Р Е Ш Е Н И Е

№…     / 20.01.2015 г. град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                                        наказателен състав

На петнадесети януари                                                      2015година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                                     Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                                    Съдебни заседатели :  1.

                                                                           2.

Секретар: М.Д.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело №1 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на  И.Х.И., с ЕГН: **********, притежаващ паспорт № **. от МВР - **, против наказателно постановление №** на  Началник на Митница Бургас,с което на жалбоподателя за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 3750лв. и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението.

          Жалбоподателят редовно призован  не се явява лично.

Във въззивната жалба се оспорва извършеното нарушение и се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

 Съдът намира за установено от фактическа страна следното:               Административнонаказателното производство е образувано с акт за установяване на административно нарушение   сериен №50 от 08.06.2014 съставен от Н.Г.  - митнически инспектор при Митница Бургас, за това ,че при  извършена проверка на  08.06.2014г., около 00:20 часа, на МП „Малко Търново”, на трасе вход, пристигнал пътуващ от Република Турция за Република България автобус марка „**, управляван от лицето **. След приключване на паспортния контрол, актосъставителят Г. попитал шофьора и пътуващите в превозното средство лица дали имат нещо за деклариране - стоки е търговски характер, валута и валутни ценности, акцизни стоки, на което не получил положителни отговори и заедно с митническият инспектор Н. Бялков пристъпили към проверка на автобуса и багажа на пътуващите в него. При проверката на багажното отделение на превозното средство, в един брой пътническа чанта, митнически инспектор Н.Г. открил следната недекларирана по установеният ред стока:

- цигари марка “**”, кутия, без акцизен бандерол - 25 /двадесет и пет/ стека, общо 5000 /пет хиляди/ къса .

Чантата била обозначена с етикет, с номер 14, на който номер съответствал пътника И.Х.И., който притежавал билет под същия номер.

За извършената проверка са съставени Протокол за извършена митническа проверка № **. и Протокол за личен преглед № **.

Откритата стока, предмет на нарушението, е иззета с разписка за задържане № **

В снето писмено обяснение, И.Х.И. заявява, че на границата в Малко Търново са били открити цигари, като на чантата фигурирал № 14 и че билета му също бил издаден под № 14, но отрича чантата да е негова.

Снето е писмено обяснение и от **, в което същият е посочил, че на Автогара Истанбул пътникът пристигнал с 2 чанти и чувал, при което ** го попитал кой номер е и същият отговорил, че е номер 14, след което номерът бил написан и залепен на багажа.

Продажната цена на недекларираната стока е 1875 /хиляда осемстотин седемдесет и пет/ лева, определена на основание чл. 29, ал. 3, т. 5 от ЗАДС във връзка е чл. 71, ал. 1, т. 1 от ППЗАДС, във връзка с nap. 1, т. 34 от ДР на Закона за митниците, съгласно Становище на Комисия назначена със Заповед № **., допълнена със Заповед № **г. на Началника на Митница Бургас.

Актосъставителят квалифицирал нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ. Актът е подписан без възражения.

        Административнонаказващият орган въз основа на съставения акт издал атакуваното наказателно постановление №**

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:

При проверка на акта и НП съдът не откри допуснати от АНО съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя.Акта и НП имат необходимите реквизити съобразно разпоредбите на ЗАНН. АНО правилно е приложил и материалния закон.

Жалбоподателят е осъществила от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3  от ЗМ . Тези изводи бяха подкрепени и от показанията на св. Г.. Недекларираната стока значително надвишава количествените норми за безмитен внос съгласно Регламент № 1186/2009 г. на Съвета от 16.11.2009 г. за установяване на система на Общността за митническите освобождавания, във връзка с чл. 51а, ал. 4, т. 1 от ППЗДДС. Същата е с търговски характер /по аргумент на противното от чл.1, параграф 6 от Регламент № 2454/93 на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент № 2913/92, установяващ Митническия Кодекс на Общността/ и подлежи на деклариране в . съответствие с чл. 68 от ЗМ и чл. 62 от Регламент № 2913/92г., във връзка с Дял VII от Регламент № 2454/93г., във връзка с Наредба № Н-17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез ЕАД.

И.Х.И. не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваната от него стока като на 08.06.2014  г. през държавната граница - МП „Малко Търново”, като е превозил  тютюневи изделия, а именно - цигари марка “**”, кутия, без акцизен бандерол - 25 /двадесет и пет/ стека, общо 5000 /пет хиляди/ къса без знанието и разрешението на митническите органи.Следователно е налице извършването на административно нарушение. Нарушението е извършено при пряк умисъл, тъй като жалбоподателят съзнателно е нарушила забраната на закона.

Относно размера на наложената глоба,съдът намира,че АНО  е съобразил разпоредбата на чл.27 ЗАНН и е наложил наказание предвидено в закона.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                           Р      Е     Ш     И   :

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление ** на  Началник на Митница Бургас, с което на И.Х.И., с ЕГН: **********, притежаващ паспорт № **. от МВР - **  за нарушение на  чл. 233, ал. 1 във връзка с чл. 233, ал. 3 от Закона за митниците , на основание чл.233,ал.3вр.с ал.1 от ЗМ  е наложена глоба в размер на 3750лв. и на основание чл.233 ал.4 от ЗМ са отнети в полза на държавата предмета на престъплението -- цигари марка “**”, кутия, без акцизен бандерол - 25 /двадесет и пет/ стека, общо 5000 /пет хиляди/ къса ,с продажна цена на недекларираната стока - 1875 /хиляда осемстотин седемдесет и пет/лева.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: