Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          , 04.02.2014 г., гр. Малко Търново

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, наказателен състав, на тридесет и първи януари  две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                      Районен съдия: МАРИЯ МОСКОВА

 

Секретар  М.Д.

като разгледа докладваното от съдия Москова  НАХД № 3по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е  по  реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

          Образувано е по жалба на Д.К.Д. с ЕГН ********** *** против Наказателно постановление № 13-125/ 13.12.2013 г. на Началника на РУП – Малко Търново, с което за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД му е наложена глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 80 т. 5 ЗБЛД.

В с.з., жалбоподателят Д. поддържа жалбата, като не оспорва изложената в акта и в издаденото въз основа на него наказателното постановление фактическа обстановка.

         Въззиваемата страна, се представлява в с.з. от законния си представител - гл.инсп.Т.Т. ***.

         По делото са разпитани свидетели на въззиваемата страна – св. Н.С.– актосъставител и св.Р.К..

Съдът намира жалбата за допустима по следните съображения: атакуваното наказателно постановление подлежи на обжалване по реда на ЗАНН, жалбата е подадена в срок, съдържа необходимите реквизити и производството по нея пред РС-гр.Малко Търново е редовно образувано.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, по следните съображения:

На 04.12.2013 г., св. С. заедно с колегата си **, и двамата служители при РУП – Малко Търново извършили проверка на подаден сигнал  за нарушение на трето лице, извършено в хранителния магазин на ул.”България” в град Малко Търново. Пристигайки на място за проверка на сигнала, полицейските служители, в изпълнение на  служебните си задължения, поискали от лицата, които заварили там, да им предоставят личните си карти за да установят самоличността им. Нарушителят Д. не им предоставил личната си карта, поради което бил отведен до сградата на РУП, където за нарушение на чл.6 от ЗБЛД, св.С. му съставил АУАН с бланков  № 829731/04.12.2013г. Отказът на жалбоподателят да подпише така съставения му АУАН бил удостоверен с подписа на св.К..

Въз основа на така съставеният АУАН е издадено наказателно постановление № 13-125/ 13.12.2013 г. на Началника на РУП – Малко Търново, с което за констатираното нарушение на чл.6 от ЗБДС и с което на основание чл.80 т.5 от ЗБДС, на жалбоподателят е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50 лв..

Съгласно разпоредбата на чл. 6 от Закона за българските документи за самоличност, гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверяват своята самоличност. От установената по делото фактическа обстановка, се установи, че жалбоподателят Д. не е представил личната си карта при поискване от компетентния орган – служител при РУП – Малко Търново. Безспорно е, че полицейските органи са компетентни длъжностни лица, по смисъла на чл. 6 ЗБДС, пред които гражданите са длъжни да установят своята самоличност.   

Цитираната  норма  на чл.80 т.5 от ЗБЛД предвижда административно наказание за лице, което не представи документ за самоличност при поискване от компетентен орган. В акта и в обстоятелствената част на постановлението като нарушение е описано непредставянето на документи за самоличност.

Изложената в акта и издаденото въз основа на него наказателно постановление фактическа обстановка обаче се потвърждава както от обясненията на нарушителя, дадени в хода на съдебното следствие, така и от показанията на разпитаните по делото свидетеля С.-  актосъставител и св.К.. При така установеното от фактическа страна, съдът приема, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.80 т.5 от ЗБДС, а именно за това, че на 04.12.2013г., около 18,40ч., в гр.Малко Търново, на ул.”България” пред  сградата на пощата, при извършване на полицейска проверка, не е представил документ за самоличност.

Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  наказателно постановление № 13-125/ 13.12.2013 г. на Началника на РУП – Малко Търново, с което на Д.К.Д. с ЕГН ********** ***, за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД ,  му е наложена глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 80, т. 5 ЗБЛД .

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                        РАЙОНЕН  СЪДИЯ: