Р Е Ш Е Н И Е

 

                                               04.02.2011г.                     град ***В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд,            наказателно отделение, І-ви състав

На тридесет и първи януари                                                 година 2011

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: МАРИЯ МОСКОВА

       Съдебни заседатели:

 

Секретар: М.Д.

Прокурор: Борис Луков

като разгледа докладваното от съдията МОСКОВА

НАХ дело № 2 по описа за 2011година

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава 28 от НПК и е образувано по повод постановление на прокурор при Районна прокуратура гр.Малко Търново, с което е направено предложение за освобождаване на В.Ж.М. с ЕГН ********** от наказателна отговорност за престъпление по чл. 235, ал.6, вр.ал.І от НК, с налагане на административно наказание по чл.78а от НК.

За Районна прокуратура гр.Малко Търново, редовно призовани се яви в съдебно заседание настоящия съд прокурор Борис Луков. Поддържа така внесеното предложение.

Обвиняемият В.Ж.М., редовно призован, се яви в съдебно заседание пред настоящия съд.  Не оспорва фактическите констатации, описани в постановлението на РП-Малко Търново, признава се за виновен и дава подробни обяснения по случая. Моли съда да постанови решение, с което да го освободи от наказателна отговорност и да му наложи наказание – глоба към минимума.

От събраните по делото доказателствени материали, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следната фактическа обстановка:

„Зеленика 03” ООД-гр.Бургас била спечелила търг за сеч на дървесина от Дирекция „Общински гори” – ***за обекти, находящи се землището на село Граматиково, община Малко Търново, платила тръжната цена и започнала да организира сечта и извоза на дървесината, като в зависимост от местонахождението на всеки един от обектите в различните подотдели и тяхната достъпност извозът на дървесина осъществявала със собствена или допълнително наета чужда техника. Обвиняемият М. притежавал товарен автомобил марка “Камаз” с рег.№ ***и с него редовно извършвал различни транспортни услуги. На посочената дата 9 септември 2010г. той  бил нает от „Зеленика 03” ООД-гр.Бургас  да извърши подвоз на дървесина на отстояние от около 2 километра от обект, находящ се в м.”Кутлевци” , землището на  с.Граматиково, до бензиностанцията на селото, където на асфалтирания главен път чакал да бъде натоварен ТИР, собственост на св.***. Подвозът на дървесина се налагал да бъде извършен, тъй като габаритите на ТИР-а не позволявали на същия да навлезе по черния горски път и да маневрира до самия обект в м.”Кутлевци”. След като ***-зам.директор на „Общински гори” обяснил, че поради наличието само на един терминал и множество обекти, от които в този момент се извършва извоз, не издава междинни подвозни билети, а ще маркира дървесината и ще  издаде превозен билет за нея не на самия обект, а направо за целия ТИР /каквато била и порочната практика на горските стопанства/, товарният автомобил на подсъдимия М. бил натоварен с дървесина от работници  на „Зеленика 03” ООД-гр.Бургас, след като  подсъдимият  ги откарал в посока  към бензиностанцията до селото, където трябвало да бъдат пренатоварени на чакащия ТИР. На около 500 метра преди бензиностанцията подсъдимият М. бил спрян за проверка от св.***– горски стражари към РУГ Бургас, които установили, че “Камаз”-а  с рег.№ ***бил натоварен с дървесина без експедиционна горска марка и за която подс.М. не притежавал превозни билети Св. ***уведомили незабавно РУП-***за констатираното от тях и на място пристигнал екип от РУП-Малко Търново. Бил извършен оглед на местопроизшествието, при който се направили и фотоснимки /л.2-5 от ПД/ . При измерването на дървесината се констатирало, че същата е 20 пространствени куб.метра дърва от дъб.

С оглед констатациите от извършената проверка, същия ден св.***съставили на подсъдимия М. АУАН № 0036186 и № 0036113/ л.11-12 от ПД №160/09.09.2010г. на РУП М.Търново.

Иззетите при проверката 20 куб.метра дърва за огрев били оставени на отговорно пазене в ДГС”Граматиково” с разписка серия Ж № 500022/09.09.2010г./л.13 от ПД/. Видно от изготвената в хода на досъдебното производство оценъчна експертиза, стойността на процесната дървесина е 680 лв. /л.16 от ПД/.

Обвиняемият В.Ж.М. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с ЕГН **********, ***образование, пенсионер. Същият е с много добри характеристични данни.

Изложената фактическа обстановка съдът установи от събраните по делото доказателствени материали, преценени на основание чл. 378, ал. 2 НПК, и по специално от дадените на досъдебното производство показания на свидетелите ***, ***., ***, ***, ***, от приобщените по реда на чл. 283 НПК – протокол за оглед на местопроизшествие от 09.09.2010г. и фотоалбум към него, АУАН № 0036186 и № 0036113, разписка за отговорно пазене серия Ж № 500022/09.09.2010г  от заключението на вещото лице по извършената по делото оценъчна експертиза,  справка за съдимост на обвиняемия, както и от обясненията на обвиняемия, дадени на досъдебно производство и в съдебно заседание.

При така установената фактическа обстановка съдът прие от правна страна следното:

Въз основа на обсъдените по-горе доказателствени материали при установяване на фактическата обстановка по делото, съдът приема от правна стана, че обвиняемия В.Ж.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 235, ал.6, вр.ал.1 от НК, тъй като на 09.09.2010г., на главен път с.Граматиково – гр.Царево, около 12.15часа без редовно писмено позволително, с товарен автомобил марка “Камаз” с рег.№ ***, е извозил от горския фонд 20 куб.метра пространствени дърва за огрев, на стойност 680лв., като деянието представлява маловажен случай.

В случая от показанията на св. ***, ***, се установява, че процесните 20 куб.м. дървета са били извозени от обв.М. от местността „Кутлевци”, в землището на с.Граматиково, която територия се включва към горския фонд, съгласно разпоредбата на чл.2 ал.2 от Закона за горите, т.е. деянието на обвиняемия има за предмет дървата от „горския фонд” по смисъла на Закона за горите. Предвид на това съдът приема, че от обективна страна е осъществен състава на престъпление по чл.235 ал.1 от НК.

На следващо място от обективна страна с оглед на ниската стойност на предмета на престъплението, предвид чистото съдебно минало на обвиняемия и добрите му характеристични данни, съдът прие, че случаят е маловажен, което обосновава квалификацията на деянието по чл.235 ал.6 вр. ал.1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено от обв.М. с пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК, тъй като той е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им.

Съдът счита, че в случая са налице кумулативно предвидените условия на чл.78а от НК - за престъплението по чл. 235 ал.6 вр.ал.1 от НК, се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация или глоба от 100 до триста лева,  обвиняемия не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV, глава осма от НК и с деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди. Предвид на това съдът намира, че на основание чл. 78а, ал. 1 НК обвиняемия следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено административно наказание – глоба. При определяне размера на наказанието глоба, съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства  ниската степен на обществена опасност на обвиняемия, който е на 52 години, чистото съдебно минало, признанието на  вината, изразеното съжаление, съдействието за разкриване на обективната истина по делото, трудовата му ангажираност и много добрите характеристични данни. В случая не са налице отегчаващи отговорността обстоятелства.

С оглед на изложеното, съдът прецени, че в случая е налице превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, поради което и размера на глобата по чл.78 а НК за извършеното от обвиняемия съставомерно деяние по чл.235 ал.6 вр. ал.1 от НК  следва да бъде определена в минималния предвиден от закона размер -  1000 лева.

Съдът отне в полза на Държавата, на основание чл.235 ал.7 от НК и чл.379 от НПК вр. чл.21 от ЗАНН предмета на престъплението – 20 куб.м. дървета, оставени на отговорно пазене в ДГС”Граматиково” с разписка серия Ж № 500022/09.09.2010г.

По отношение на товарния автомобил марка “Камаз” с рег.№ ***, собственост на обв.М. и върнат на последния на основание чл.111 ал.2 от НПК, макар че същият е послужил за извършването на инкриминираното деяние, съдът прие, че посочената вещ не следва да се отнема в полза на държавата, поради забраната на чл. 20 ал.4 от ЗАНН, приложима в случая поради препращането в чл.379 от НПК. В цитираната разпоредба на чл.20 ал.4 от ЗАНН е въведена забрана за отнемане на вещи, послужили за извършване на умишлено деяние, когато тяхната стойност явно не съответства на характера и тежестта на административното нарушение. Настоящият случай е именно такъв, тъй като стойността на товарния автомобил марка “Камаз” с рег.№ ***е многократно по-висока от стойността на предмета на инкриминираното дияние.

Съдът, на основание чл.189 ал.3 от НПК, осъди обв.М. да заплати по сметка на РС-***сума в размер на 60.00 лева, представляваща направени по делото разноски.

Мотивиран от изложените съображения и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК, вр. с чл. 78а, ал. 1 от НК , Малкотърновският районен съд

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПРИЗНАВА  В.Ж.М. - роден на ***г***, с постоянен адрес:***,  български гражданин, с ЕГН **********, ***образование, пенсионер,  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 09.09.2010г., на главен път с.Граматиково – гр.Царево, около 12.15 часа, без редовно писмено позволително с товарен автомобил марка “Камаз” с рег.№ ***, е извозил от горския фонд 20 куб.метра пространствени дървета за огрев,  на стойност 680лв., като деянието представлява маловажен случай– престъпление по чл. 235, ал.6, вр.ал.І от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

ОСЪЖДА  В.Ж.М. с ЕГН ********** и снета и по-горе самоличност, на основание на основание чл.189 ал.3 от НПК,  ДА ЗАПЛАТИ  по сметка на РС-***сумата в размер на 60.00 лева, представляваща направени по делото разноски.

ОТНЕМА  в полза на държавата, на основание чл.235 ал.7 от НК и чл.379 от НПК вр.чл.21 от ЗАНН предмета на престъплението – 20 куб.м. дървета, оставени на отговорно пазене в ДГС”Граматиково” с разписка  серия Ж № 500022/09.09.2010г.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжен съд гр.Бургас в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните.

.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: