Р Е Ш Е Н И Е

 

              /01.02.2016 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На  двадесет и седми януари                                      2016 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 3 по описа за 2016 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  А.Т. – мъж, роден на ** задграничен паспорт серия № ** за извършено престъпление по чл. 345 от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

      Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                                               Обвиняемият Т.  , редовно призован не се явява лично.Защитата на обвиняемия с нарочна молба моли съда да бъде наложено минимално наказание.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият А.Т. е ** гражданин, живее и в Р **, където е пенсионер. Периодично пътува между двете страни и минава през Б**я.

          На ** г. около 15,30 часа той се явил на ГКПП М. Търново на трасе „изход” от Б**я за Т** с л.а. ** с български рег. № **. Автомобилът бил собственост на българския гражданин **. Той като собственик упълномощил обвиняемия да управлява автомобила /стр.9/.

При извършения оглед св. ** – мл. митнически инспектор, установил, че предната и задната регистрационни табели на а имат различия с оригиналните български табели, издадени от МВР. Веднага се обадил на прекия си началник – св. **, който пък разпоредил проверка на колата на втора линия. Бил извикан и мл. експерт К**; той изготвил експертна справка и според нея двете табели са неистински. Впоследствие е изготвена и експертиза по делото   , съгласно която табелите са неистински и не отговарят на изискванията на БДС – 15980 и БДС – **, не са издадени от компетентния орган съгласно чл.2 от Наредба № І-45 на МВР /стр. 36 – 38/.

 

        Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление; обещава да не се повтаря.

      При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият Т.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 345 от НК, а именно,че на ** г. около 15,30 часа на ГКПП М. Търново си е служил с контролни знаци, неиздадени от съответните органи – два броя рег. табели с номера **, поставени върху л.а. **, собственост на **.

       От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите, справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  .

 

             За престъплението по чл.  345 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до една година и глоба от сто до триста лв.Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан.

С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият Т. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.                                 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                Р      Е     Ш     И   :

             ПРИЗНАВА обвиняемия А.Т. – мъж, роден на ** задграничен паспорт серия № ** за ВИНОВЕН в това,че на ** г. около 15,30 часа на ГКПП М. Търново си е служил с контролни знаци, неиздадени от съответните органи – два броя рег. табели с номера **, поставени върху л.а. **, собственост на **.-престъпление по чл.345 от НК. като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: