П Р О Т О К О Л

                                     Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  07.01.2013година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на седми януари две хиляди и тринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Румен Йосифов                  Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков

сложи за разглеждане НОХ дело  №3  по описа за 2013год.

докладвано от съдията Йосифов

На именното повикване в 14.30  часа се явиха:

            За МТРП се явява прокурора Луков.

            Обвиняемият Т.А., редовно призован се явява лично, доведен от Следствен арест Бургас.

Прокурора:  Тъй като назначеният сл.защитник адв.Д.Р. *** за цяла седмица където е и на изпити и с оглед  спазване на процесуалните срокове за разглеждане на делото, поискахме от РС Малко Търново да поиска от АК-Бургас да посочи друг защитник на обвиняемия.

Съдът докладва постъпило по факс писмо с вх.№32/07.01.2013г. от АК-Бургас, с което за защитник е посочен адв.Т** С** С** от АК-гр.Бургас.

Адв.С** присъства в съдебната зала.

Прокурора: Предлагам адв.Т** С** да бъде назначен за защитник на обвиняемия.

Обвиняемия: Съгласен съм да ме защитава адв.Т** С**, да бъде назначен за мой защитник. Разговарях с него.

Адв.С** Запознах се с делото ще поема защитата.

Съдът, като намери, че производството по делото е за сключване на споразумение, а освен това обвиняемият не владее български език, при което се налага задължителна защита на подсъдимия , на осн.чл.381 ал.1 от НПК, вр.чл.94 ал.1 т.4 от НПК,

Определи:

Назначава адв.Т** С** от БАК за защитник на обв.Т.А..

Прокурорът: Предвид обстоятелството, че обвиняемият е турски гражданин и не владее български език, моля по делото да бъде назначен преводач, който да превежда от български на турски и от турски на български език.

Адв.С** Съгласен съм да назначите преводач К. за преводач.

Обвиняемият:  Моля да ми бъде назначен преводач, който да превежда от турски на български и от български на турски език по настоящето производство.

Съдът, предвид изявлението на страните, и с оглед обстоятелството, че обвиняемият не владее български език,

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА в качеството на преводач М.Д.К., която да превежда от български на турски език и от турски на бългаски език.

Снема самоличността на преводача:

М.Д.К. 62г., ЕГН:**********,***, български гражданин, **, заклет преводач от турски на български език и от български на турски език.

Съдът разяснява на преводача отговорността на основание чл.290 ал.2 от НК.Преводача дава обещание да направи точен и верен превод.

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на обвиняемия както следва:

Т.А.  роден на ***г. в  **, турчин, турски гражданин, средно образование, ** по професия, в момента безработен, с лична карта **

            Прокурора: Постигнахме съгласие с обв.Т.А. и неговия защитник адв.Т** С** за прекратяване на наказателното производство чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение обвиняемият А., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1 от НК, а именно в това, че: На 14.11.2012г. около 19.00 часа  в района на 46-47 гранични пирамиди, в община Малко Търново, е превел  през границата на страната от Р.Турция в Р.България група от хора – Ali Mohammad Mustafa, Murad Mohammad Ramadan, Ali Kamiran Ibrahim, Issa Youse, Shiar Housin, Maroan Housin, Ardalan Ata, Murad Abdi Aziz, Hasan Rmo, Skvan Mhamd ,  Ardis Noaf,  които не са български граждани -  10 сирийски граждани  и  един афганистански гражданин, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места  -   престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обв.А. виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото наказание в НК глоба и конфискация.

Така наложеното наказание обв.А. на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС ще изтърпи в затворническо общежитие от открит тип в Затвора гр.Бургас, при „ОБЩ” режим.

Искам да допълня споразумението, тъй като в него е допуснато да се определи че на осн.чл.59 ал.1 т.1 от НК, да се приспадне времето през което обвиняемият е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 14.11.2012г. до влизане на настоящето споразумение в сила.

Няма разноски и щети по делото.

Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.С**: Съгласен съм със споразумението и условията които предлага прокуратурата и моля да го одобрите като  непротиворечащо на закона и морала. Съгласни  сме  с допълнението което прокурора направи в днешно с.з.  - на осн.чл.59 ал.1 т.1 от НК задържането да бъде приспаднато от наложеното му наказание.

Обвиняемият: Разбирам обвинението, същото ми беше прочетено и приведено от български на турски език. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                   Обвиняем:                             

/Борис Луков/                                                             /Т.А./                                                  

Защитник:

/Адв.Т** С**/

 

Преводач:

/М.К./

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.VІІ от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП №193/2012г. по описа на РП Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Луков и обвиняемия Т.А., представляван от адв.Т** С**, съгласно условията на което обвиняемия Т.А. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.280 ал.2 т.3от НК, вр.ал.1 от НК, а именно в това, че: На 14.11.2012г. около 19.00 часа  в района на 46-47 гранични пирамиди, община Малко Търново, превел  през границата на страната от Р.Турция в Р.България група от хора – Ali Mohammad Mustafa, Murad Mohammad Ramadan, Ali Kamiran Ibrahim, Issa Youse, Shiar Housin, Maroan Housin, Ardalan Ata, Murad Abdi Aziz, Hasan Rmo, Skvan Mhamd ,  Ardis Noaf,  които не са български граждани -  10 сирийски граждани  и  един афганистански гражданин, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места  -   престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1 от НК.

Деянието е извършено от обв.А. виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.280 ал.2 т.3, вр.ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.59 ал.1 т.1 от НК, приспада от така определеното наказание времето през което Т.А. е бил задържан под стража считано от 14.11.2012г. до влизане на настоящето споразумение в сила.

Така наложеното наказание обв.А. на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС ще изтърпи в затворническо общежитие от открит тип в Затвора гр.Бургас, при „ОБЩ” режим.

На преводача М.Д.К., съдът ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  в размер на 35лв. и 15лв. пътни разноски.

Разноските по делото в размер на 50лв. да бъдат възложени на обвиняемия.

ОСЪЖДА  обв.Т.А.  да заплати по с/ка на РС М.Търново и в полза на Държавата сумата в р-р на 50лв. представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени имуществени вреди подлежащи на възстановяване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №3/2013г.

 

Приключи с.з. в 15.20ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                                           

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                        Секретар: