Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   

 

           гр.Малко Търново        30.04.2019г.

 В    ИМЕТО    НА   НАРОДА 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия в открито заседание на ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ АПРИЛ  през две хиляди и деветнадесета  година в състав:

                                                                  Председател: Чанко Петков

като разгледа докладваното от съдия ПЕТКОВ  гр.дело № 1 по описа за 2019год. на съда, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

         Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от : Агенция за контрол       на       просрочени задължения” ЕООД, ЕИК: 202527341, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.
Васил Левски” 114,      етаж Мецанин,представлявано от *

чрез процесуален представител:юк. *,ЕГН: ********** Съдебен адрес за получаване на книжа: гр.
София, бул. „Васил Левски" №114, етаж Мецанин,
тел. 0700 200 27. ПРОТИВ А.М.Й.,ЕГН: **********, с постоянен адрес-*** с която е предявен установителен иск по реда на чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 240, ал.1 и ал. 2, чл. 86 ЗЗД, вр. чл. 79 ЗЗД, чл. 92 ЗЗД,   за приемане на установено по отношение на ответната страна, че за ищеца съществува вземане в полза на Агенция за контрол на       просрочени задължения” ЕООД по Договор за паричен заем № 5381736 от 07 септември 2017 г.между „*“ ООД като Заемодател и А.М.Й. като
Заемател в общ размер на 1353.73 лв. както следва,: 500 лв. главница; 87.61 лв. договорна лихва за периода 7 октомври 2017 г. до 4
юни 2018 г.; 236.25 лв. неустойка за неизпълнение на договорно задължение;
236.25 лв. такса за експресно разглеждане на документите; 245 лв. разходи и
такси за извънсъдебно събиране на просроченото задължение; лихва за забава
/мораторна лихва/ върху непогасената главница, в размер на 48.62 лв. за
периода от 8 октовмри 2017 г. датата на настъпване на забавата до 20 септември 2018 г. - датата на подаване на заявление за издаване на заповед за
изпълнение, ведно със законната лихва върху главницата от момента на
подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателното изплащане на
дължимите суми,            както и в тежест на ответника да бъдат присъдени направените по делото разноски, а именно: възнаграждение за процесуално представителство на основание чл.78 ал. 8 от ГПК в общ размер на 350,00 лв., от които - 50,00лв.по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00лв. по чл. 25 от НЗПП.

         В деловодството на съда в законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната страна.Назначения от съда особен представител признава иска.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна следното:

Ищцовото дружество твърди,  че  е подал Заявление по чл. 410 ГПК, въз основа на което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение. Същата е връчена на
А.М.Й. при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК, в резултат на
което и съгласно чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК, за „Агенция за контрол на просрочени
задължения“ ЕООД възниква правен интерес от завеждане на установителен иск
за вземанията на дружеството срещу него.

Обстоятелството, въз основа, на което е издадена заповед за изпълнение
е подписан Договор за паричен заем
5381736 от 07 септември 2017 г.. между „*“ ООД като Заемодател и А.М.Й. като
Заемател, сключен при спазване на разпоредбите на Закона за потребителския
кредит. С подписването на договора за паричен заем, Заемателят удостоверява,
че е получил Стандартен европейски формуляр, посочващ индивидуалните
условия по паричния заем.

Основанието, на което Заявлението и настоящата искова молба се
подават от името на ищеца е сключен Рамков договор за прехвърляне
на парични задължения (цесия) от 01.12.2016г. на основание чл. 99 от ЗЗД и
Приложение
1 към него от 02.05.2018 г. между „*“ ООД, ЕИК
201995287 и „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД, ЕИК
202527341, по силата на който вземането е прехвърлено в полза на „Агенция
за контрол на просрочени задължения” ЕООД изцяло с всички привилегии,
обезпечения и принадлежности.

Съгласно сключения договор за заем, Заемодателят се е задължил да
предаде в собственост на Заемателя сума в размер на 500 лв., под формата на
паричен заем, който се усвоява в брой. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Договора страните
са се съгласили да се рефинансира текущия заем на Заемателя по Договор за
паричен заем
5381691 от 05.09.2017 г. като същия погасява изцяло
задължението си по него в размер на 232.34 лева. След извършеното
прихващане на насрещни изискуеми задължения, Заемодателят е изплатил на
Заемателя остатъка от заемната сума в размер на 267.66 лв., за което
се представя Разходен касов ордер
1 от 07.09.2017 г.

Заемополучателят се е задължил да ползва и върне заемната сума,
съгласно условията на сключения договор, като заплати сума в размер на 823.86
лв., ведно с договорната лихва на 9 месечни погасителни вноски, всяка в размер
на 91.54 лв. (включваща първоначална главница, договорна лихва и такса за
експресно разглеждане). Следва да се има предвид следното - ако Заемателят
не изпълни задължението си за заплащане на дължимите погасителни вноски,
Заемодателят има право да предприеме всички позволени от закона действия,
за да събере своето вземане, което от своя страна може да доведе до значително
повишаване на размера на дължимите суми от Заемателя.

По договора за паричен заем, А.М.Й. не е извършвал
плащания.

Към настоящия момент дължимата главница е в размер на 500 лв.

За ползването на предоставената заемна сума по сключения Договор за
паричен заем 5381736 от 7 септември 2017 г. между страните, ответникът
дължи договорна лихва, в размер посочен в договора. В настоящия случай
начислената договорна лихва е в размер на
87.61 лв.
за периода от 7 октомври
2017 г. - датата на първата вноска до 4 юни 2018 г. - датата на настъпване на
падежа на договора.

Разпоредбите на договора предвиждат, че и че Заемателят заявява
доброволно да се ползва от допълнителната услуга по експресно разглеждане,
на документи за одобрение на паричен заем, предоставена от Заемодателя.
Ответникът дължи такса за експресно разглеждане на документи за отпускане на
паричен заем в размер на 236.25 лв.

Съгласно клаузите на договора, Заемателят се е задължил в 3-дневен срок
от подписване на договора за заем да предостави на Заемодателя обезпечение
на задълженията му по договора, а именно - поръчител физическо лице, което
да отговаря на посочените в договора условия ИЛИ валидна банкова гаранция,
която е издадена след усвояване на паричния заем, в размер на цялото
задължение на Заемателя по договора, която да е валидна за целия срок на
договора за заем. Поради неизпълнение на цитираните задължения от страна на
Заемателя, съгласно уговореното от страните, на същия е начислена неустойка
за неизпълнение в размер на 236.25 лева, която е дължима на падежната дата
на погасителната вноска.

Претендираната неустойка представлява такава за неизпълнение на
договорно задължение за предоставяне на обезпечение, а не мораторна
неустойка за забава и се начислява еднократно, след 3 дни от датата на
сключения между страните договор. Клаузата за неустойка е инкорпорирана в
договора още при самото му подписване, но в случай, че заемателят изпълни
посочените условия, неустойка не се начислява. Следва да се подчертае, че
неустойката за неизпълнение се начислява еднократно в момента на допускане
на неизпълнението и за същата не е налице период за начисляването й.

Дължимата към настоящия момент неустойка за неизпълнение на
договорното задължение за предоставяне на обезпечение е в размер на 236.25
лв.

Разпоредбите на договора предвиждат, че кредитополучателят се е
запознал с Тарифа на * ООД, която е актуална към датата на
сключване на договора и се намира, както във всеки търговски обект от клоновата
мрежа и партньорска мрежа на Заемодателя, така и на интернет страницата -

www.vivacredit.bg
. Тарифата представлява неразделна част от договора. В
последната е посочено, че при забава на плащане на погасителна вноска,
ответникът дължи на Кредитора определени суми, представляващи направени
разходи за провеждане на телефонни разговори, изпращане на писма, покани и
електронни съобщения за събиране на просроено вземане, както и разходи за
събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на
лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на
вземането. В настоящия случай А.М.Й. дължи разходи и
такси за извънсъдебно събиране на просроченото задължение в размер на 245
лв.

Ответникът е трябвало да изплати целия заем на 4 юни 2018 г. -
последната падежна дата, като от тогава до подаването на заявлението за
издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, както и на настоящата
искова молба, сроковете по всички падежи на тези остатъчни вноски са отдавна
изтекли, а ответникът по делото продължава ВИНОВНО да не изпълнява
задълженията си, поради което същият дължи и обезщетение за забава
/мораторна лихва/ върху непогасената главница, в размер на 48.62 лв. от 8
октомври 2017 г - датата на настъпване на забава, до датата на подаване на
заявлението-20 септември 2018 г., ведно със законната лихва върху главницата
от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на
дължимите суми,

   С оглед на гореизложеното предявеният иск по чл.422 ГПК е основателен и доказан и следва да бъде уважен до размер на  1353.73 лв .

   При този изход на делото, ответника следва да бъде осъден да заплати: : 200лв- депозит за особен представител,Д.Т.  27лв. както и  съдебни разноски и възнаграждение за процесуално представителство на основание чл.78 ал. 8 от ГПК в общ размер  на 350,00лв.,от които - 50,00 лв. по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.

Така мотивиран, съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че за Агенция за контрол         на просрочени задължения” ЕООД, ЕИК: 202527341, със седалище и адрес на управление:гр.София,бул.„Васил Левски” 114, етаж Мецанин,представлявано от * чрез процесуален представител:юк. *, ЕГН: ********** Съдебен адрес за получаване на книжа: гр.София, бул. „Васил Левски" №114, етаж Мецанин,
тел. 0700 200 27.  по отношение на
А.М.Й.,ЕГН: **********, с постоянен адрес-*** съществува  вземане за сумата в размер общо на 1353.73 лв. както следва,: 500 лв. главница; 87.61 лв. договорна лихва за периода 7 октомври 2017г.до 4юни 2018 г.; 236.25 лв. неустойка за неизпълнение на договорно задължение;236.25 лв. такса за експресно разглеждане на документите; 245 лв. разходи и такси за извънсъдебно събиране на просроченото задължение; лихва зазабава/мораторна лихва/ върху непогасената главница, в размер на 48.62 лв. за периода от 8 октовмри 2017 г. датата на настъпване на забавата до 20 септември 2018 г. - датата на подаване на заявление за издаване на заповед за
изпълнение, ведно със законната лихва върху главницата от момента на
подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателното изплащане на
дължимите суми,         

 

     ОСЪЖДА А.М.Й.,ЕГН: **********, с постоянен адрес-*** да заплати на Агенция за контрол      на просрочени задължения” ЕООД, ЕИК: 202527341, със седалище и адрес на управление:гр.София,бул.„Васил Левски” 114,етаж Мецанин,представлявано от * чрез процесуален представител:юк. *, ЕГН: ********** Съдебен адрес за получаване на книжа: гр.София, бул. „Васил Левски" №114, етаж Мецанин,тел. 0700 200 27 както следва: 200лв- депозит за особен представител,Д.Т.  27лв. както и  съдебни разноски и възнаграждение за процесуално представителство на основание чл.78 ал. 8 от ГПК в общ размер  на 350,00лв.,от които - 50,00 лв. по чл. 13 т.2 от НЗПП за подготовка на документи за завеждане на дело и 300,00 лв. по чл. 25 от НЗПП.

 

 

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: