Р Е Ш Е Н И Е

 

              /26.01.2017 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На двадесет и пети януари                                       2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №3 по описа за 2017 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият  П.Г.П. ЕГН ********** *** , роден на *** *** , пенсионер , ,не осъждан , български гражданин , женен  , за извършено престъпление по чл.235, ал.6 вр. с ал.1 НК  с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                    Обвиняемият П.   , редовно призован,  се явява лично. Моли съда за минимално наказание.

    

            Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият П.Г.П. *** и е професионален шофьор - пенсионер . Същият се познавал добре с ** - собственик на камион ** Поради здравословни причини ** не можел да управлява камиона и помолил обвиняемия на ** год. да направи курс с камиона му от с. Т** - от склад за дървен материал до с. М** , като достави на майка му С. П** в с. М** ул. ** .дървен материал за огрев. Междувременно свидетелят ** се договорил с ** да му бъдат доставени в с. ** 4 куб. дървен материал .На ** год. обвиняемият П. и свидетелят ** отишли с камиона в местността ** „ на временен склад с. Т** и в присъствието на св. ** горски стражар в ДГС Бургас натоварили 7 куб. метра дървен материал за огрев , като три пространствени кубика били благун и четири пространствени куб. метра цер. Дърветата били маркирани от св. Д** с горска марка5328 . Св.Д** попитал обвиняемия П. на чие име да бъде издаден превозния билет , като обвиняемият П. му отговорил , че иска билета да бъде издаден на последното лице от списъка за с. М** , а именно за С. П** -майка на ** . Обвиняемият П. не е поискал да му бъдат издадени два превозни билета с два различни маршрута . Свидетелят Д** издал един превозен билет на обвиняемия П. с маршрут с. временен склад с. Т** -с. М** Обвиняемият П. пристигнал в с. М** с камиона и разтоварил на посочения адрес в превозния билет с. М** ул. ** три пространствени кубични метри дървен материал за огрев . В последствие при него се качил собственика на камиона ** и обвиняемият П. по указание на ** потеглил в посока на с. ** . по главен път I - 9 , като превозвал 4 куб. метра цер и дъб на стойност 228.92 лв. Около 13.20 часа камионът управляван от обвиняемия П. бил спрян на разклона след с.** за местността ** - служител при РУП на МВР Малко Търново . Р. Ж** установил , че превозният билет ** е издаден от с. Т** до с. М** с получател С. П** ул. ** и е за седем пространствени кубични метра дървесина. Разпитан в хода на производството, обвиняемият признава извършеното от него и изразява съжаление.

              Съдът приема ,че случаят е маловажен с оглед личността на дееца и  стойността на дървесината-228.92лв.     

    

          При така изяснената фактическа обстановка обвиняемият П.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.235, ал.6 вр. с ал.1 НК  а именно- ,  че на ** год. обвиняемият П. на главен път 1-9 на разклона за м. „** е извозил извън указаните в писменото позволително място и количество -4 куб. пространствени . дърва за огрев от вида цер и дъб на стойност 228.92 лв. като случаят е маловажен.

          От субективна страна обвиняемият е извършил деянието при форма на винатапряк умисъл" по см. на чл.11 ал. 2 от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите вредни последици и е искал тяхното настъпване.

 

         Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемия, протоколи за разпит на свидетелите,  , справка съдимост,експертиза.

          За престъплението по чл.235, ал.6 вр. с ал.1 НК   от НК  предвиденото за него наказание е  ЛОС да една година, пробация или глоба от сто до триста лева. Видно от свидетелството за съдимост , обвиняемият не е осъждан/реабилитиран/.

        С деянието не са      причинени имуществени вреди      тъй като с разписка за отговорно пазене дървесината е била върната на ДГС „М.Търново  Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият осъзнава вината си.

л

V

        При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемият П.       от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

          Освен това обвиняемият П. следва да заплати и сумата от 53.13лв. за експертиза.                                            

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р      Е     Ш     И   :

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия П.Г.П. ЕГН ********** ***   за ВИНОВЕН в това,   че  на ** год.  на главен път 1-9 на разклона за м. „** е извозил извън указаните в писменото позволително място и количество -4 куб. пространствени . дърва за огрев от вида цер и дъб на стойност 228.92 лв. като случаят е маловажен престъпление по чл.235, ал.6 вр. с ал.1 НК   като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда / лева.

          ОСЪЖДА П.Г.П. ЕГН ********** ***   да заплати сумата от 53.13/петдесет и три лева и тринадесет стотинки/ която сума се преведе по сметка на РС-М.Търново.

        НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: