. в размер на: 511.18 лв.,/ ПETCTOTHH И ЕДИНАДЕСЕТ ЛЕВА и 18 СТОТИНКИ /, представляваща главница по кредита, 84.12 лв./ ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛЕВА и 12 СТОТИНКИ /, представляваща възнаградителна лихва по договора, 44.19 лв. / ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛЕВА и 19 СТОТИНКИ /, представляваща законна лихва за забава за периода от 05.12.2016 до 11.10.2017, на основания чл.79 и чл.86 от ЗЗД, ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми,както и  да бъде осъдена З.Д.К. да  заплати съдебните разноски по заповедното производство в размер на 25.00 лв. /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА /за държавна такса и минимално юрисконсултско възнаграждение в размер на 50.00/петдесет/ лв. и да  заплати и държавната такса за завеждане на иск в размер на 125.00 , както и минимaлно юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00/сто/ лв. по настоящото производство.

 

         Ищецът твърди,че  с Договор за потребителски заем с номер CREX-******* от 18.04.2016, е отпуснало паричен кредит в размер на 705.98 /СЕДЕМСТОТИН И ПЕТ ЛЕВА и 98 СТОТИНКИ / лв. и закупуването на застраховка от 0.00 /НУЛА ЛЕВА / лв.Сумата, предмет на горепосочения договор е изплатена от кредитора по начина, уговорен в чл. 1 от договора, с което БНП П* П* Ф* ЕАД е изпълнил задължението си по него. Усвояването на посочената сума З.Д.К. е удостоверил с полагането на подписа си в поле "Удостоверение на изпълнението". Въз основа на чл.1 от същия, за ответника възниква задължението да погаси заема на 15 месечни вноски- всяка по 59.53 лв. /ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЛЕВА и 53 СТОТИНКИ /, които вноски съставляват изплащане на главницата по заема, ведно с оскъпяването и, съгласно годишния процент на разходите - 40.43% и годишния лихвен процент - 34.44 %, посочени в параметрите по договора.

      Твърди,че длъжникът З.Д.К. е преустановила плащането на вноските по кредит номер CREX-***** на 05.11.2016, като към тази дата са погасени 5 месечни вноски. На основание чл.3 от договора вземането на БНП П* П* Ф* ЕАД става изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателят просрочи две или повече месечни вноски,считано от падежната дата на втората пропусната месечни /а вноска. По този начин ответникът следвало да изплати остатъка по заема в размер на 595.30 лв. /ПЕТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА и 30 СТОТИНКИ /, представляващ оставащите 10.00 броя погасителни вноски към 05.12.2016, към която дата е станал изискуем в целия му размер. Въпреки настъпилия падеж на втората непогасена вноска, ответника не е изпълнил задължението си.

    Молят съда да се ПРИЕМЕ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на З.Д.К. че е на лице вземане от страна на БНП П* П* Ф* ЕАД от З.Д.К. в размер на: 511.18 лв.,/ ПETCTOTHH И ЕДИНАДЕСЕТ ЛЕВА и 18 СТОТИНКИ /, представляваща главница по кредита, 84.12 лв./ ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛЕВА и 12 СТОТИНКИ /, представляваща възнаградителна лихва по договора, 44.19 лв. / ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛЕВА и 19 СТОТИНКИ /, представляваща законна лихва за забава за периода от 05.12.2016 до 11.10.2017, на основания чл.79 и чл.86 от ЗЗД, ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми,както и  да бъде осъдена З.Д.К. да  заплати съдебните разноски по заповедното производство в размер на 25.00 лв. /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА /за държавна такса и минимално юрисконсултско възнаграждение в размер на 50.00/петдесет/ лв. и да  заплати и държавната такса за завеждане на иск в размер на 125.00 , както и минимaлно юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00/сто/ лв. по настоящото производство.

 

      С исковата молба са ангажирали писмени доказателства посочени в исковата молба. Молят съда да бъде приложено ЧГД№119/2017г. По описа на МТРС.

         В законоустановения срок ответника не е депозирал писмен отговор. С разпореждане №19 от 19.02.2018г. на ответника е  назначен особен представител в лицето на адв.М.П...

         След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

         По делото не се спори между страните, а и безспорно се установява от събраните доказателства, че с Договор за потребителски заем с номер CREX-***** от 18.04.2016, е отпуснало паричен кредит в размер на 705.98 /СЕДЕМСТОТИН И ПЕТ ЛЕВА и 98 СТОТИНКИ /. Безспорно се установи,че длъжникът З.Д.К. е преустановила плащането на вноските по кредит номер CREX-***** на 05.11.2016, като към тази дата са погасени 5 месечни вноски.

         С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.415 ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен така както е предявен.

     При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден на основание чл. 78, ал. 3  и ал.8 от ГПК вр.чл.7 ал.2 т.2 от Наредба № 1 /2004г. за минималните адвокатски възнаграждения /изм. и допъл. ДВ бр.28 от 28.03.2014г./ да заплати на ищцовото дружество направените от него  съдебните разноски по заповедното производство в размер на 25.00 лв. /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА /за държавна такса и минимално юрисконсултско възнаграждение в размер на 50.00/петдесет/ лв. и да  заплати и държавната такса за завеждане на иск в размер на 125.00 , както и минимaлно юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00/сто/ лв. по настоящото производство.

 

          Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

         ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че за«БНП П* П* Ф*» ЕАД с ЕИК: ************ с адрес:  гр. С**,  ж.к. „М*“ № *, Бизнес парк С**, сграда ** със законeн представител – Н* Н* и Д* Д* – прокуристи  и пълномощник:  юрисконсулт Ц* Х* С*,   по отношение на З.Д.К., ЕГН ********** с адрес: ***   съществува  вземане за сумата  в размер на: 511.18 лв.,/ ПETCTOTHH И ЕДИНАДЕСЕТ ЛЕВА и 18 СТОТИНКИ /, представляваща главница по кредита, 84.12 лв./ ОСЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛЕВА и 12 СТОТИНКИ /, представляваща възнаградителна лихва по договора, 44.19 лв. / ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ЛЕВА и 19 СТОТИНКИ /, представляваща законна лихва за забава за периода от 05.12.2016 до 11.10.2017, на основания чл.79 и чл.86 от ЗЗД, ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми,

        ОСЪЖДА З.Д.К., ЕГН ********** с адрес: гр. М* Т**, общ. М* Т*, ул. „Г* М*“ №**  да заплати на БНП П* П* Ф*» ЕАД с ЕИК: ******** с адрес:  гр. С*,  ж.к. „М*“ № * Бизнес парк С**, сграда ** със законeн представител – Н* Н* и Д* Д* – прокуристи  и пълномощник:  юрисконсулт Ц* Х* С*, направените от него  съдебните разноски по заповедното производство в размер на 25.00 лв. /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА /за държавна такса и минимално юрисконсултско възнаграждение в размер на 50.00/петдесет/ лв. и да  заплати и държавната такса за завеждане на иск в размер на 125.00 , както и минимaлно юрисконсултско възнаграждение в размер на 100.00/сто/ лв. по настоящото производство.

       Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: